มิลินทปัณหานะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพภะสัมภะวะ สุนทะรีปาณีนัง
สะระณัง วาณี มัยหัง ปิณะยะตัง มะนังฯ


พระธรรมคำสั่งสอน ซึ่งล้วนอุบัติจากพระโอษฐ์
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้พึ่งพำนักของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
อันมีความงามล้ำเลิศประดุจนางฟ้า ซึ่งถือกำเนิดจากดอกบัว
การเอ่ยวาจานี้ ย่อมยังจิตใจของข้าพเจ้า ให้เอิบอิ่ม แช่มชื่น เบิกบาน
แจ่มใส ปราโมทย์ รู้แจ่มแจ้งแทงตลอดจำได้ ปฏิบัติตามได้
ในพระไตรปิฏกทั้งโลกียะ และโลกุตตระนั้นเทอญ


ด้วยความนอบน้อมคุณพระรัตนตรัย ข้าฯ จะขอยึดหน่วงเอาซึ่งพระปริยัติธรรมเจ้า และพระนวโลกุตตระธรรมเจ้า และคุณพระธรรมเจ้าในอดีต อนาคต ปัจจุบัน จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน และข้าฯจะขอนมัสการกราบไหว้พระธรรมเจ้าทั้งมวล อันเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบันสิ้นกาลทุกเมื่อ แลข้าฯจะขอเป็นข้าฯแห่งพระธรรมเจ้า ขอพระธรรมเจ้าทั้งมวลนั้นจงมาเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่ข้าฯ ข้าฯขออาราธนาพระธรรมเจ้าทั้งมวลนั้น

จงมาประดิษฐานอยู่เหนือเกล้าแห่งข้าฯ สิ้นกาลทุกเมื่อ สิ่งอันอื่นจะได้เป็นที่พึ่งแก่ข้าฯ หามิได้ ถ้าเว้นไว้แต่พระธรรมเจ้าทั้งมวลนั้นเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯ เที่ยงแท้นักหนา ชัยมงคลทั้งหลายจงมาบังเกิดมีแก่ข้าฯ ด้วยคำสัจนี้เถิด ข้าฯ ขอกราบไหว้พระธรรมเจ้าทั้งสองประการอันประเสริฐ โทษอันใดข้าฯได้ประมาทพลาดพลั้งไว้ในพระธรรมเจ้าทั้งสองประการ ขอพระธรรมเจ้าทั้งสองประการ จงมาอดโทษทั้งปวงนั้นให้แก่ข้าฯพระพุทธเจ้านี้เถิดฯ


อิทังบุญญพลัง
ขอนอบน้อมพระรัตนตรัย ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญฝึกหัดเสียงอ่านพระสัทธรรม อันเป็นสีลมัย ท่ามกลางมรรคมีองค์ ๘ ด้วยความสุขใจนี้ดีแล้ว ผลแห่งบุญกุศลทุกประการ ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีสติ สัมปชัญญะ กำกับทุกกิริยา ยืน เดิน นั่งนอน ด้วยโยนิโสนมัสิการประจำจิตพิจารณา เกิดปัญญาณญาณ นำพาชีวิตดวงจิตตนพ้นภัยพาล ดำรงตนอยู่ท่ามกลางกัลยาณมิตร มีสุขปราศจากทุกข์ เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม

และขอส่งผลแห่งบุญทุกประการนี้ไปยังกัลยาณมิตรทุกท่าน ศัตรูหมู่มาร ทุก ๆ ดวงจิตดวงวิญญาณยินดี และได้รับพ้นทุกข์มีlสุข เฉกเช่นที่ข้าพเจ้าไปได้รับแล้วนี้ด้วยเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ นโม พุทธายะ นิพพานัง ปรมัง สุขัง
Artist: มิลินทปัญหา ฉบับ ธัมมวิโมกข์ รวบรวมโดย วัฒนไชย

 ฟังออนไลน์ :

02-01 เรื่องเบื้องต้น.
ดาวน์โหลดกดที่นี่(10.74MB)

 ฟังออนไลน์ :

02-02 เรื่องเบื้องต้น
ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.93 MB)

 ฟังออนไลน์ :

02-03 เรื่องเบื้องต้น
ดาวน์โหลดกดที่นี่(4.67MB)

 ฟังออนไลน์ :

02-04 เรื่องเบื้องต้น
ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.20MB)

 ฟังออนไลน์ :

02-05 เรื่องเบื้องต้น
ดาวน์โหลดกดที่นี่(4.34MB)

 ฟังออนไลน์ :

02-06 เรื่องเบื้องต้น
ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.96MB)

 ฟังออนไลน์ :

02-07 เรื่องเบื้องต้น
ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.65MB)

ที่มาเว็บพลังจิต

 ฟังออนไลน์ :

02-08 เรื่องเบื้องต้น
ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.65 MB)

 ฟังออนไลน์ :

02-09 เรื่องเบื้องต้น
ดาวน์โหลดกดที่นี่(3.85 MB)

 ฟังออนไลน์ :

02-10 เรื่องเบื้องต้น
ดาวน์โหลดกดที่นี่(2.69 MB)

 ฟังออนไลน์ :

02-11 เรื่องเบื้องต้น
ดาวน์โหลดกดที่นี่(4.44 MB)

 ฟังออนไลน์ :

02-12 เรื่องเบื้องต้น
ดาวน์โหลดกดที่นี่(1.33 MB)

 ฟังออนไลน์ :

02-13 เรื่องเบื้องต้น
ดาวน์โหลดกดที่นี่(18.02 MB)

02 บุพพโยค : เรื่องเบื้องต้นก่อนถามปัญหา

02-01 เรื่องเบื้องต้น บุพพกรรมของบุคคลทั้งสอง
02-02 เรื่องเบื้องต้น พระเจ้ามิลินท์เสด็จไปหาครูทั้ง ๖
02-03 เรื่องเบื้องต้น พระอรหันต์ขึ้นไปเชิญมหาเสนะเทพบุตร
02-04 เรื่องเบื้องต้น พระโรหนเถระได้รับมอบธุระ เพื่อให้นาคเสนกุมารได้บรรพชา
02-05 เรื่องเบื้องต้น มหาเสนะเทพบุตรจุติจากเทวโลก
02-06 เรื่องเบื้องต้น นาคเสนกุมารศึกษาไตรเพท
02-07 เรื่องเบื้องต้น นาคเสนกุมารบรรพชา
02-08 เรื่องเบื้องต้น นาคเสนอุปสมบท
02-09 เรื่องเบื้องต้น พระนาคเสนแสดงธรรมเป็นครั้งแรก
02-10 เรื่องเบื้องต้น พระนาคเสน ไปศึกษาพระไตรปิฎกกับ พระธรรมรักขิต
02-11 เรื่องเบื้องต้น ศึกษาร่วมกับภิกษุชาวลังกา
02-12 เรื่องเบื้องต้น พระอรหันต์ให้ทูตไปตาม พระนาคเสน
02-13 เรื่องเบื้องต้น จบเรื่องเบื้องต้น ( Kob )ที่มาเว็บพลังจิต
Comments