Antología‎ > ‎

Texto D4, Hermes y Maya

Λουκιανός, Θεῶν διάλογοι (4, 1)

IV. HERMES Y MAYA
1 ΕΡΜΗΣ Ἔστι γάρ τις͵ ὦ μῆτερ͵ ἐν οὐρανῷ θεὸς ἀθλιώτερος ἐμοῦ;
ΜΑΙΑ Μὴ λέγε͵ ὦ Ἑρμῆ͵ τοιοῦτον μηδέν.
ΕΡΜΗΣ Τί μὴ λέγω͵ ὃς τοσαῦτα πράγματα ἔχω μόνος κάμνων καὶ πρὸς τοσαύτας ὑπηρεσίας διασπώμενος; ἕωθεν μὲν γὰρ ἐξαναστάντα σαίρειν τὸ συμπόσιον δεῖ καὶ διαστρώσαντα τὴν κλισίαν εὐθετίσαντά τε ἕκαστα παρεστάναι τῷ Διὶ καὶ διαφέρειν τὰς ἀγγελίας τὰς παρ΄ αὐτοῦ ἄνω καὶ κάτω ἡμεροδρομοῦντα͵ καὶ ἐπανελθόντα ἔτι κεκονιμένον παρατιθέναι τὴν ἀμβροσίαν· πρὶν δὲ τὸν νεώνητον τοῦτον οἰνοχόον ἥκειν͵ καὶ τὸ νέκταρ ἐγὼ ἐνέχεον. τὸ δὲ πάντων δεινότατον͵ ὅτι μηδὲ νυκτὸς καθεύδω μόνος τῶν ἄλλων͵ ἀλλὰ δεῖ με καὶ τότε τῷ Πλούτωνι ψυχαγωγεῖν καὶ νεκροπομπὸν εἶναι καὶ παρεστάναι τῷ δικαστηρίῳ· οὐ γὰρ ἱκανά μοι τὰ τῆς ἡμέρας ἔργα͵ ἐν παλαίστραις εἶναι καὶ ταῖς ἐκκλησίαις κηρύττειν καὶ ῥήτορας ἐκδιδάσκειν͵ ἀλλ΄ ἔτι καὶ νεκρικὰ συνδιαπράττειν μεμερισμένον. 2 καίτοι τὰ μὲν τῆς Λήδας τέκνα παρ΄ ἡμέραν ἑκάτερος ἐν οὐρανῷ ἢ ἐν ᾅδου εἰσίν͵ ἐμοὶ δὲ καθ΄ ἑκάστην ἡμέραν κἀκεῖνα καὶ ταῦτα ποιεῖν ἀναγκαῖον͵ καὶ οἱ μὲν Ἀλκμήνης καὶ Σεμέλης ἐκ γυναικῶν δυστήνων γενόμενοι εὐωχοῦνται ἀφρόντιδες͵ ὁ δὲ Μαίας τῆς Ἀτλαντίδος διακονοῦμαι αὐτοῖς. καὶ νῦν ἄρτι ἥκοντά με ἀπὸ Σιδῶνος παρὰ τῆς Κάδμου θυγατρός͵ ἐφ΄ ἣν πέπομφέ με ὀψόμενον ὅ τι πράττει ἡ παῖς͵ μηδὲ ἀναπνεύσαντα πέπομφεν αὖθις εἰς τὸ Ἄργος ἐπισκεψόμενον τὴν Δανάην͵ εἶτ΄ ἐκεῖθεν εἰς Βοιωτίαν͵ φησίν͵ ἐλθὼν ἐν παρόδῳ τὴν Ἀντιόπην ἰδέ. καὶ ὅλως ἀπηγόρευκα ἤδη. εἰ γοῦν δυνατὸν ἦν͵ ἡδέως ἂν ἠξίωσα πεπρᾶσθαι͵ ὥσπερ οἱ ἐν γῇ κακῶς δουλεύοντες.
ΜΑΙΑ Ἔα ταῦτα͵ ὦ τέκνον· χρὴ γὰρ πάντα ὑπηρετεῖν τῷ πατρὶ νεανίαν ὄντα. καὶ νῦν ὥσπερ ἐπέμφθης σόβει εἰς Ἄργος͵ εἶτα εἰς τὴν Βοιωτίαν͵ μὴ καὶ πληγὰς βραδύνων λάβῃς· ὀξύχολοι γὰρ οἱ ἐρῶντες.

