ประวัติการศึกษา

 ระดับคุณวุฒิสถานศึกษา
 ปวช. ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี บ้านโป่ง
 ปวส. ไฟฟ้ากำลังโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธน
 ปริญญาตรี ทล.บ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


    
                             
Comments