Texto D10, Doris y Tetis

Λουκιανός, Ἐνάλιοι διάλογοι (12, 1)

12.1 ΔΩΡΙΣ Τί δακρύεις, ὦ Θέτι;

ΘΕΤΙΣ Καλλίστην, ὦ Δωρί, κόρην εἶδον ἐς κιβωτὸν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐμβληθεῖσαν, αὐτήν τε καὶ βρέφος αὐ-τῆς ἀρτιγέννητον· ἐκέλευσεν δὲ ὁ πατὴρ τοὺς ναύτας ἀναλαβόντας τὸ κιβώτιον, ἐπειδὰν πολὺ τῆς γῆς ἀποσπάσωσιν, ἀφεῖναι εἰς τὴν θάλασσαν, ὡς ἀπόλοιτο ἡ ἀθλία, καὶ αὐτὴ καὶ τὸ βρέφος.

ΔΩΡΙΣ Τίνος ἕνεκα, ὦ ἀδελφή; εἰπέ, εἴ τι ἔμαθες ἀκριβῶς.

ΘΕΤΙΣ Ἅπαντα. ὁ γὰρἈκρίσιος ὁ πατὴρ αὐτῆς καλλίστην οὖσαν ἐπαρθένευεν ἐς χαλκοῦν τινα θάλαμον ἐμβαλών· εἶτα, εἰ μὲν ἀληθὲς οὐκ ἔχω εἰπεῖν, φασὶ δ' οὖν τὸν Δία χρυσὸν γενόμενον ῥυῆναι διὰ τοῦ ὀρόφου ἐπ' αὐτήν, δεξαμένην δὲ ἐκείνην ἐς τὸν κόλπον καταρρέοντα τὸν θεὸν ἐγκύμονα γενέσθαι. τοῦτο αἰσθόμενος ὁ πατήρ, ἄγριός τις καὶ ζηλότυπος γέρων, ἠγανάκτησε καὶ ὑπό τινος μεμοιχεῦσθαι οἰηθεὶς αὐτὴν ἐμβάλλει εἰς τὴν κιβωτὸν ἄρτι τετοκυῖαν. ΔΩΡΙΣ 12.2 Ἡ δὲ τί ἔπραττεν, ὦ Θέτι, ὁπότε καθίετο;

ΘΕΤΙΣ Ὑπὲρ αὐτῆς μὲν ἐσίγα, ὦ Δωρί, καὶ ἔφερε τὴν καταδίκην. τὸ βρέφος δὲ παρῃτεῖτο μὴ ἀποθανεῖν δακρύουσα καὶ τῷ πάππῳ δεικνύουσα αὐτό, κάλλιστον ὄν· τὸ δὲ ὑπ' ἀγνοίας τῶν κακῶν ὑπεμειδία πρὸς τὴν θάλασσαν. ὑποπίμπλαμαι αὖθις τοὺς ὀφθαλμοὺς δακρύων μνημονεύσασα αὐτῶν. ΔΩΡΙΣ Κἀμὲ δακρῦσαι ἐποίησας. ἀλλ' ἤδη τεθνᾶσιν;

ΘΕΤΙΣ Οὐδαμῶς· νήχεται γὰρ ἔτι ἡ κιβωτὸς ἀμφὶ τὴν Σέριφον ζῶντας αὐτοὺς φυλάττουσα.

ΔΩΡΙΣ Τί οὖν οὐχὶ σῴζομεν αὐτοὺς τοῖς ἁλιεῦσι τούτοις ἐμβαλοῦσαι ἐς τὰ δίκτυα τοῖς Σεριφίοις; οἱ δὲ ἀνα-σπάσαντες σώσουσι δῆλον ὅτι.

ΘΕΤΙΣ Εὖ λέγεις, οὕτω ποιῶμεν· μὴ γὰρ ἀπολέσθω μήτε αὐτὴ μήτε τὸ παιδίον οὕτως ὂν καλόν.

LUCIANO, DIÁL. MARINOS (12, 1)

Doris: ¿Por qué lloras, Tetis?

Tetis: he visto a una joven hermosísima que ha sido lanzada por su padre en un arca, ella y su criatura recien nacida. El padre ordenó a unos marineros que tomaran el arca y, cuando estuvieran muy lejos de tierra, la tiraran al mar para que la desgraciada muriera, ella y su hijito.

Doris: Pero ¿por qué, hermana? Dime si sabes algo con total exactitud.

Tetis: Acrisio, su padre por ser ella bellisima la mantenía virgen habiéndola metido en un aposento de bronce, luego-no puedo decir si es verdad-dicen que Zeus, convertido en oro, se derramó por el techo hasta ella y que se quedó encinta al recibir en su seno al dios que se precipitaba desde arriba. Al enterarse su padre, un viejo cruel y celoso, se irritó y, creyendo que había sido seducida por alguien, la echó en el arca tan pronto como dio a luz.

Doris: ¿Y qué hacía ella, Τetis, cuando la dejaban caer?

Tetis: Sobre ella callaba, Doris, y soportaba la condena pero pedía, mientras lloraba y se lo mostraba al abuelo, que no muriera su hijo, que era muy hermoso. Éste sonreía hacia el mar por la ignorancia de los males. De nuevo se me llenan los ojos de lágrimas al recodarlos.

Doris: También a mí me has hecho llorar. Pero ¿están ya muertos?

Tetis: De ningún modo. Pues aún el arca flota cerca de Sérifos, manteniéndolos vivos.

Doris: Pues ¿por qué no la salvamos arrojándola a las redes de esos pescadores serifios? Pues ellos, es evidente, la salvarán sacándola.

Tetis: Dices bien, hagámoslo así. Que no se muera, ni ella ni el niñito que es tan hermoso.

Notas a Λουκιανός, Ἐνάλιοι διάλογοι (15, 1)

DDeor. 12, 1 ἐμβληθεῖσαν: participio de aoristo pasivo v. εμβάλλω. ἀφεῖναι: infinitivo de aoristo de ἀφίημι. αἰσθόμενος: participio de aoristo del v. αἰσθάνομαι. ζηλότυπος: ζηλότυπος, ον: “celoso”. τετοκυῖαν: participio de perfecto activo del v. τίκτω. παρῃτεῖτο: v. παραιτέομαι. ἀποθανεῖν: infinitivo de aoristo activo del v. ἀποθνῃσκω. αὐτῶν: genitivo regido por el verbo μνημονέυω, como todos los verbos de recuerdo u olvido. Κἀμὲ: crasis de καὶ ἐμὲ. τεθνᾶσιν: perfecto activo del v. θνῃσκω. ἀπολέσθω: aoristo de imperativo del v. ἀπόλλυμι.