* คำสอนของพ่อ

Artist: ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล

 ฟังออนไลน์ :

คำสอนของพ่อ ข้อที่ 1 คนดี
ดาวน์โหลดกดที่นี่(7.29 MB)

 ฟังออนไลน์ :

คำสอนของพ่อ ข้อที่ 2 ความดี
ดาวน์โหลดกดที่นี่(6.06 MB)

 ฟังออนไลน์ :

คำสอนของพ่อ ข้อที่ 3ความเพียร
ดาวน์โหลดกดที่นี่(7.28 MB)

 ฟังออนไลน์ :

คำสอนของพ่อข้อที่ 4คุณธรรมของคน
ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.58 MB)

 ฟังออนไลน์ :

คำสอนของพ่อข้อที่ 5การทำงาน
ดาวน์โหลดกดที่นี่(7.32 MB)

 ฟังออนไลน์ :

คำสอนของพ่อข้อที่ 6 ความพอเพียง
ดาวน์โหลดกดที่นี่(7.36 MB)

 ฟังออนไลน์ :

คำสอนของพ่อข้อที่7คุณธรรมผูกจิตใจ
ดาวน์โหลดกดที่นี่(7.45 MB)

 ฟังออนไลน์ :

คำสอนของพ่อข้อที่ 8 อนาคตทำนายได้
ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.13 MB)

 ฟังออนไลน์ :

คำสอนของพ่อข้อที่ 9 แก้ปัญหาด้วยปัญญา
ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.02 MB)

 ฟังออนไลน์ :

คำสอนของพ่อข้อที่ 10 แก้ไขข้อพกพร่อง

ดาวน์โหลดกดที่นี่(5.29 MB)

เสียงอ่านหนังสือ คำสอนของพ่อ (แด่...ลูกอันเป็นที่รักของพ่อ)
ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล
เนื้อหาโดยสังเขป


หนังสือเล่มนี้ เป็นของขวัญที่พ่อมอบให้แก่ลูกผู้เป็นที่รักดั่งแก้วตาดวงใจของพ่อ คำสอนต่างๆ ที่พ่อได้จารึกลงในหนังสือเล่มนี้ ในส่วนสำคัญพ่อได้อัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ่อของแผ่นดิน ผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย จารึกลงในบันทึกเล่มนี้ ซึ่งเหมาะแก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ได้นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี


:: สารบัญ
ข้อที่ 1 คนดี
ข้อที่ 2 ความดี
ข้อที่ 3 ความเพียร
ข้อที่ 4 คุณธรรมของคน
ข้อที่ 5 การทำงาน
ข้อที่ 6 ความพอเพียง
ข้อที่ 7 คุณธรรมผูกจิตใจ
ข้อที่ 8 อนาคตทำนายได้
ข้อที่ 9 แก้ปัญหาด้วยปัญญา
ข้อที่ 10 การแก้ไขข้อบกพร่อง


ที่มาเว็บพลังจิต
Comments