แก่นพุทธศาสตร์

 

หนังสือเสียง แก่นพุทธศาสน์ ของ พุทธทาส ภิกขุ กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

Artist: บันทึกเสียงอ่าน ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม

 คลิกฟังออนไลน์ :

1 (14.09 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

2 (13.59 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3 (14.14 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4 (13.33 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

5 (13.91 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

6 006.mp3 (12.36 MB)

หนังสือเสียง แก่นพุทธศาสน์
ของ พุทธทาส ภิกขุ
บันทึกเสียงอ่านโดย ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
หนังสือแก่นพุทธศาสน์ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจ และได้รับยกย่องเป็นหนังสือดีเด่น
ประจำปี จากองค์การยูเนสโก แห่งสหประชาชาติในปีพ.ศ. 2508 ทำให้มีการเผยแพร่หนังสือนี้
สู่สาธารณะชนอย่างกว้างขวาง และยังมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย

เนื้อหาในหนังสือแก่นพุทธศาสน์กล่าวถึงหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคือ สิ่งทั้งปวง
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น มาจากคำที่พระพุทธเจ้าตอบแก่ผู้ทูลถามว่าหากจะสรุปพระพุทธวจนะทั้งหมด
ที่ทรง ตรัสไว้ เป็นประโยคสั้นเพียงประโยคเดียวได้หรือไม่. พระพุทธองค์ตรัสว่า "สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย" ซึ่งแปลว่า "สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น" (ปรากฏอยู่ในพระบาลี มัชฌิมนิกาย).


credit : saroj

Comments