มีลินทปัญหาตอนที่6

Artist: มิลินทปัญหา ฉบับ ธัมมวิโมกข์ รวบรวมโดย วัฒนไชย

 ฟังออนไลน์ :

07-01 มิลินทปัญหา วรรคที่ 5
ดาวน์โหลดกดที่นี่(15.55MB)


07 มิลินทปัญหา วรรคที่ 5 พี่กบ

ปัญหาที่ ๑ ถามเรื่องความมีและความไม่มีแห่งพระพุทธเจ้า
ปัญหาที่ ๒ ถามเรื่องความยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธเจ้า
ปัญหาที่ ๓ ถามเรื่องการรู้ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า
ปัญหาที่ ๔ ถามเรื่องการเห็นธรรม
ปัญหาที่ ๕ ถามถึงความไม่ก้าวย่างไปแห่งผู้จะเกิด
ปัญหาที่ ๖ ถามถึงผู้สําเร็จเวทย์
ปัญหาที่ ๗ ถามถึงการก้าวไปแห่งสภาพ
ปัญหาที่ ๘ ถามถึงที่อยู่แห่งผลกรรม
ปัญหาที่ ๙ ถามถึงความรู้สึกของผู้จะเกิดอีก
ปัญหาที่ ๑๐ ถามเรื่องที่อยู่ของพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพาน

 ฟังออนไลน์ :

08-01 มิลินทปัญหา วรรคที่ 6
ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.19 MB)

 ฟังออนไลน์ :

08-02 มิลินทปัญหา วรรคที่ 6
ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.73MB)

 ฟังออนไลน์ :

08-03 มิลินทปัญหา วรรคที่ 6
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.90MB)

 ฟังออนไลน์ :

08-04 มิลินทปัญหา วรรคที่ 6
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.23MB)

 ฟังออนไลน์ :

08-05 มิลินทปัญหา วรรคที่ 6
ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.68MB)

 ฟังออนไลน์ :

08-06 มิลินทปัญหา วรรคที่ 6
ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.89MB)

 ฟังออนไลน์ :

08-07 มิลินทปัญหา วรรคที่ 6
ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.08 MB)

 ฟังออนไลน์ :

08-08 มิลินทปัญหา วรรคที่ 6
ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.00 MB)

 ฟังออนไลน์ :

08-09 มิลินทปัญหา วรรคที่ 6
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.89 MB)

 ฟังออนไลน์ :

08-10 มิลินทปัญหา วรรคที่ 6
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.96 MB)

มิลินทปัญหา วรรคที่ ๖ ปัญหาที่ ๑ ถามถึงความรักร่างกายแห่งบรรพชิต/ อธิบาย
08-02 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๖ ปัญหาที่ ๒ ถามถึงเหตุที่ไม่ทรงบัญญัติ สิกขาบทไว้ล่วงหน้า
08-03 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๖ ปัญหาที่ ๓ ถามถึงลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ของพระพุทธมารดาบิดา
08-04 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๖ ปัญหาที่ ๔ ถามถึงความเป็นพรหมจารีของพระพุทธเจ้า
08-05 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๖ ปัญหาที่ ๕ ถามถึงการอุปสมบทไม่อุปสมบท
08-06 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๖ ปัญหาที่ ๕ (ต่อ) อัศจรรย์วันอุปสมบท
08-07 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๖ ปัญหาที่ ๕ (ต่อ) อุปมาช้างพระที่นั่ง
08-08 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๖ ปัญหาที่ ๖ ถามถึงความต่างกันแห่งน้ำตา / ปัญหาที่ ๗ ถามถึงความต่างกันแห่งผู้เสวยรส
08-09 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๖ ปัญหาที่ ๘ ถามที่ตั้งแห่งปัญญา / ปัญหาที่ ๙ ถามเรื่องสงสาร
08-10 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๖ ปัญหาที่ ๑๐ ถามถึงเหตุที่ให้ระลึกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วได้ / ปัญหาที่ ๑๑ ถามถึงผู้มีสติ

 ฟังออนไลน์ :

09-00 อนุโมทนากถา มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(11.55 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09-01มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.72 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09-02 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.44 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09-03มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.57 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09-04มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.30 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09-05 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.78 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09-06 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(7.60 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09-07มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.52 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09-08 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.17 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09-09มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.14 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09-10 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.17 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09-11มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.13 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09-12 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(796.0 KB)

 ฟังออนไลน์ :

09-13 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.40 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09-14 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(681.3 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09-15 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(827.1kb)

 ฟังออนไลน์ :

09-16 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(546kB)

 ฟังออนไลน์ :

09-17 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.69 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09-18 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.59 MB)

 ฟังออนไลน์ :

09-19 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗
ดาวน์โหลดกดที่นี่(4.63 MB)

วรรคที่ ๗

09-01 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๑ ถามอาการแห่งสติ
09-02 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๒ ถามเรื่องทําบาปทําบุญ
09-03 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๓ ถามเรื่องการดับทุกข์ใน ๓ กาล
09-04 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๔ ถามเรื่องความไกลแห่งพรหมโลก
09-05 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๕ ถามถึงความไปเกิดในพรหมโลกและเมืองกัสมิระ
09-06 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๖ ถามถึงวรรณะสัณฐานของผู้ไปเกิดในโลกอื่น
09-07 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๗ ถามเรื่องถือกําเนิดในครรภ์มารดา
09-08 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๘ ถามเรื่องโพชฌงค์ ๗
09-09 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๙ ถามถึงความมากกว่ากันแห่งบาปและบุญ
09-10 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๑๐ ถามถึงการทําบาปแห่งผู้รู้กับผู้ไม่รู้
09-11 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๑๑ ถามถึงผู้ที่ไปอุตตรกุรุทวีปและสวรรค์
09-12 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๑๒ ถามเรื่องกระดูกยาว
09-13 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๑๓ ถามเรื่องเกี่ยวกับลมหายใจ
09-14 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๑๔ ถามว่าอะไรเป็นสมุทร
09-15 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๑๕ ถามเรื่องการตัดสิ่งที่สุขุม
09-16 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๑๖ ถามความวิเศษแห่งปัญญา
09-17 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๑๗ ถามความต่างกันแห่งวิญญาณเป็นต้น
09-18 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๑๘ ถามถึงเรื่องสิ่งที่ทําได้ยากของพระพุทธเจ้า
09-19 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ปัญหาที่ ๑๙ พระเจ้ามิลินท์ทรงเลื่อมใสได้ปวารณาพระนาคเสน


Comments