มิลินทปัณหาตอนที่ 4

Artist: มิลินทปัญหา ฉบับ ธัมมวิโมกข์ รวบรวมโดย วัฒนไชย

 ฟังออนไลน์ :

05-01 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๓
ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.69MB)

 ฟังออนไลน์ :

05-02 มิลินทปัญหา วรรคที่ 3
ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.51 MB)

 ฟังออนไลน์ :

05-03 มิลินทปัญหา วรรคที่ 3
ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.58MB)

 ฟังออนไลน์ :

05-04 มิลินทปัญหา วรรคที่ 3
ดาวน์โหลดกดที่นี่(8.08MB)

 ฟังออนไลน์ :

05-05 มิลินทปัญหา วรรคที่ 3
ดาวน์โหลดกดที่นี่(10.45MB)

 ฟังออนไลน์ :

05-06 มิลินทปัญหา วรรคที่ 3
ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.94MB)

05 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๓ พี่กบ


05-01 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๓ ปัญหาที่ ๑ ถามมูลเหตุแห่งกาลทั้ง ๓
05-02 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๓ ปัญหาที่ ๒ ถามที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสาร
ปัญหาที่ ๓ ถามความปรากฏแห่งที่สุดเบื้องต้น
ปัญหาที่ ๔ ถามความเกิดขึ้นแห่งสังขาร
05-03 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๓ปัญหาที่ ๕ ถามถึงความมีขึ้นแห่งสังขารที่ไม่มี
05-04 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๓ปัญหาที่ ๖ ถามถึงเรื่องผู้ถึงเวทย์
05-05 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๓ ปัญหาที่ ๗ ถามถึงความเกี่ยวกันแห่งจักขุวิญญาณกับมโนวิญญาณ
ปัญหาที่ ๘ ถามลักษณะผัสสะ
05-06 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๓ปัญหาที่ ๙ ถามลักษณะเวทนา
ปัญหาที่ ๑๐ ถามลักษณะสัญญา
ปัญหาที่ ๑๑ ถามลักษณะเจตนา
ปัญหาที่ ๑๒ ถามลักษณะวิญญาณ
ปัญหาที่ ๑๓ ถามลักษณะวิตก
ปัญหาที่ ๑๔ ถามลักษณะวิจาร

Comments