รู้แจ้งในชาตินี้

เสียงอ่านหนังสือ รู้แจ้งในชาตินี้ , In This Very Life กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

Artist: พระกัมมัฏฐานาจริยะ พระปัณฑิตาภิวงศ์ ( อ่าน คุณเพ็ญศรี อินทรทัต)

 คลิกฟังออนไลน์ :

1 เรื่องของการให้อภัย.mp3 (23.22 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

2 รู้แจ้ง_000.mp3 (871.8 KB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3 รู้แจ้ง_002.mp3 (4.83 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4 รู้แจ้ง_003.mp3 (5.28 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

5 รู้แจ้ง_004.mp3 (5.11 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

6 รู้แจ้ง_005.mp3 (5.03 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

7 รู้แจ้ง_006.mp3 (4.64 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

8รู้แจ้ง_007.mp3 (5.10 MB)

 ฟังออนไลน์ :

9 รู้แจ้ง_008.mp3 (5.09 MB)

 ฟังออนไลน์ :

10 รู้แจ้ง_009.mp3 (5.09 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

11 รู้แจ้ง_010.mp3 (4.87 MB)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

1 2 รู้แจ้ง_011.mp3 (5.17 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

13รู้แจ้ง_012.mp3 (5.13 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

14 รู้แจ้ง_013.mp3 (4.41 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

15รู้แจ้ง_014.mp3 (4.77 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

16 รู้แจ้ง_015.mp3 (3.74 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

17 รู้แจ้ง_016.mp3 (4.94 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

18 รู้แจ้ง_017.mp3 (5.10 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

19 รู้แจ้ง_018.mp3 (5.05 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

20 รู้แจ้ง_019.mp3 (5.09 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

21 รู้แจ้ง_020.mp3 (4.66 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

22 รู้แจ้ง_021.mp3 (4.65 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

23 รู้แจ้ง_022.mp3 (4.63 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

24 รู้แจ้ง_023.mp3 (4.72 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

25 รู้แจ้ง_024.mp3 (4.69 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

26 รู้แจ้ง_025.mp3 (4.75 MB)

 ฟังออนไลน์ :

27 รู้แจ้ง_026.mp3 (5.00 MB)

 ฟังออนไลน์ :

28 รู้แจ้ง_027.mp3 (4.73 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

29รู้แจ้ง_028.mp3 (4.98 MB)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

30 รู้แจ้ง_029.mp3 (4.73 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

31 รู้แจ้ง_030.mp3 (4.67 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

32 รู้แจ้ง_031.mp3 (4.71 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

33 รู้แจ้ง_032.mp3 (4.75 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

34 รู้แจ้ง_033.mp3 (4.54 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

35 รู้แจ้ง_034.mp3 (4.62 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

36 รู้แจ้ง_035.mp3 (4.65 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

36 รู้แจ้ง_036.mp3 (4.74 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

37 รู้แจ้ง_037.mp3 (4.61 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

38 รู้แจ้ง_038.mp3 (4.77 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

39 รู้แจ้ง_039.mp3 (3.27 MB)

รู้แจ้งในชาตินี้ , In This Very Life
พระกัมมัฏฐานาจริยะ พระปัณฑิตาภิวงศ์
( อ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต)"แรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมที่แท้จริง ควรมาจากความเชื่อว่า ที่สุดของทุกข์มีอยู่ และเราสามารถทำให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติธรรม"


credit: jeniewan


Comments