Arkiv‎ > ‎

Omtaler våren 2007

Foredraget 2. mai:

”Insekter over alt!" – Er de bare til skade og plage eller er de et nødvendig ledd i økokjeden?

v/ professor Arne C. Nilssen, Tromsø Museum, UiT


Selv om vi i Nord-Norge har problemer med å bli bestevenn med noen av de mest blodsugende insektene våre, har vi lært oss å leve med dem. Utstyrt med myggstift og gode kjerringråd, går vi hver sommer forventningsfullt i møte, - og håper det beste..

Verre blir det om klimaet blir varmere, og vi blir invadert av skadelige ”smådjevler” vi ikke er vant med. - Vil disse bringe med seg smittsomme sykdommer? Vil bjørkeskogen bli oppspist av ny og verre lauvmakk enn den vi kjenner fra før?

I sitt foredrag vil Arne C.Nilssen vise oss at våre ”norske” insekter selvsagt er både nyttige og skadelige, og selv om vi fra tid til annen utlyser vår forbannelse over både fluer og klegg, ville vi uten dem være uten både blomster, bær eller frukt. – Hvem ville velge en insektfri natur fram for molter og blåbær? Men det er verre enn som så: Uten insekter ville naturen stoppe helt opp, og innebære en katastrofe vi neppe har fantasi nok til å forestille oss. Så kanskje skal vi likevel være glade for at insekter er den mest tallrike dyregruppen på kloden. I det store regnskapet vil de uansett komme ut i pluss.

Noe annet er alt det som kryper og kravler innomhus. – Hvor farlige/skadelige er de?
Arne C. Nilssen er professor i entomologi (læren om insekter) ved Troms Museum, UiT. Han har lang forskererfaring, og er på fornavn med det meste som flyger, kravler og kryr. – bare det er lite nok!

--------------------------------------------------------------------------------

Foredraget: 25. april:

”Nordfronten – Siste verdenskrig sett fra nordområdene”

v/ forfatter og redaktør Asbjørn Jaklin, Nordlys

”Nordfronten” er den første samlede framstilling av den andre verdenskrig sett fra nordområdene. Forfatteren – redaktør Asbjørn jaklin i avisa Nordlys i Tromsø- har benyttet et usedvanlig rikholdig kildemateriale for å bygge opp en overbevisende og detaljert historie om regionens store strategiske betydning. I sitt foredrag på Senioruniversitetet 45+ vil han vise hvordan Nord-Norge og de tilgrensende områdene øvet en helt spesiell påvirkning på verdenskrigens gang.
I omtale av boka heter det bl.a.: "Med stor ferdighet i å sy sammen kildeinformasjon til et spennende hele, makter forfatteren likevel å fremstille krigens gru i et nøkternt og virkningsfullt språk. Gode kart bidrar også til å gjøre stoffet lett tilgjengelig." (Nordlys)
Boka er gitt ut på Gyldendal forlag og førsteutgaven av boka ble trykket i et opplag på 10 000. 35 forskjellige forlag rundt om i Europa er i forhandlinger med Gyldendal om kjøp av retten til å oversette og utgi boka ”Nordfronten”.
Boka ”Nordfronten” er tildelt Brageprisen for 2007. Steikanes artig! sier Asbjørn Jaklin.


--------------------------------------------------------------------------------

Foredraget: 18. april:

”Flyulykka ved Mehamn 11.mars 1982”

v/kommisjonsleder Gaute Gregusson, Tromsø

11.mars 1982 styrtet Widerøe’s Twin Otter pasasjerfly ved Mehamn og i alt 15 mennesker mistet livet. I ettertid ble det lansert mange teorier om årsaken til ulykka, og den ene kommisjonen etter den andre ble hudflettet for å ha gjort for dårlig jobb og følgelig kommet fram til feil konklusjon om årsaken. – Falt flyet ned på grunn av dårlig vær, teknisk feil, eller som følge av kollisjon med utenlandske NATO-fly som ulovlig oppholdt seg i området?

Etter flom av rykter, avisreportasjer og til slutt en fjernsynsfilm som fikk enorm oppmerksomhet, bestemte Stortinget å oppnevne en 3. og siste kommisjon med mandat å ” foreta en bred

granskning for å klarlegge alle omstendigheter ved hendelsesforløp og årsaksforhold knyttet til luftfartsulykken med Twin Otter LN-BNK nær Gamvik den 11. mars 1982.”

og også vurdere det arbeidet som var gjort av de to tidligere kommisjonene (” å undersøke om det hefter mangler ved norske offentlige myndigheters medvirkning i forbindelse med de tidligere granskninger av ulykken.” Tidligere førstelagmann Gaute Gregusson, Tromsø ble valgt til leder for kommisjonen, og den endelige rapporten ble lagt fram høsten 2006.

--------------------------------------------------------------------------------
 
Foredraget: 11. april:

”Klosterkrønike”

v/can philol. Anna-Lise Isaksen, Tromsø

Jose Saramago fikk Nobelprisen i litteratur i 1998 og er en av Portugals største forfattere.
For tiden er han den mest oversatte, den mest leste og den mest berømte utenfor Portugal.
Mange av romanene hans er oversatt til norsk. Inger –Lise Isaksen vil i sitt foredrag snakke
om romanen ”Klosterkrønike”, og om kultur og historie i forbindelse med romanen. Foredraget vil
gi et godt utgangspunkt for å lese romanen og for å kunne planlegge en kulturreise til Portugal.

