นางแก้วคู่บารมี

พระนางพิมพา - นางแก้วคู่บารมี กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

 คลิกฟังออนไลน์ :

1คำปรารภ[1].mp3 (1.66 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

2 ๑.พระนางพิมพา-นางแก้วคู่บารมี[1].mp3 (2.25 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3 ๒.สุมิตตาพราหมณี-ปฐมจิตอธิษฐาน[1].mp3 (3.22 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4๓. เจ้าหญิงประภาวดี - ด้วยจิตคิดเกลียดชัง[1].mp3 (10.04 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

5 ๔. นางสุชาดา - รูปสมบัติเป็นทุกข์ภัย[1].mp3 (1.96 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

6๕. วิสัยหเศรษฐีภริยา - เกี่ยวหญ้าทำทานยามตกยาก[1].mp3 (1.74 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

7 ๖. ภริยาช่างหม้อ - หนีสามีออกบวช[1].mp3 (2.29 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

8 ๗. สัมมิลลหาสินีกุมารี - ทิ้งทรัพย์บวชเป็นดาบสสินี[1].mp3 (2.55 MB)

 ฟังออนไลน์ :

9 ๘.จอมนางแห่งพาราณสี-ราชินีผมหงอก[1].mp3 (2.11 MB)

 ฟังออนไลน์ :

10 ๙.ราชธิดาพระเจ้าโกศล-จากนางทาสีเป็นพระมเหสีพระราชา[1].mp3 (2.75 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

๑๐.พระสมุททวิชยาเทวี-อัญเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้า[1].mp3 (1.29 MB)


------------------------------------
๑. พระนางพิมพา - นางแก้วคู่บารมี
๒. สุมิตตาพราหมณี - ปฐมจิตอธิษฐาน
๓. เจ้าหญิงประภาวดี - ด้วยจิตคิดเกลียดชัง (ตอนนี้ยาวที่สุดจ๊ะ)
๔. นางสุชาดา - รูปสมบัติเป็นทุกข์ภัย
๕. วิสัยหเศรษฐีภริยา - เกี่ยวหญ้าทำทานยามตกยาก
๖. ภริยาช่างหม้อ - หนีสามีออกบวช
๗. สัมมิลลหาสินีกุมารี - ทิ้งทรัพย์บวชเป็นดาบสินี
๘. จอมนางแห่งพาราณสี - ราชินีผมหงอก
๙. ราชธิดาพระเจ้าโกศล - จากนางทาสีเป็นพระมเหสีพระราชา
๑๐. พระสมุททวิชยาเทวี - อัญเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้า
๑๑. สีดา - ชายาพระราม
๑๒. โพธิปริพาชิกา - ผู้ไม่ข้องในเมถุนธรรม
๑๓. พระนางอุทัยภัทรา - หาหนทางสู่สวรรค์
๑๔. จันทกินรี - ผู้ไม่มีใจออกห่าง
๑๕. สุภัททาเทวี - นางแก้ว
๑๖. จันทาเทวี - มเหสีพระเจ้าสุตโสม
๑๗. สุมนาเทวี - นางพยานาคกัญญา
๑๘. สีวลีเทวี - คู่บารมีพระมหาชนก
๑๙. นางอมรา - ภริยามโหสถ
๒๐. พระนางจันทาเทวี - ให้สัจจะช่วยพระสวามี
๒๑. พระนางมัทรี - มเหสีผู้เป็นมหาทาน
๒๒. พระนางพิมพา - นางแก้วคู่บารมี
๒๓. บทส่งท้าย - คู่รักคู่บารมี


------------------------------------------------------
Comments