Arkiv‎ > ‎

Årsmelding 2009

Senioruniversitetet 45+ ble starta opp som prøveprosjekt høsten 2002. Etter stiftelsesmøtet, er det holdt ni ordinære årsmøter. I følge vedtektene har alle med betalt semesteravgift for vårsemesteret, rett til å møte på årsmøtet og rett til å kunne bli valgt inn i styret.

Styret for Senioruniversitetet 45+ har i 2009 bestått av :
Kjell T.Pedersen, leder og Aud Schreuder og Josehpine Stenersen, styremedlemmer
og Rolv Jørgensen Seternes som daglig leder.

Programarbeidet
Semesterprogrammene var satt opp med til sammen 27 forelesninger, fordelt på 16 i vårsemesteret og 11 i høstsemesteret. Det oppsatte antallet forelesninger synes fortsatt å være ”overkommelig” og vil bli forsøkt videreført.

Senioruniversitetet 45+ synes nå å være vel etablert og etter hvert godt kjent både i byen og omegn, og forespørsel om å forelese til Senioruniversitetet, blir som oftest positivt mottatt.Ikke sjelden får vi tilbud om foredrag både fra privatpersoner og tilsatte ved universitetet, UNN . – At vi honorerer oppdraget med bare ei flaske god vin, synes ikke å være noe problem. Private næringsdrivende (forfattere, kunstner og lignende) får i tillegg tilbud om en mindre godtgjørelse. Styret har også i 2009 fått god tilbakemelding på programtilbudet både når det gjelder valg av tema og kvalitet på foreleserne. Senioruniversitetet har derfor valgt å holde denne profilen i det videre arbeidet.

Markedsføring - frammøte
Totalt har frammøte på forelesningene i 2009 utgjort 1290 deltaker/samlinger. I gjennomsnitt har antallet deltakere vært på 48 som er det samme som i 2008.
Gjennomsnitttallet har over år variert lite og det virker som det er det snittet man kan forvente. Et gjennomgående trekk ved forelesningssamlingene er at det ikke alltid er de samme som kommer hver gang, så i forhold til antallet frammøtte er antallet personer som bruker SuiT, langt større. Selv om deltakerne i hovedsak er pensjonerte seniorer, er det også en del yngre som deltar på forelesningene. Ved et par tilfeller har vi også hatt besøk av klasser fra videregående skole. – Noe vi ser på som svært hyggelig. Ikke bare fordi gjennomsnittalderen på gruppen frammøtte går kraftig ned, men også fordi det skaper fin kontakt over generasjonsgrensene. Hjemmesida (www.senioruniversitetet.com) blir fortsatt mye brukt og blir mer tilgjengelig etter hver som flere av gruppen kommer ”på nett”.

Engelskkurs
Våren 2009 prøvde vi, etter oppfordring, å få i gang engelskkurs etter forelesningene. Ved oppstart var det 8 deltakere, men etter to samlinger hadde så mange trukket seg at vi bestemte oss for å avslutte forsøket.

Økonomi
Styret har så langt vurdert økonomien i Senioruniversitetet som svakere enn i 2008. I 2009 fikk vi bare støtte fra Fylkesmannen og fra Tromsø kommune.
Regnskapet for 2009 ble gjort opp med underskudd og styret vil fra og med høsten 2010 bli nødt til å øke både enkeltbillett-prisen og prisen på semesterkort.
Generelt synes det stadig vanskeligere å få godt betalte støtteannonser eller fordelaktige avtaler med det private næringsliv. Selv om det ikke er noe mål i seg selv å drive SuiT med stort overskudd, er det nødvendig å ha økonomisk handlingsfrihet til også å kunne engasjere enkelte forelesere som forventer å få betalt reiseutgifter og til å dekke eventuelt inntektstap.
 
Comments