--------------------------------------------------------------------------------

Foredraget: 24. mars:

”Mi bok – Min barndom”

v/journalist og forfatter Bjørn H.Larssen, Nordlys

Boka med arbeidstittelen ”Mi bok – Min barndom” er ikke kommet i handelen ennå, men manuskriptet om Bjørn H. Larsen fortsatt arbeider med, handler om en barndom som i hovedsak beskriver en barndom på sykehus. –Et sykehus eller ”hospital” med et utrolig strengt reime og hvor barn ble utsatt for tilfeldig, og ofte umennesklig behandling. Som så mange andre barn på den tiden, fikk Bjørn poliomelitt da han bare var 11 år gammel. Boka er selvopplevd og handler om tida han var barnepasient på Kysthospitalet i Tromsø. Bjørn H. Larssen er født på Furuflaten i Nord-Troms.
Han har en lang karriere som journalist i avisa Nordlys.

--------------------------------------------------------------------------------

Foredraget: 14. mars:

”Rus og narkotika – Hvor går grensen mellom bruk og misbruk?"

v/ overlege i sosialmedisin Inger Hilde Trandem, Tromsø kommune

Rusmidler er ikke noe nytt. Opp igjennom historien hører vi om bruk av rusmidler i mange sammenhenger. Svært mange av oss har faktisk et forhold til bruk av rusmidler ved at vi drikker alkohol. Kanskje er det slik at alkohol får en større plass i samfunnet vårt? Narkotika er ulovlig og blir derfor ofte sett på som noe helt ”annet”. Men hvor går egentlig grensen mellom bruk og misbruk?
Hva vet vi om narkotikabruk og hvordan er egentlig utviklingen?
Mange av disse spørsmålene er vanskelig å svare på, men Inger Hilde Trandem vil i sitt foredrag komme inn på noe av det vi vet om rusmiddelbruk.
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
Foredraget 28. februar:

 
”Slitasjegikt”- Resultat av slitasje eller bakterieangrep? – Nytt forskningsprogram ved UNN

v/professor Oddmund Johansen, UNN

Vi har jo vært vant til å godta det som sannhet, når legen kunne fortelle oss at de kroniske smertene vi slet med, var ”slitasjegikt”, -og altså ikke noe å gjøre med.

Forskning som akkurat nå foregår ved UNN, viser at det kanskje ikke er slik. Kanskje skyldes disse smertene bakterieangrep, eller kronisk betennelse som er forårsaket av spesielle bakterier.

Professor dr. Oddmund Johansen vil i sitt foredrag gjøre rede for forskningsprosjektet ved UNN og hvilke teorier,- og ikke minst resultater man kan vise til så langt.

--------------------------------------------------------------------------------


Foredraget 7. februar:

”Dialekter i nordområdene. - Skiller disse dialektene seg vesentlig fra hverandre, eller snakker vi egentlig om en nordnorsk dialekt ?” 

v/professor Tove Bull, UiT

Tove Bull vil i sitt foredrag plassere ”nordnorsk”  i det norske språkgeografiske landsskapet. Hun vil snakke om hvordan nordnorsk skiller seg ut fra anna norsk, men også si noe om hvordan og hvorfor utforskinga av de nordnorske dialektene kom mye senere i gang enn det som var tilfellet når det gjalt andre norske dialekter. Til slutt vil hun komme inn på språkendring som fenomen, og på hva årsaken er til at ord og setninger endrer betydning og også skriveform over tid.
Tove Bull er professor ved Universitetet i Tromsø, hvor hun også i mange år var rektor. Tove et fra Finnmark. Hun er ekspert på nordnorske dialekter og har arbeidet ved Lærerhøgskolen i Tromsø som norsklektor i en årrekke før hun flytta over til universitetet.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Foredraget 31. januar:


”Engelske kryssere stengte hver havn"

v/ kultursjef Kåre Sørensen, Tromsø

Kåre Sørensen vil i sitt foredrag fortelle historien om ”løven fra Tromsø", løytnant Bodenhoff og hvordan en liten styrke fra Skansen Fort greide å forsvare byen mot engelske inntrengere.
Sørensen hevder de norske forsvarerne med løytnanten i spissen forandret Nordnorsk Historie.
Som de fleste andre norske byer hadde også Tromsø et borgerkorps. Sjøslaget på Tromsø Havn var borgervæbningens viktigste og eneste kamp.
Til slutt vil Kåre Sørensen komme inn på den storpolitiske kampen om Nordområdene på begynnelsen av 18-hundretallet.
 
 

--------------------------------------------------------------------------------

Foredraget  24. januar

”Gjennom Porten til Ishavet…..”

v/ 1.amanuensis Bjørn Petter Finstad, NFH


Historien om den norske selfangsten etter 1945 handler om ekspansjon, vekst og modernisering. I de første tiårene etter krigen var det sterk internasjonal etterspørsel etter selskinn. Flåten ble modernisert, og nye felter ble tatt i bruk. Men selv om selfangstnæringen hadde oppgangstider, ble tragedien i Vestisen i 1952 en kraftig påminnelse på hvor risikabelt fangsten kunne være.

Selfangsthistorien etter krigen dreier seg også om overbeskatning, mangelfull bestandsforvaltning, kritikk tragiske hendelser i isen. Fra siste del av 1960-tallet var selfangsten i tilbakegang, etter mange år med rovdrift. Men til tross for at det forelå indikasjoner på at fangstinnsatsen hadde vært for stor, ble det ikke iverksatt effektive fangstreguleringer før i 1971. Samtidig ble norsk selfangst utsatt for kraftig kritikk, særlig på grunn av avlivningsmetodene. Mest høyrøstet var kritikken fra utlandet. Fra og med 1980-årene var selfangsten redusert til en statsstøttet symbolnæring. Og i 1988 fikk fangstkritikerne drahjelp fra uventet hold da selfangstinspektør Odd F. Lindberg returnerte fra Vestisen med påstander om at selfangsten ble drevet i strid med regelverket.

 


 

Comments