I
nštitút Vzdelávania Seniorov
       Ulica Československej armády 21   

                               tel: 55/3075398                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                    

Služba 

 

 

dobrovoľní pracovníci 


 O nás

Počasie v  Košiciach

kde nás nájdete


Kniha návštev-napíšte nám  

 

počet prístupov

counter       aktualizácia

      8.9.2018

           deKer

      


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Rozpis kurzov


Jazyk anglický - výučba začína -

3 skupiny s lektorkou   Michaelou Laurincovou  20.9.18.

ďalších 5 skupín s lektormi Evou Reitznerovou a Gézom

Illesom 3.10.18.

Výtvarná tvorba s lektorkou Lorencovou 25.9.18

Počítačový kurz s Ladislavom Rusnákom 20.9.18


Naďalej platí možnosť prihlásenia sa do kurzov, viď. nižšie.
Inštitút vzdelávania seniorov n. o. ,Košice , Vzdelávací inštitút,
vzdelávacie aktivity podľa Plánu práce na rok 2018 v I. až IV . Q

CENNÍK
Vzdelávacie odbory :
-
Jazyk anglický- začiatočníci, mierne pokročilí, stredne pokročilí, pokročilí, intenzívna
konverzácia rozsah / 17 (17)vyučovacích hodín á 60 (90) min. /
- Jazyk nemecký- začiatočníci, / 17 vyučovacích hodín á 60min. /
- Kvety a záhrada- pestovanie, rezy stromov, skalky / 9 vyučovacích hodín á 120 min./
- Výtvarná tvorba- kresba a maľba začiatočníci, ateliérová maľba / 9 vyučovacích hodín á 120 min./,
- Výpočtová technika – začiatočníci, / 10 vyučovacích hodín á 120min./
- Výpočtová technika – individuálne cvičenia na zvládaní stavov PC a programov (
odstraňovanie problémov, čistenie PC, vrátane komunikácie Internetová pošta , Skype a pod. /
2 hodinové cvičenia – á 5,50€/ 2 hodiny/ max 4 účastníci , telefonické dojednanie času

- Rôzna tvorba – Hand made kurz 27€/18hod., Hand made- poradenstvo 5,50€/2hod./
patchwork, šitie, ..../
- Šach
Vzdelávacie kurzy budú začaté iba po prihlásení dostatočného počtu záujemcov .
Počet poslucháčov v jednom krúžku je spravidla 10 a viac.
Začiatok kurzov v 9. -10. 2018 týždni resp. v II. Polroku v týždni od 12 do 30. 09.2018.
Výučba prebieha v sídle n. o. v priestoroch Seniorského vzdelávacieho inštitútu, Košice ul. Čs.armády21, v učebni č. 1 a č. 2.
Kurzovné: Jazykové kurzy ( 25€), Výpočtová technika (37€), Výpočtová technika –
individuálne praktické cvičenia 5,50€/2 hod. Výtvarná tvorba -kresba a maľba ( 27€), Kvety
a záhrada (27€), Handnmade 27€ , Intenzívna jazyková konverzácia 50€/ kurz, iné tvorivé
činnosti dodatkom cenníka.
Nenávratné zápisné 10,00 EUR je potrebné zaplatiť pri podaní prihlášky!
Doplatok za jeden semester podľa druhu vzdelávacieho odboru – do výšky kurzovného sa
doplatí na prvej hodine lektorovi .
Účastníci vzdelávacích jazykových kurzov a kresba a maľba kategórie vyššej ako začiatočníci môžu uhradiť kurzovné na prvej vyučovacej hodine lektorovi, resp. vedúcemu skupiny.
V prípade neuskutočnenia vzdelávacieho kurzu sa zápisné , alebo platba prihlasujúcemu
v uhradenej výške vráti.
Kurzovné pre neseniorov je dvojnásobné.

Ing. Olga Rodziňáková v. r., riaditeľ n. o., štatutárny zástupca

Inštitút vzdelávania seniorov n. o. , Košice, IČO:45747661- vzdelávacie aktivity


Záväzná PRIHLÁŠKA – na III. A IV.Q 2018PRIEZVISKO..............................MENO..........................rok nar.:.........................

Adresa bydliska ( len mestská časť)................................. č. OP ( pas)......................

tel. č.:.............................. e-mail:................................................................................

Záväzne sa prihlasujem na odber konverzačných vzdelávacích aktivít zo strany n. o. IVS v priestoroch sídla n. o. v nižšie uvedenom rozsahu zvolenom podpisujúcim 1)+ .

Vzdelávacie odbory – podčiarknuť vybraný: číslo skupiny*:

  • Jazyk anglický- začiatočníci, mierne pokročilí, stredne pokročilí, pokročilí, /17x60/ intenzívny kurz / 17 x 90min. /

  • Jazyk nemecký- začiatočníci, pokročilí, intenzívna konverzácia /17x 60min. /

  • Kvety a záhrada- pestovanie, rezy stromov, skalky / 9x120 min./

  • Výtvarná tvorba- kresba a maľba začiatočníci, ateliérová maľba / 9x120 min./,

  • Výpočtová technika – začiatočníci, pokročilí / 10 x 120min./(37€) , Výpočtová technika- poradenstvo (5,50€/2hod.)

  • Rôzne Hand made- začiatočníci /9x120min./, Hand made poradenstvo

Kurzovné: Jazykové kurzy,  ( 25€), Výpočtová technika (37€), Výtvarná tvorba -kresba a maľba ( 27€), Kvety a záhrada (27€), Hand made(27€), intenzívny kurz pokročilých 50€ .

Nenávratné zápisné 10,00 EUR je potrebné zaplatiť pri podaní prihlášky!

Doplatok za jeden semester podľa druhu vzdelávacieho odboru – sa doplatí na prvej hodine lektorovi. Poradenstvo sa uhrádza pred hodinou lektorovi.

Pokračujúci účastníci kurzov môžu uhradiť kurzovné na prvej vyučovacej hodine lektorovi, resp. vedúcemu skupiny.


Za Inštitút vzdelávania seniorov n. o. :

Ing. Olga Rodziňáková v.r.


Dátum......................................... 1) Podpis..................................................


  1. Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v evidencii poskytovateľa vzdelávania.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Poskytujeme službu núdzového volania „DOMOV JE DOMA“.

Záujemcovia nás môžu kontaktovať

na  číslach :

 55/307 53 98

(od 1000 do 14500 v pracovných dňoch)

e-mail: seniordomke@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------