Texto D6, Atribuciones de Hermes

Λουκιανός, Θεῶν διάλογοι (11, 1)

XI. HEFESTO Y APOLO

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ἑώρακας͵ ὦ Ἄπολλον͵ τὸ τῆς Μαίας βρέφος τὸ ἄρτι τεχθέν͵ ὡς καλόν τέ ἐστι καὶ προσγελᾷ πᾶσι καὶ δηλοῖ ἤδη μέγα τι ἀγαθὸν ἀποβησόμενον;

ΑΠΟΛΛΩΝ Ἐκεῖνο τὸ βρέφος͵ ὦ ῞Ηφαιστε͵ ἦ μέγα ἀγαθόν͵ ὃ τοῦ Ἰαπετοῦ πρεσβύτερόν ἐστιν ὅσον ἐπὶ τῇ πανουργίᾳ;

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Καὶ τί ἂν ἀδικῆσαι δύναιτο ἀρτίτοκον ὄν;

ΑΠΟΛΛΩΝ Ἐρώτα τὸν Ποσειδῶνα͵ οὗ τὴν τρίαιναν ἔκλεψεν͵ ἢ τὸν Ἄρη· καὶ τούτου γὰρ ξείλκυσε λαθὸν ἐκ τοῦ κολεοῦ τὸ ξίφος͵ ἵνα μὴ ἐμαυτὸν λέγω͵ ὃν ἀφώπλισε τοῦ τόξου καὶ τῶν βελῶν.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2 Τὸ νεογνὸν ταῦτα͵ ὃ μόλις ἕστηκε͵ τὸ ἐν τοῖς σπαργάνοις;

ΑΠΟΛΛΩΝ Εἴσῃ͵ ὦ ῞Ηφαιστε͵ ἤν σοι προσέλθῃ μόνον.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Καὶ μὴν προσῆλθεν ἤδη.

ΑΠΟΛΛΩΝ Τί οὖν; πάντα ἔχεις τὰ ἐργαλεῖα καὶ οὐδὲν ἀπόλωλεν αὐτῶν;

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Πάντα͵ ὦ Ἄπολλον.

ΑΠΟΛΛΩΝ Ὅμως ἐπίσκεψαι ἀκριβῶς.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Μὰ Δία͵ τὴν πυράγραν οὐχ ὁρῶ.

ΑΠΟΛΛΩΝ Ἀλλ΄ ὄψει που ἐν τοῖς σπαργάνοις αὐτὴν τοῦ βρέφους.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Οὕτως ὀξύχειρ ἐστὶ καθάπερ ἐν τῇ γαστρὶ ἐκμελετήσας τὴν κλεπτικήν;

ΑΠΟΛΛΩΝ 3 Οὐ γὰρ ἤκουσας αὐτοῦ καὶ λαλοῦντος ἤδη στωμύλα καὶ ἐπίτροχα· ὁ δὲ καὶ διακονεῖσθαι ἡμῖν ἐθέλει. χθὲς δὲ προκαλεσάμενος τὸν Ἔρωτα κατεπάλαισεν εὐθὺς οὐκ οἶδ΄ ὅπως ὑφελὼν τὼ πόδε· εἶτα μεταξὺ ἐπαινούμενος τῆς Ἀφροδίτης μὲν τὸν κεστὸν ἔκλεψε προσπτυξαμένης αὐτὸν ἐπὶ τῇ νίκῃ͵ τοῦ Διὸς δὲ γελῶντος ἔτι τὸ σκῆπτρον· εἰ δὲ μὴ βαρύτερος ὁ κεραυνὸς ἦν καὶ πολὺ τὸ πῦρ εἶχε͵ κἀκεῖνον ἂν ὑφείλετο.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ὑπέρδριμύν τινα τὸν παῖδα φῄς.

