7 เดือนบรรลุธรรม

 

๗ เดือนบรรลุรรมกรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

 คลิกฟังออนไลน์ :

101 คำนำ.mp3 (1.41 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

202 ก่อนเหยียบบันไดขั้นแรก (๑).mp3 (1.85 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3 03 ก่อนเหยียบบันไดขั้นแรก (๒).mp3 (2.01 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4 04 ก่อนเหยียบบันไดขั้นแรก (๓).mp3 (1.91 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

505 ก่อนเหยียบบันไดขั้นแรก (๔).mp3 (1.81 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

6 06 เดือนที่ ๑ ราวเกาะของมือใหม่ (๑).mp3 (1.96 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

7 07 เดือนที่ ๑ ราวเกาะของมือใหม่ (๒).mp3 (1.94 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

8 08 เดือนที่ ๑ ราวเกาะของมือใหม่ (๓).mp3 (1.71 MB)

 ฟังออนไลน์ :

9 09 เดือนที่ ๑ ราวเกาะของมือใหม่ (๔).mp3 (1.86 MB)

 ฟังออนไลน์ :

10 10 เดือนที่ ๑ ราวเกาะของมือใหม่ (๕).mp3 (2.01 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

1111 เดือนที่ ๒ สุขทุกข์เหมือนฝันไป (๑).mp3 (1.89 MB)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

1212 เดือนที่ ๒ สุขทุกข์เหมือนฝันไป (๒).mp3 (1.92 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

13 13 เดือนที่ ๒ สุขทุกข์เหมือนฝันไป (๓).mp3 (1.92 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

14 14 เดือนที่ ๒ สุขทุกข์เหมือนฝันไป (๔).mp3 (1.94 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

15 15 เดือนที่ ๒ สุขทุกข์เหมือนฝันไป (๕).mp3 (1.85 MB)

 ฟังออนไลน์ :

16 16 เดือนที่ ๓ นานาสภาวจิต (๑).mp3 (1.89 MB)

 ฟังออนไลน์ :

17 17 เดือนที่ ๓ นานาสภาวจิต (๒).mp3 (1.88 MB)

 ฟังออนไลน์ :

1818 เดือนที่ ๓ นานาสภาวจิต (๓).mp3 (1.94 MB)

 ฟังออนไลน์ :

1919 เดือนที่ ๓ นานาสภาวจิต (๔).mp3 (1.71 MB)

 ฟังออนไลน์ :

20 20 เดือนที่ ๓ นานาสภาวจิต (๕).mp3 (1.98 MB )

 

 คลิกฟังออนไลน์ :

21 21 เดือนที่ ๔ ฐานที่มั่นของอุปทาน (๑).mp3 (1.84 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

22 22 เดือนที่ ๔ ฐานที่มั่นของอุปทาน (๒).mp3 (1.98 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

23 23 เดือนที่ ๔ ฐานที่มั่นของอุปทาน (๓).mp3 (1.89 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

24 24 เดือนที่ ๔ ฐานที่มั่นของอุปทาน (๔).mp3 (1.59 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

25 25 เดือนที่ ๕ มุงหลังคากันฝนรั่วรด (๑).mp3 (1.84 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

26 26 เดือนที่ ๕ มุงหลังคากันฝนรั่วรด (๒).mp3 (1.97 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

27 27 เดือนที่ ๕ มุงหลังคากันฝนรั่วรด (๓).mp3 (1.72 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

28 28 เดือนที่ ๖ สำรวจความพร้อม (๑).mp3 (2.13 MB)

 ฟังออนไลน์ :

29 29 เดือนที่ ๖ สำรวจความพร้อม (๒).mp3 (2.02 MB)

 ฟังออนไลน์ :

30 30 เดือนที่ ๖ สำรวจความพร้อม (๓).mp3 (2.09 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3131 เดือนที่ ๖ สำรวจความพร้อม (๔).mp3 (2.15 MB)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

32 32 เดือนที่ ๗ บรรลุธรรม (๑).mp3 (2.07 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

33 33 เดือนที่ ๗ บรรลุธรรม (๒).mp3 (1.97 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

34 34 เดือนที่ ๗ บรรลุธรรม (๓).mp3 (912.0 KB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

35 35 เดือนที่ ๗ บรรลุธรรม (๔).mp3 (1.21 MB)

 ฟังออนไลน์ :

36 36 เดือนที่ ๗ บรรลุธรรม (๕).mp3 (1.89 MB)

 ฟังออนไลน์ :

37 37 บทส่งท้าย.mp3 (1.83 MB)

 ฟังออนไลน์ :

38 38 มหาสติปัฏฐานสูตร (๑).mp3 (2.01 MB)

 ฟังออนไลน์ :

39 39 มหาสติปัฏฐานสูตร (๒).mp3 (1.40 MB)

Comments