* ลีลากรรมสตรีในครั้งพุทธกาล

 
ธรรมนิยาย ชุด  ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล  มีทั้งหมด  11  เรื่องด้วยกันนะครับ  เป็นผลงานการประพันธ์ของ อาจารย์ วศิน  อินทรสระ  จัดทำโดยมูลนิธิศาลพระราชศรัทธา  วัดปทุมวนาราม  และมูลนิธิ ถาวร จิตตถาวโร  ให้เสียงพากย์ประกอบเรื่องนะครับ  "ลีลากรรมของสตรีในสมัยพุทธกาล"  นั้นเป็นการกล่าวถึงอุปนิสัยและการบำเพ็ญเพียรในทางธรรมของสุภาพสตรีในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรายังมีชีวิตอยู่ ทั้ง 11 คน นะครับ โดยจะกล่าวแบ่งถึงทีละคน การดำเนินเรื่องสนุกน่าสนใจเป็นธรรมที่ฟังแล้วสบายใจ  จึงอยากให้ทุกคนลองฟังดูก่อนแล้วจะเพลิดเพลินจนลืมไปเลยว่านี้คือธรรมนิยาย   ฟังจบแล้วยังได้สาระ ข้อคิด แนวการดำเนินชีวิตดีๆ ด้วยธรรมคติชีวิตของเราได้บ้าง   จึงขออนุโมทนาบุญร่วมกับท่านอาจารย์วศิน อินทรสระ และ มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา มูลนิธิถาวร จิตตถาวโร ที่จัดทำลีลากรรรมของสตรีในสมัยพุทธกาลชุดนี้ด้วยนะครับ  อันก่อเกิดเป็นประโยชน์ให้สาระความรู้และกำลังใจในการขวนขวายธรรมใส่ตัวมากๆ  กราบของพระคุณมากนะครับ. ที่มาเว็บพี่พลอย
  สารบัญลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล  

  ท่านที่สนใจรับฟังธรรมนิยายชุด ลีลากรรมของสตรีในสมัยพุทธกาล ของท่านอาจารย์วศิน อินทรสระ  เชิญเลือกคลิ๊กเพื่อรับฟังเสียงได้ ตามลำดับที่ปรากในเครื่องเล่นแล้วนะครับโดยเริ่มจากตอนที่หนึ่งคือนางวิสาขามหาอุบาสิก

   วิสาขา  มหาอุบาสิกา
   พระนางสามาวดี
   ปฎาจารา
   พระนางรูปนันทา
   นางจิณจมาณวิกา
   นางปุณณา
   อุตตราอุบาสิกา
   กีสาโคตมี
   กุณฑลเกสีเถรี
   ธิดาช่างหูก
   สิริมา

Comments