พระเจ้า 30 ชาติ

นิทานสร้างบารมี พระเจ้า 30 ชาติ

นิทานสร้างบารมี พระเจ้า 30 ชาติ [บารมี30ทัต] กรุณาคลิ๊กฟังตามรายชื่อเพลงนะครับ


ฟังออนไลน์ :

1 คำนำของผู้เขียน.mp3 (1,022.0 KB)

ฟังออนไลน์ :

2 คำขอบคุณ.mp3 (820.0 KB)

ฟังออนไลน์ :

3 ๐๐.บทนำ.mp3 (3.23 MB)

ฟังออนไลน์ :

4๐๑.ทานบารมี.mp3 (5.66 MB)

ฟังออนไลน์ :

5๐๒.ทานอุปบารมี.mp3 (5.01 MB)

ฟังออนไลน์ :

6๐๓.ทานปรมัตถาบารมี.mp3 (7.41 MB)

ฟังออนไลน์ :

7 ๐๔.ศีลบารมี.mp3 (7.91 MB)

ฟังออนไลน์ :

8 ๐๕.ศีลอุปบารมี.mp3 (7.66 MB)

ฟังออนไลน์ :

9 ๐๖.ศีลปรมัตถบารมี.mp3 (9.06 MB,)

ฟังออนไลน์ :

10 ๐๗.เนกขัมมบารมี.mp3 (9.61 MB)

ฟังออนไลน์ :

11 ๐๘.เนกขัมมอุปบารมี.mp3 (10.44 MB)

ฟังออนไลน์ :

12 ๐๙.เนกขัมมปรมัตถบารมี.mp3 (6.92 MB)

ฟังออนไลน์ :

13 ๑๐.ปัญญาบารมี.mp3 (7.54 MB,)

ฟังออนไลน์ :

14 ๑๑.ปัญญาอุปบารมี.mp3 (6.27 MB,)

ฟังออนไลน์ :

15 ๑๒.ปัญญาปรมัตถบารมี.mp3 (7.58 MB)

ฟังออนไลน์ :

16 ๑๓.วิริยบารมี.mp3 (4.50 MB )

ฟังออนไลน์ :

17 ๑๔.วิริยอุปบารมี.mp3 (5.98 MB,)

ฟังออนไลน์ :

18 ๑๕.วิริยปรมัตถบารมี.mp3 (8.74 MB,)

ฟังออนไลน์ :

19 ๑๖.ขันติบารมี.mp3 (4.77 MB )

ฟังออนไลน์ :

20 ๑๗.ขันติอุปบารมี.mp3 (4.74 MB)

ฟังออนไลน์ :

21 ๑๘.ขันติปรมัตถบารมี.mp3 (3.75 MB )

ฟังออนไลน์ :

22 ๑๙.สัจจบารมี.mp3 (5.84 MB)

ฟังออนไลน์ :

23 ๒๐.สัจจอุปบารมี.mp3 (2.09 MB)

ฟังออนไลน์ :

24 ๒๑.สัจจปรมัตถบารมี.mp3 (15.70 MB )

ฟังออนไลน์ :

25 ๒๒.อธิษฐานบารมี.mp3 (6.31 MB )

ฟังออนไลน์ :

26 ๒๓.อธิฐานอุปบารมี.mp3 (5.90 MB )

ฟังออนไลน์ :

27 ๒๔.อธิษฐานปรมัตถบารมี.mp3 (7.83 MB )

ฟังออนไลน์ :

28 ๒๕.เมตตาบารมี.mp3 (9.55 MB )

ฟังออนไลน์ :

29 ๒๖.เมตตาอุปบารมี.mp3 (8.46 MB )

ฟังออนไลน์ :

30 ๒๗.เมตตาปรมัตถบารมี.mp3 (3.94 MB)

ฟังออนไลน์ :

31 ๒๘.อุเบกขาบารมี.mp3 (4.64 MB )

ฟังออนไลน์ :

32 ๒๙.อุเบกขาอุปบารมี.mp3 (3.40 MB,)

