มรดกพุทธทาส

Artist: เสียงอ่านหนังสือ มรดกที่ขอฝากไว้ พุทธทาสภิกขุ
Album: ภาคที่ ๑ มรดกที่เป็นเรื่องฝ่ายวัตถุธรรมและพิธีกรรม(มรดกที่ ๑-๔๑), ภาคที่ ๒ มรดกที่เป็นเรื่องฝ่ายนามธรรมทางสติปัญญา (มรดกที่ ๔๒-๑๘๙

 ฟังออนไลน์ :

1 กถามุข ดาวน์โหลดกดที่นี่(298.1kB)


 ฟังออนไลน์ :

2 มรดก ดาวน์โหลดกดที่นี่(7.22 MB)

 ฟังออนไลน์ :

3มรดก ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.47MB)

 ฟังออนไลน์ :

ตอนที่ 4 มรดก ดาวน์โหลดกดที่นี่(9.09MB)

 ฟังออนไลน์ :

5มรดก ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.99 MB)

คือ ปัญหาความทุกข์ในจิตใจของมนุษย์
แม้แต่อย่างหยาบที่สุด คือ ความเครียด
ก็เป็นปัญหาหนักยิ่งของมนุษย์ยุคปัจจุบัน

พระพุทธศาสนา

เป็นคำสอนที่เรียกได้ว่าชำนาญพิเศษในการกำจัดปัญหาชีวิตขั้นสุดท้าย
คือความทุกข์ในใจนี้
ถึงขั้นที่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติด้วยปัญญา
และกำจัดเชื่อแห่งความทุกข์ในใจให้หมดสิ้นไป
ทำให้จิตใจเป็นอิสระโล่งโปร่งผ่องใส
โดยไม่มีความทุกข์เกิดขึ่นอีกเลย

(คัดลอกมาจากปกด้านในของหนังสือเล่มนี้ค่ะ)

ภาคที่ ๑ มรดกที่เป็นเรื่องฝ่ายวัตถุธรรมและพิธีกรรม(มรดกที่ ๑-๔๑),
ภาคที่ ๒ มรดกที่เป็นเรื่องฝ่ายนามธรรมทางสติปัญญา (มรดกที่ ๔๒-๑๘๙ )
Comments