เครื่องวัดไฟฟ้า

เครื่องวัดไฟฟ้า
20104-2004                                                                                          1-3-2

   จุดประสงค์รายวิชา      

         เพื่อให้

                1.  รู้ เข้าใจโครงสร้าง หลักการทำงานของเครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ

            2. มีทักษะการต่อ และอ่านค่าที่ได้จากการวัด ของเครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ

            3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด  ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

    สมรรถนะรายวิชา

            1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ

            2. ปฏิบัติการหาค่าความคลาดเคลื่อนการวัด

            3. ใช้งาน โอห์มมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ มัลติมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ ดิจิตอลมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป

    คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน่วยการวัด ค่าความคลาดเคลื่อนการวัด หลักการทำงาน วิธีการใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์และเครื่องวัดความต้านแบบบริดจ์วัตต์มิเตอร์ กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ ออสซิลโลสโคป ดิจิตอลมิเตอร์ และเครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ การขยายย่านวัด ค่าความคลาดเคลื่อนและการบำรุงรักษา

เนื้อหา

หน่วยที่ 1  หน่วยการวัด และความค่าความคลาดเคลื่อนการวัด

                แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 1   แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1             ใบงานหน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2  โครงสร้างมาตรวัดไฟฟ้ากระแสตรง                

                แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 2   แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2             ใบงานหน่วยที่ 2                   

หน่วยที่ 3  แอมป์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

                แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 3   แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3             ใบงานหน่วยที่ 3                   

หน่วยที่ 4  โวล์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง     

                แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 4   แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4             ใบงานหน่วยที่ 4

หน่วยที่ 5  โวล์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ          

                แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 5   แบบฝึกหัดหน่วยที่ 5             ใบงานหน่วยที่ 5

หน่วยที่ 6  ชนิดมาตรวัดไฟฟ้ากระแสสลับ        

                แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 6   แบบฝึกหัดหน่วยที่ 6             ใบงานหน่วยที่ 6

หน่วยที่ 7  โอห์มมิเตอร์   

                แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 7   แบบฝึกหัดหน่วยที่ 7             ใบงานหน่วยที่ 7   

หน่วยที่ 8  มัลติมิเตอร์แบบเข็ม

                แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 8   แบบฝึกหัดหน่วยที่ 8             ใบงานหน่วยที่ 8

หน่วยที่ 9  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์      

                แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 9   แบบฝึกหัดหน่วยที่ 9             ใบงานหน่วยที่ 9

หน่วยที่ 10  มาตรวัดกำลังไฟฟ้า        

                แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 10 แบบฝึกหัดหน่วยที่ 10           ใบงานหน่วยที่ 10

หน่วยที่ 11  ออสซิลโลสโคป                

                แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 11 แบบฝึกหัดหน่วยที่ 11           ใบงานหน่วยที่ 11

หน่วยที่ 12 เครื่องกำเนิดสัญญาณ   

                แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 12 แบบฝึกหัดหน่วยที่ 12           ใบงานหน่วยที่ 12

         

                          

       

Comments