มิลินทปัณหาตอนที่ 5

Artist: มิลินทปัญหา ฉบับ ธัมมวิโมกข์ รวบรวมโดย วัฒนไชย

 ฟังออนไลน์ :

06-01 มิลินทปัญหา วรรคที่ 4
ดาวน์โหลดกดที่นี่(8.22MB)

 ฟังออนไลน์ :

06-02 มิลินทปัญหา วรรคที่ 4
ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.77 MB)

 ฟังออนไลน์ :

06-03 มิลินทปัญหา วรรคที่ 4
ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.73MB)

 ฟังออนไลน์ :

06-04 มิลินทปัญหา วรรคที่ 4
ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.04MB)

 ฟังออนไลน์ :

06-05 มิลินทปัญหา วรรคที่ 4
ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.64MB)

 ฟังออนไลน์ :

06-06 มิลินทปัญหา วรรคที่ 4
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.79MB)

มิลินทปัญหา วรรคที่ ๔ ปัญหาที่ ๑ ถามลักษณะมนสิการ / ปัญหาที่ ๒ ถามลักษณะ สิ่งที่มีภาวะอย่างเดียวกัน / สรุปความ
06-02 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๔ อนที่ ๙ ปัญหาที่ ๓ ถามการเกิดแห่งอายตนะ ๕ / ปัญหาที่ ๔ ถามเหตุต่าง ๆ กันแห่งกรรม
06-03 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๔ ปัญหาที่ ๕ ถามถึงสาเหตุที่ควรให้รีบทําเสียก่อน / อุปมาการขุดน้ำ / อุปมาการไถนา / อุปมาการทําสงคราม /
06-04 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๔ ปัญหาที่ ๖ ถามถึงความร้อนแห่งไฟนรก / อุปมาด้วยราชสีห์ / อุปมาด้วยนกหัวขวาน /อุปมาด้วยสตรี
06-05 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๔ ปัญหาที่ ๗ ถามถึงเรื่องเครื่องรองแผ่นดิน / ปัญหาที่ ๘ ถามถึงเรื่องนิโรธนิพพาน
06-06 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๔ ปัญหาที่ ๙ ถามเรื่องการได้นิพพาน / ปัญหาที่ ๑๐ ถามเรื่องรู้จักความสุขในนิพพาน

Comments