ฟังออนไลน์ :

33 ๓๐.อุเบกขาปรมัตถบารมี.mp3 (3.93 MB )

ฟังออนไลน์ :

32 Imee Ooi - The Divine Mantra of Avalokitesvara.mp3 (28.77 MB,)

ฟังออนไลน์ :

33 Imee Ooi - The Dharani of Sri Devi.mp3 (33.12 MB,)

ฟังออนไลน์ :

34 Heart Sutra ( Piano Accompaniment) - So-and-so's Partner.mp3 (12.58 MB,)

โอวาทพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

ปราชญ์เมธี

ในครานี้พึงมุ่งใจจะสูงส่ง จะมากมายความสามารถ จะเก่งกาจเพียงใดในสังคม แต่หากแม้นไร้ซึ่งความอ่อนน้อม ก็ยากจะก้าวสู่ความสูงส่งอันแท้จริงของชีวิตได้ เพราะความสูงส่งอันแท้จริงของชีวิต อยู่ที่จิตใจรู้นอบน้อมกว้างใหญ่ ทุ่มเทเสียสละเพื่อมวลชนมิใช่เพื่อประโยชน์แห่งตนเองหนา ความสูงส่งอันแท้จริงจึงเป็นความสูงส่งที่อริยปราชญ์โบราณได้ดำเนินเป็นแบบอย่าง จะศึกษาสู่ความสูงส่งจึงต้องน้อมตนให้ได้ดั่งน้ำ ดั่งรวงข้าวที่อวบอิ่ม ยิ่งน้อมต่ำเท่าใด ยิ่งแสดงความสูงส่งได้มากเท่านั้น

การเรียนรู้ศึกษาต้องรู้จริงกระจ่างใจ มิใช่รู้ตามตำรา ศึกษารู้จริง ปฏิบัติจริงจึงบังเกิดผลแท้จริง ชีวิตนี้จึงพึงมอบความสุขให้เป็นของขวัญกับชีวิตตน นั่นก็คือเป็นผู้ให้ด้วยใจไม่ยึดถือ เป็นผู้ให้ด้วยใจไม่แบ่งแยก เป็นผู้ให้ด้วยใจไร้อัตตา เป็นผู้ให้ด้วยใจไร้เงื่อนไข ชีวิตนี้ความสูงส่งจึงบังเกิดด้วยตนเป็นผู้กำหนดเอง


ฟังออนไลน์ :

4 shakyamuni buddha.mp3 (2.51 MB)

ฯ ๗๑

ฟังออนไลน์ :

5 Atmospheres Nature Retreat-rainy_day_hideaway.mp3 (3.11 MB)

ฟังออนไลน์ :

6 Atmospheres Nature Retreat-Sundial Dreams2.mp3 (4.99 MB)

ฟังออนไลน์ :

7 Atmospheres Nature Retreat-Time Windows.mp3 (4.55 MB,)
ผ่อนคลายหัวใจไปกับเสียงดนตรี และ ธรรมชาติ

ทำให้ใจเราสงบ นิ่ง ชุ่มฉ่ำ ให้หัวใจได้พักผ่อน

เพื่อหัวใจจะได้มีแรง และ กำลัง

ตื่น พร้อม รับ สิ่งใหม่ๆ
ฯ ๗๑

ฟังออนไลน์พระไวโรจนะพุทธะ :

7 vairocana buddha1.mp3 (2.02 MB)

ฟังออนไลน์ :

8 bhaisadja guru.mp3 (8.43 MB,)


Vairocana Buddha (พระไวโรจนะพุทธะ)Bhaisajyaguru Buddha (พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต)
คาถาบูชาพระพุทธองค์

นะโม ภาคะวะเต ไภษัชเย คุรุไพฑูริยะ ประภา ราชายะ ตถาคตายะ อรหัตเต
สัมมาสัมพุทธายะ ตัทยาถา โอม ไภษัชเย ไภษัชยเย มหาไภษัชเย ราชา
สมุทคะเต สวาหา

Comments