เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

2104 2105    เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ   (1-3-2) 

จุดประสงค์รายวิชา
    1. รู้  เข้าใจ  โครงสร้าง  หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
    2. มีทักษะเกี่ยวกับการตรวจสอบ  ถอดประกอบ  พันขดลวด  บำรุงรักษา  ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
    3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีความละเอียดรอบคอบ  ปลอดภัย  เป็นระเบียบ  สะอาด  ตรงต่อเวลา  มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
  1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
  2.  ปฏิบัติงานถอดและประกอบชิ้นส่วน  และพันขดลวด
  3.  ทดสอบและวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ความเร็วรอบและความถี่
  4.  ตรวจสอบบำรุงรักษา  และทดสอบการทำงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
   คำอธิบายรายวิชา
            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  การเกิดรูปคลื่นไซน์  สมการแรงเคลื่อนไฟฟ้า  ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ  ขั้วแม่เหล็กและความถี่การทำงาน  คุณลักษณะ  และการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  การถอดประกอบ  การพันขดลวด  ตรวจสอบและทดสอบการทำงาน

เอกสารประกอบการเรียน
        หนังสือเรียนวิชา เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
ข้อมูลประกอบการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
Comments