ΑΠΟΛΛΩΝ Οὐ μόνον͵ ἀλλ΄ ἤδη καὶ μουσικόν.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Τῷ τοῦτο τεκμαίρεσθαι ἔχεις;

ΑΠΟΛΛΩΝ 4 Χελώνην που νεκρὰν εὑρὼν ὄργανον ἀπ΄ αὐτῆς συνεπήξατο· πήχεις γὰρ ἐναρμόσας καὶ ζυγώσας͵ ἔπειτα κολλάβους ἐμπήξας καὶ μαγάδιον ὑποθεὶς καὶ ἐντεινάμενος ἑπτὰ χορδὰς μελῳδεῖ πάνυ γλαφυρόν͵ ὦ ῞Ηφαιστε͵ καὶ ἐναρμόνιον͵ ὡς κἀμὲ αὐτῷ φθονεῖν πάλαι κιθαρίζειν ἀσκοῦντα. ἔλεγε δὲ ἡ Μαῖα͵ ὡς μηδὲ μένοι τὰς νύκτας ἐν τῷ οὐρανῷ͵ ἀλλ΄ ὑπὸ περιεργίας ἄχρι τοῦ ᾅδου κατίοι͵ κλέψων τι κἀκεῖθεν δηλαδή. ὑπόπτερος δ΄ ἐστὶ καὶ ῥάβδον τινὰ πεποίηται θαυμασίαν τὴν δύναμιν͵ ᾗ ψυχαγωγεῖ καὶ κατάγει τοὺς νεκρούς.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ἐγὼ ἐκείνην ἔδωκα αὐτῷ παίγνιον εἶναι.

ΑΠΟΛΛΩΝ Τοιγαροῦν ἀπέδωκέ σοι τὸν μισθόν͵ τὴν πυάγραν

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Εὖ γε ὑπέμνησας· ὥστε βαδιοῦμαι ἀποληψόμενος αὐτήν͵ εἴ που ὡς φῂς εὑρεθείη ἐν τοῖς σπαργάνοις.

LUCIANO, DIÁL. DIOSES (11, 1)

Hefesto: ¿Has visto, Apolo, al hijo de Maya nacido recientemente? ¡Qué hermoso es y sonríe a todos y muestra ya que resultará un gran bien!

Apolo: ¿Este niño, Hefesto, o gran bien, que es más viejo que Japeto solamente en astucia?

Hefesto: Y ¿qué daño podría causar siendo recién nacido?

Apolo: Pregúntaselo a Posidón, al que robó el tridente, o a Ares también a ese robó ocultamente la espada de la vaína, por no decirte a mí mismo, al que desarmó del arco y las flechas.

Hefesto: ¿Esas cosas (ha hecho) el recién nacido, que con dificultad se pone en pie, el (que está) envuelto en pañales?

Apolo: Lo sabrás, Hefesto, si solamente se te acerca.

Hefesto: Y ciertamente se me acercó ya.

Apolo: Así pues ¿qué? ¿Tienes todas tus herramientas y ninguna de ellas has perdido?

Hefesto: Todas, Apolo.

Apolo: Sin embargo examínalo bien.

Hefesto: ¡Por Zeus, no veo las tenazas!

Apolo: Pero sin duda las verás entre los pañales del recién nacido.

Hefesto: ¿Tan ligero de manos es como si hubiera practicado el arte de robar en el vientre (de su madre)? Apolo: Pues no lo has oído incluso hablando de manera ingeniosa y desenvuelta; este también desea servirnos. Ayer habiendo desafiado a Eros al punto lo derribó, no sé como, trabándole los pies; luego de pronto por un lado mientras era aplaudido a Afrodita que lo abrazaba por su victoria le robó el ceñidor, por otro a Zeus que se reía el cetro; Y si el rayo no fuera pesadísimo y tuviera mucho fuego, ciertamente lo robaría también.

Hefesto: Hablas de un niño terrible.

Apolo: No solamente, sino que además también (es) músico.

Hefesto: ¿Tienes (puedes) para mostrar eso?

