รวมเสียงธรรมะคีตะชุดที่ 1

 

กลุ่มเสียงธรรมคีตะ ร่วมกลุ่มและอ่านหนังสือธรรมะประกอบดนตรี กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

 คลิกฟังออนไลน์ :

1 พระพุทธองค์เสด็จตรัสรู้.mp3 (192.21 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

2 ชัยชนะต่อพระยามาร.mp3 (20.71 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3ชัยชนะต่อสัจจะนิครนถ์.mp3 (25.27 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4 ชัยชนะต่ออาฬวกยักษ์.mp3 (33.48 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

5 ชัยชนะต่อช้างนาฬาคีรี.mp3 (11.97 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

6 ชัยชนะต่อองคุลีมาล.mp3 (20.31 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

7 ชัยชนะต่อนางจิณจมานวิกา.mp3 (12.14 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

8 ชัยชนะต่อนันโทปนันทะ.mp3 (15.34 MB)

 ฟังออนไลน์ :

9 ชัยชนะต่อพกพรหม.mp3 (16.22 MB)

 ฟังออนไลน์ :

10 พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน ตอน.mp3 (26.77 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

11 พุทธโอวาท๓เดือนก่อนปรินิพพานตอนท.mp3 (25.43 MB)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

12 พุทธโอวาทก่อนปรินิพพานตอนที่๓.mp3 (25.43 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

13 พุทธโอวาทก่อนปรินิพพานตอนที่๔.mp3 (26.97 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

14 พุทธโอวาทก่อนปรินิพพานตอนที่๕.mp3 (14.46 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

15พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์๑-๒.mp3 (42.16 MB)

 ฟังออนไลน์ :

16 ชูชกกันฑ์.mp3 (62.86 MB)

 ฟังออนไลน์ :

17 ทานกัณฑ์.mp3 (55.41 MB,)

 ฟังออนไลน์ :

18วินาทีบรรลุธรรม1.mp3 (33.21 MB)

 ฟังออนไลน์ :

19 อิสิทาสีภิกษุณี.mp3 (7.30 MB)

 ฟังออนไลน์ :

20 02 จิต คือ พุทธะ - จิต คือ พุทธะ.mp3 (39.45 MB )

21 ธรรมะคีตะ ชุด นางแก้วคู่บารมี.wav (42.47 MB)
Comments