Texto D9, Cíclope y Poseidón

Λουκιανός, Ἐνάλιοι διάλογοι (2, 1)

CÍCLOPE Y POSEIDÓN

ΚΥΚΛΩΨ Ὦ πάτερ, οἷα πέπονθα ὑπὸ τοῦ καταράτου ξένου, ὃς μεθύσας ἐξετύφλωσέ με κοιμωμένῳ ἐπι-χειρήσας.

ΠΟΣΕΙΔΩΝ Τίς δὲ ἦν ὁ ταῦτα τολμήσας, ὦ Πολύφημε;

ΚΥΚΛΩΨ Τὸ μὲν πρῶτον Οὖτιν ἑαυτὸν ἀπεκάλει, ἐπεὶ δὲ διέφυγε καὶ ἔξω ἦν βέλους,Ὀδυσσεὺς ὀνομάζεσθαι ἔφη.

ΠΟΣΕΙΔΩΝ Οἶδα ὃν λέγεις, τὸνἸθακήσιον· ἐξἸλίου δ' ἀνέπλει. ἀλλὰ πῶς ταῦτα ἔπραξεν οὐδὲ πάνυ εὐθαρσὴς ὤν;

ΚΥΚΛΩΨ Κατέλαβον αὐτοὺς ἐν τῷ ἄντρῳ ἀπὸ τῆς νομῆς ἀναστρέψας πολλούς τινας, ἐπιβουλεύοντας δῆλον ὅτι τοῖς ποιμνίοις· ἐπεὶ γὰρ ἐπέθηκα τῇ θύρᾳ τὸ πῶμα–πέτρα δέ ἐστί μοι παμμεγέθης–καὶ τὸ πῦρ ἀνέκαυσα ἐναυσάμενος ὃ ἔφερον δένδρον ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἐφάνησαν ἀποκρύπτειν αὑτοὺς πειρώμενοι· ἐγὼ δὲ συλλαβών τινας αὐτῶν, ὥσπερ εἰκὸς ἦν, κατέφαγον λῃστάς γε ὄντας. ἐνταῦθα ὁ πανουργό-τατος ἐκεῖνος, εἴτε Οὖτις εἴτεὈδυσσεὺς ἦν, δίδωσί μοι πιεῖν φάρμακόν τι ἐγχέας, ἡδὺ μὲν καὶ εὔοσμον, ἐπιβουλότατον δὲ καὶ ταραχωδέστατον· ἅπαντα γὰρ εὐθὺς ἐδόκει μοι περιφέρεσθαι πιόντι καὶ τὸ σπήλαιον αὐτὸ ἀνεστρέφετο καὶ οὐκέτι ὅλως ἐν ἐμαυτοῦ ἤμην, τέλος δὲ εἰς ὕπνον κατε-σπάσθην. ὁ δὲ ἀποξύνας τὸν μοχλὸν καὶ πυρώσας προσέτι ἐτύφλωσέ με καθεύδοντα, καὶ ἀπ' ἐκείνου τυφλός εἰμί σοι, ὦ Πόσειδον.

ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ὡς βαθὺν ἐκοιμήθης, ὦ τέκνον, ὃς οὐκ ἐξέθορες μεταξὺ τυφλούμενος. ὁ δ' οὖνὈδυσσεὺς πῶς διέφυγεν; οὐ γὰρ ἂν εὖ οἶδ' ὅτι ἠδυνήθη ἀποκινῆσαι τὴν πέτραν ἀπὸ τῆς θύρας.

ΚΥΚΛΩΨ Ἀλλ' ἐγὼ ἀφεῖλον, ὡς μᾶλλον αὐτὸν λάβοιμι ἐξιόντα, καὶ καθίσας παρὰ τὴν θύραν ἐθήρων τὰς χεῖρας ἐκπετάσας, μόνα παρεὶς τὰ πρόβατα εἰς τὴν νομήν, ἐντειλάμενος τῷ κριῷ ὅσα ἐχρῆν πράττειν αὐτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

ΠΟΣΕΙΔΩΝ Μανθάνω· ὑπ' ἐκείνοις ἔλαθον ὑπεξελθόντες· σὲ δὲ τοὺς ἄλλους Κύκλωπας ἔδει ἐπιβοήσασθαι ἐπ' αὐτόν.

ΚΥΚΛΩΨ Συνεκάλεσα, ὦ πάτερ, καὶ ἧκον· ἐπεὶ δὲ ἤροντο τοῦ ἐπιβουλεύοντος τοὔνομα κἀγὼ ἔφην ὅτι Οὖτίς ἐστι, μελαγχολᾶν οἰηθέντες με ἀπιόντες ᾤχοντο. οὕτω κατεσοφίσατό με ὁ κατάρατος τῷ ὀνόματι. καὶ ὃ μάλιστα ἠνίασέ με, ὅτι καὶ ὀνειδίζων ἐμοὶ τὴν συμφοράν, Οὐδὲ ὁ πατήρ, φησίν, ὁ Ποσειδῶν ἰάσεται σε.