Apolo: Habiendo encontrado en algún lugar una tortuga muerta hizo a partir de ella un instrumento (de música); pues habiéndole ajustado brazos y puesto un yugo, luego que fijó unas clavijas y colocó debajo un caballete y le hubo puesto siete cuerdas tocaba muy dulce, Hefesto, y afinadamente, de modo que también yo que toco la cítara desde antiguo lo veo con malos ojos. Y decía Maya que no se queda durante la noche en el cielo, sino que por curiosidad enteramente desciende al Hades, para robar también allí algo sin duda. Y está alado y ha hecho una varita mágica de admirable eficacia con la que conduce las almas y guía a los muertos.

Hefesto: Yo le di aquella que es un juguete.

Apolo: Pues te pagó la recompensa, las tenazas…

Hefesto: Bien me advertiste; de modo que voy a recobrarlas. Si, como dices, las encontrara entre los pañales.

Notas a Λουκιανός, Θεῶν διάλογοι (11, 1)

DDeor. 11, 1 ἑώρακας: perfecto activo de ὁράω. τεχθέν: participio de aoristo pasivo de τίκτω. ἀποβησόμενον: participio de futuro de ἀποβάινω. δύναιτο: optativo de δύναμαι. Ἄρη: acusativo de Ἄρης, Ἀρέος, ὁ: Ares. ἐξείλκυσε: aoristo de ἐξελκύω. ἀφώπλισε: aoristo de ἀφοπλίζω. εἴσῃ: 2ª persona del singular del futuro de οἴδα. ἤν: conjunción condicional. προσέλθῃ: subjuntivo de προσέρχομαι. ἀπόλωλεν: perfecto de ἀπόλλυμι. ἐπίσκεψαι: 2ª persona del singular del imperativo de aoristo de ἐπισκέπτομαι. Μὰ Δία, de Ζεύς, Διός, ὁ: Zeus, “por Zeus”. ὄψει: 2ª del singular del futuro de indicativo medio de ὁράω. ἐκμελετήσας: participio de aoristo de ἐκμελετάω. προκαλεσάμενος: participio de aoristo medio de προκαλέω. Ἔρωτα de Ἔρως, Ἔρωτος, ὁ: Eros (dios del amor). κατεπάλαισεν: aoristo de καταπαλαίω. τὼ πόδε: acusativo del dual. ἐπαινούμενος: participio medio-pasivo de ἐπαινέω. ἔκλεψε: aoristo de κλέπτω. προσπτυξαμένης: participio de aoristo de προσπτύσσω. κἀκεῖνον = καὶ ἐκεῖνον. Ὑπέρδριμύν de ὑπερδριμύς, -εῖα, -ύ: “temible”. τεκμαίρεσθαι: infinitivo de presente medio de τεκμαίρω. εὑρὼν: participio de aoristo de εὑρίσκω. ἀπ' = ἀπό. συνεπήξατο: aoristo de indicativo de συμπήγνυμι. πήχεις: acusativo plural de πῆχυς -έως, ὁ: "brazos (de la lira)". ἐναρμόσας καὶ ζυγώσας: participios de aoristo de ἐναρμόζω y ζυγόω. ἐμπήξας; participio de aoristo de ἐμπήγνυμι; ὑποθεὶς: participio de aoristo de ὑποτίθημι. ἐντεινάμενος: participio de aoristo medio-pasivo de ἐντείνω: “poner en tensión”. κἀμὲ = καὶ ἐμέ. μένοι: optativo de presente de μένω. κατίοι: 3ª del singular del presente de optativo de κάτειμι. κλέψων; participio de futuro de κλέπτω con valor final. κἀκεῖθεν = καὶ ἐκεῖθεν. πεποίηται: perfecto pasivo de ποιέω. ἔδωκα y ἀπέδωκε: aoristos de indicativo de δίδωμι y ἀποδίδωμι. ὑπέμνησας: aoristo de indicativo de ὑπομιμνήσκω. ἀποληψόμενος: participio de futuro de ἀπολαμβάνω. εὑρεθείη: optativo de aoristo pasivo de εὑρίσκω.