Procés‎ > ‎

Activitat 1

1- Busqueu a les webs proporcionades en aquest subapartat els ítems següents sobre la vostra figura retòrica:
    • Definició de la figura retòrica 
    • Explicació de les característiques principals de la figura retòrica
    • Exemples representatius
2- Cada membre del grup heu de crear un exemple de figura retòrica. Ara és quan heu de deixar que la inspiració us visiti i treballi mà a mà amb vosaltres!

3- Per últim elaboreu una presentació "Powerpoint" on constin totes les troballes que heu fet i tots els exemples que heu elaborat, més concretament ha d'aparèixer:
  • Definició
  • Característiques principals
  • Exemples de cada membre del grup
Comments