วิมุตติปฏิปทา

 

วิมุติปฎิปทา-พระอ.ปราโมทย์ ปาโมชโช กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

 คลิกฟังออนไลน์ :

101.mp3 (138.4 KB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

2v02บันเทิงธรรม.MP3 (17.46 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3 v03แด่เธอผู้มาใหม่.MP3 (3.38 MB,)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4v04แนวปฏิบัติธรรมโดยสังเขป.MP3 (3.70 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

5v05ปฏิบัติธรรม.MP3 (1.45 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

6 v06สารพันปัญหาของผู้ปฏิบัติ.MP3 (4.08 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

7v07มองโลกแง่ดีมีความสุข.MP3 (955.8 KB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

8 v08แนวทางปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ดุลย์.MP3 (10.36 MB)

 ฟังออนไลน์ :

9 v09ปกิจจสมุปบาท.MP3 (9.57 MB)

 ฟังออนไลน์ :

10 v10เรื่องของอาสวกิเลส.MP3 (3.58 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

11v11ตัวกูของกู.MP3 (2.41 MB)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

12 v12จากตัวกูของกูถึงอวิชชา.MP3 (5.71 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

13 v13การปฏิบัติธรรมในขั้นละเอียด.MP3 (1.75 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

14 v14ว่าด้วยสัมปชัญญะ.MP3 (4.81 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

15 v15การดูจิต.MP3 (6.24 MB)

 ฟังออนไลน์ :

16 v16ความคิดกับการปฏิบัติธรรม.MP3 (3.49 MB)

 ฟังออนไลน์ :

17v17อุบายสู้กาม.MP3 (6.17 MB)

 ฟังออนไลน์ :

18 v18ความสัมพันธ์ระหว่างสัมมสมาธิกับสติสัมปชัญญะ.MP3 (779.8 KB)

 ฟังออนไลน์ :

19v19ธรรมเอกกับการเจริญสติปัฏฐาน.MP3 (4.24 MB)

 ฟังออนไลน์ :

20 v20จุดที่ยากลำบากสำหรับการปฏิบัติธรรม.MP3 (1.57 MB)

//////////

คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

 คลิกฟังออนไลน์ :

21 v21คุยกันสบายๆเรื่องอินทรีย์๕.MP3 (1.59 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

22 v22ปลุกใจให้ตื่นตัว.MP3 (2.35 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

23 v23คุยกันเบาๆเรื่องทิฏฐิ.MP3 (2.37 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

24 v24ทุกข์.MP3 (3.01 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

25 v25ธรรมที่ยังท่านพระอานนท์ให้บรรลุเป็นพระอรหันต์.MP3 (5.81 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

26 v26ธรรมที่ยังท่านพระอนุรุทธให้บรรลุเป็นพระอรหันต์.MP3 (9.63 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

27v27จากนิวรณ์ถึงสมาธิ.MP3 (5.74 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

28v28ปรมัตถ์ธรรมและบัญญัติธรรม.MP3 (7.81 MB)

 ฟังออนไลน์ :

29 v29โสฬสญาณ.MP3 (12.69 MB)

 ฟังออนไลน์ :

30 v30เก็บเล็กผสมน้อย.MP3 (8.52 MB,)

 คลิกฟังออนไลน์ :

31 v31วิถีแห่งความรู้แจ้ง.MP3 (22.89 MB)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

32wisuttimak-212.mp3 (7.01 MB)

Comments