LUCIANO, DIÁL. DIOSES (4, 1)

Hermes: ¿Pues hay, madre, en el cielo, algún dios más desdichado que yo?
Maya: No se te ocurra decir nada de eso, Hermes.
Hermes: ¿Por qué no lo voy a decir yo, que tengo tantas obligaciones, que trabajar solo y dividirme ante tantas órdenes? Pues, por una parte, al ser de día, tan pronto como me levanto barro el banquete y, después de arreglar con alfombras y cojines el triclinio, y arreglando bien cada cosa, presentarme a Zeus y llevar sus mensajes, correteando de arriba abajo y, una vez que he vuelto, aún lleno de polvo, servir la ambrosía; y, antes de que llegara ese copero más joven, también yo servía el néctar; y peor que todo eso, que, el único de los otros, que no duermo de noche sino que es necesario que también, incluso, conduzca las almas a Plutón y me convierta en guía de muertos y permanezca en el tribunal; pues no son suficientes para mí los trabajos del día: estar en las palestras y ser heraldo en las asambleas y enseñar a los oradores, sino que también incluso ocuparme de los asuntos de los muertos, multiplicándome. Y en verdad los hijos de Leda están cada uno cada día en el cielo o en el Hades, pero a mí me cae la obligación de hacer estas y aquellas cosas cada día; y los hijos de Alcmena y de Sémele, a pesar de haber nacido de unas mujeres miserables, disfrutan del banquete libres de cuidados, mientras yo, el hijo de Maya, la hija de Atlante, les sirvo de criado; y ahora, precisamente, cuando yo vengo de casa de la hija de Cadmo, a la cual he sido enviado para ver lo que hace la niña, sin darme tiempo a respirar, de nuevo me envió a Argos para ver a Dánae, luego, de allí, me dice, poniéndote en camino ve a ver a Antíope; y, en una palabra, estoy cansado; pues si fuera posible, gustosamente habría preferido ser vendido como los que en la tierra son esclavos de la peor manera.
Maya: deja eso, hijo mío; pues es necesario servir al padre en todo mientras se es joven; y ahora, como has sido mandado, corre a Argos y después a Beocia, no te ganes unos azotes retrasándote, pues los amantes son coléricos.

Notas a Λουκιανός, Θεῶν διάλογοι (4, 1)

DDeor. 4, 1 ἀθλιώτερος; adejtivo en grado comparativo de ἄθλιος-α-ον. λέγε; imperativo de λέγω. διασπώμενος; participio del contracto διασπάω. ἐξαναστάντα; participio de ἐξανίτημι. διαστρώσαντα; participio de aoristo activo de διαστρώννυμι. εὐθετίσαντά; participio activo de εὐθετίζω. παρεστάναι; infinitivo de παρίτημι. ἐπανελθόντα; participio de ἐπανέρχομαι. κεκονιμένον; participio de perfecto medio de κονίω. ἐνέχεον; imperfecto de ἐγχέω. δεινότατον: superlativo de δεινός-ή-όν. μεμερισμένον; participio de perfecto medio de μερίζω. ἐφ' ἣν = ἐπί ἥν. ὀψόμενον; participio de futuro de ὁράω con valor final. ἀναπνεύσαντα; participio aoristo activo de ἀναπνεύω. ἐπισκεψόμενον; participio de futuro con valor final de ἐπισκέπτω. ἰδέ; imperativo de ὁράω. ἀπηγόρευκα; perfecto de ἀπαγορεύω. ἂν ἠξίωσα; aoristo de αξίοω con valor de deseo imposible, dado por la partícula ἂν. Ἔα; imperativo de ἐάω. ὥσπερ ἐπέμφθης aoristo pasivo de πέμπω con valor causal con la conjunción que le precede. σόβει; imperativo de σοβέω. λάβῃς; subjuntivo aoristo de λαμβάνω con sentido de temor por la negación μὴ que le precede.


Comments