Arkiv‎ > ‎

Årsmelding 2008

 

Senioruniversitetet 45+ ble starta opp som prøveprosjekt  høsten 2002. I tillegg til stiftelsesmøtet er det holdt seks ordinære årsmøter. I følge  vedtektene har alle med betalt semesteravgift for vårsemesteret, rett til å møte på årsmøtet og rett til å kunne bli valgt inn i styret.

 

Styret for Senioruniversitetet 45+ har i 2008 bestått av : 

Kjell T.Pedersen, leder  og  Aud Schreuder og Josephine Stenersen, styremedlemmer og  Rolv Jørgensen Seternes som daglig leder.

 

Fysiske rammer

Senioruniversitetet har fortsatt et godt samarbeid med Polaria og personalet der, og selv om en del tekniske forhold ikke er optimale, opplever styret at Polaria-kafeen og dens beliggenhet er velegnet for vårt behov.

Polaria  har nå konkrete planer om å forbedre lysforholdene, montere fast videomonitor og bedre lydavskjermingen.

 

Programtilbudet

Semesterprogrammene var satt opp med til sammen 27  forelesninger, fordelt på 16 i vårsemesteret og 11 i høstsemesteret. En forelesning i høstsemesteret ”Prima vare, sekunda ikke” – Om eldre i arbeids-og samfunnsliv, ble utsatt til våren 2009 og erstattet av ”Nei til Tromsø 2018! Hva nå Nord-Norge” med professor Nils Aarsæther som foreleser.Det oppsatte antallet forelesninger (27)  synes fortsatt  å være  ”overkommelig” og vil bli forsøkt videreført.

Senioruniversitetet 45+ synes nå å være vel etablert og etter hvert godt kjent både i byen og omegn, og forespørsel om å forelese på Senioruniversitetet blir som oftest positivt mottatt.

Styret har fått god tilbakemelding på programtilbudet, både når det gjelder valg av tema og kvaliteten på forelesningene.Styret har derfor valgt å holde denne profilen i det videre arbeidet.

 

Markedsføring - frammøte

Totalt har frammøte på forelesningene i 2008 utgjort 1225 deltakere som er en økning på 47  sammenlignet med 2007.  I gjennomsnitt har antallet deltakere vært på 49. Det var en svak oppgang i 2008 og på slutten av året stabiliserte dette seg på  +-50.

 

Et gjennomgående trekk ved forelesningssamlingene er at bortsatt fra en ”fast kjerne”, er det ikke alltid er de samme personene som kommer hver gang, så i forhold til antallet  frammøtte  er antallet personer som bruker SuiT, langt større.

 

Hjemmesida (www.senioruniversitetet.com) synes å bli mer og mer brukt.

Et stigende antall deltakere/studenter har fått registrert sin e-postadresse på SUIT og får nå direkte melding om alle endringer i programmet og andre saker som har interesse for brukerne av SuiT.

Comments