ΠΟΣΕΙΔΩΝ Θάρρει, ὦ τέκνον· ἀμυνοῦμαι γὰρ αὐτόν, ὡς μάθῃ ὅτι, εἰ καὶ πήρωσίν μοι τῶν ὀφθαλμῶν ἰᾶσθαι ἀδύνατον, τὰ γοῦν τῶν πλεόντων [τὸ σῴζειν αὐτοὺς καὶ ἀπολλύναι] ἐπ' ἐμοί ἐστι· πλεῖ δὲ ἔτι.

LUCIANO, DIÁL. MARINOS (2, 1)

Cíclope: Oh padre, cuánto he sufrido por el maldito extranjero que me dejó ciego después de embriagarme y atacarme mientras dormía.

Poseidón: ¿Y quién era el que se atrevió a eso, Polifemo?

Cíclope: Al principio se hacía llamar Nadie, pero cuando huyó y estaba lejos de tiro, dijo que se llamaba Odiseo.

Poseidón: Sé de quien hablas, del itacense. Navegaba de regreso de Ilión. Pero ¿Cómo hizo eso si no es muy valiente?

Cíclope: Sorprendí en la cueva cuando regresaba del pastoreo a muchos hombres que evidentemente intentaban atacar a los rebaños. Pues cuando coloqué en la puerta la tapa- pues es para mí una piedra muy grande – y encendí el fuego prendiendo un árbol que traía del monte, intentaron claramente esconderse; y yo cogiendo a unos de ellos, me los comí, como es natural, porque eran ladrones. Entonces aquel hombre tan astuto, ya fuera Nadie u Odiseo, me da a beber vertiendo un fármaco, dulce y de agradable olor, pero muy insidioso e inquietante. Pues cuando lo bebí inmediatamente me pareció que todo daba vueltas, que la misma cueva daba vueltas y yo no estaba en mí mismo, y al final me rendí al sueño. Él, aguzando una estaca y poniéndola al fuego además, me cegó mientras dormía y desde aquel momento estoy ciego.

Poseidón: ¡Qué profundamente dormías, que no diste un salto de pronto mientras te dejaba ciego! Pero ¿cómo huyó Odiseo? Pues yo sé bien que él no pudo quitar de la puerta la piedra.

Cíclope: Yo la quité para atraparlo mejor cuando saliera y sentándome junto a la puerta intentaba apresarlo extendiendo las manos, dejando pasar solo a las reses al pasto después de haberle encargado al carnero todo lo que debía hacer en mi lugar.

Poseidón: Comprendo. Escaparon bajo aquellas furtivamente. Pero tú debías haber llamado a los demás Cíclopes en tu ayuda.

Cíclope: Los llamé y vinieron. Pero cuando me preguntaron el nombre del que me atacaba y yo les dije “Nadie”, ellos, creyendo que yo tenía un ataque de cólera se marcharon dando la vuelta. ¡Hasta tal punto me engañó con su nombre el maldito! Y lo que más me irritó es que echándome en cara mi desgracia incluso me decía: “Ni tu padre Poseidón te curará”.

Poseidón: ¡Ánimo, hijo! Pues yo lo castigaré, para que sepa que, si para mí es imposible curar la pérdida de la vista, al menos la suerte de los navegantes, el salvarlos o aniquilarlos, está en mis manos, y él aún navega.

Notas a Λουκιανός, Ἐνάλιοι διάλογοι (12, 1)

DDeor. 11, 1 πέπονθα: perfecto del verbo πάσχω. κοιμωμένῳ: participio concertado con un μοι complemento del participio ἐπιχειρήσας, que se suple por estar el complemento directo με. Τὸ πρῶτον: valor adverbial: en primer lugar. Κατέλαβον: aoristo radical temático de καταλαμβάνω. ἐπέθηκα: Aoristo del verbo ἐπιτίθημι. ἐφάνησαν …πειρώμενοι: participio predicativo del sujeto: “intentaron claramente”. ἐγχέας: paticipio de aoristo actico del verbo ἐγχέω. ἤμην: ἧν, imperfecto del verbo εἰμί. κατεσπάσθην: Aoristo pasivo del v. κατασπάζομαι. ἀφεῖλον: v. ἀναιρέω. λάβοιμι: aoristo de optativo del v. λαμβάνω. ἐκπετάσας: v. ἐκπετάννυμι. παρεὶς: v. παρίημι. ἐντειλάμενος: participio de aoristo medio del v. ἐντέλλω. ὑπεξελθόντες: v. ὑπεξέρχομαι. ἤροντο: v. ἔρομαι. τοὔνομα: crasis: τὸ ὄνομα. κἀγὼ: crasis: καὶ ἐγὼ. μελαγχολᾶν: Infinitivo del verbo μελαγχολάω. οἰηθέντες: participio pasivo del v. οἰομαι, en activa οἴω. ἰάσεται: futuro del verbo ἰαίνω. πήρωσίν: πήρωσις, -εως.