บทแผ่เมตตา

 
บทแผ่เมตตา
 
Aham avero homi
อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร
abyapajjho homi
อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigho homi
อะนีโฆ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharami
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Mama matapitu
มะมะ มาตาปิตุ
ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า
acariya ca natimitta ca
อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ
ครูอาจารย์ และญาติมิตร
sabrahma - carino ca
สะพราหมะจาริโน จะ
ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Imasmim arame sabbe yogino
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน
ขอให้ท่านโยคี ( ผู้ทรงสมาธิ)ทั้งปวงในเขตนี้ )
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Imasmim arame sabbe bhikkhu
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขู
ขอพระภิกษุทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในเขตนี้
samanera ca
สามะเณรา จะ
และสามเณร
upasaka - upasikayo ca
อุปาสะกา อุปาสิกาโย จะ
ทั้งอุบาสกและ อุบาสิกา
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Amhakam catupaccaya - dayaka
อัมหากัง จะตุปัจจายะทายะกา
ขอทายกทายิกา ผู้ให้ปัจจัย๔ แก่พวกเราทั้งหลาย
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Amhakam arakkha devata
อัมหากัง อารักขา เทวาตา
ขอเทวดาผู้อารักขาเราทั้งหลาย
Ismasmim vihare
อิมัสมิง วิหาเร
ในวิหารแห่งนี้
Ismasmim avase

อิมัสมิง อาวาเส
ในอาวาสแห่งนี้
Ismasmim arame
อิมัสมิง อาราเม
ในอารามแห่งนี้
arakkha devata
อารักขา เทวาตา
ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนต
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Sabbe satta
สัพเพ สัตตา
ขอสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe pana
สัพเพ ปาณา
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
sabbe bhutta
สัพเพ ภูตา
ขอภูติทั้งหลาย
sabbe puggala
สัพเพ ปุคคะลา
ขอบุคคลทั้งหลาย
sabbe attabhava - pariyapanna
สัพเพ อัตตะภาวา ปริยาปันนา
ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย
sabba itthoyo
สัพพา อิตถีโย
ขอสตรีทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe purisa
สัพเพ ปุริสา
ขอบุรุษทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe ariya
สัพเพ อริยา
ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe anariya
สัพเพ อนริยา
ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe deva
สัพเพ เทวา
ขอเทวาทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe manussa
สัพเพ มนุสสา
ขอมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe vinipatika
สัพเพ วินิปาติกา
ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย ทั้งปวง
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Dukkha muccantu
ทุกขา มุจจันตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ยถาลัทธาสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา
Kammassaka
กัมมัสสะกา
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
Purathimaya disaya
ปุรถิมายะ ทิสายะ
ขอสัตว์ทั้งปวง ในทิศบูรพา ( ทิศตะวันออก )
pacchimaya disaya
ปัจฉิมายะ ทิสายะ
ในทิศปัจฉิม ( ทิศตะวันตก )
uttaraya disaya
อุตตรายะ ทิสายะ
ในทิศอุดร ( ทิศเหนือ )
dakkhinaya disaya
ทักขิณายะ ทิสายะ
ในทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )
purathimaya anudisaya
ปุรถิมายะ อนุทิสายะ
ในทิศอาคเนย์ ( ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )
pacchimaya anudisaya
ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ
ในทิศพายัพ ( ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ )
uttaraya anudisaya
อุตตระยะ อนุทิสายะ
ในทิศอิสาน ( ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ )
dakkhinaya anudisaya
ทักขิณายะ อนุทิสายะ
ในทิศหรดี ( ทิศตะวันตกเฉียงใต้ )
hetthimaya disaya
เหฎฐิมายะ ทิสายะ
ในทิศเบื้องล่าง
uparimaya disaya
อุปาริมายะ ทิสายะ
ในทิศเบื้องบน
Sabbe satta
สัพเพ สัตตา
ขอสัตว์ทั้งหลาย
sabbe pana
สัพเพ ปาณา
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
sabbe bhutta
สัพเพ ภูตา
ขอภูติทั้งหลาย
sabbe puggala
สัพเพ ปุคคะลา
ขอบุคคลทั้งหลาย
sabbe attabhava - pariyapanna
สัพเพ อัตตะภาวา ปริยาปันนา
ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย
sabba itthiyo
สัพพา อิตถีโย
ขอสตรีทั้งหลาย
sabbe purisa
สัพเพ ปุริสา
ขอบุรุษทั้งหลาย
sabbe ariya
สัพเพ อริยา
ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe anariya
สัพเพ อนริยา
ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe deva
สัพเพ เทวา
ขอเทวา ทั้งหลาย
sabbe manussa
สัพเพ มนุสสา
ขอมนุษย์ทั้งหลาย
sabbe vinipatika
สัพเพ วินิปาติกา
ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย
avera hontu
อะเวรา โหนตุ
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Dukkha muccantu
ทุกขา มุจจันตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ยถาลัทธา สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา
Kammassaka
กัมมัสสะกา
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
และสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคภูมิ
adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจจิโต
และสัตว์ที่อยู่เบื้องล่างจนถึงอเวจีมหานรก
samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเลสุ
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
ye satta pathavicara
เย สัตตา ปถวิจารา
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
ขอจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา
ปราศจากทุกข์ และอุปัทวันตราย
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
ขอสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปถึงภวัคคภูมิ
adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจจิโต
และสัตว์อยู่เบื้องล่างในอเวจีมหานรก
samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเลสุ
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
ye satta udakecara
เย สัตตา อุทักเขจารา
ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ
abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย
nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา
ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยู่เบื้องบนคือภวัคคภูมิลงมา
adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจิโต
ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป
samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเฬสุ
ขอสัตว์ทั้งหลายโดยรอบจักรวาล
ye satta pathavicara
เย สัตตา ปฐวีจารา
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย
nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา
ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย ทั้งสิ้นเทอญฯ
The Chant of Metta Text

 อะหัง อะเวโร โหมิ
Aham avero homi 
ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร
 May I be free from enmity and danger

อัพยาปัชโฌ โหมิ
abyapajjho homi 
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ใจ
 May I be free from mental suffering
 
อะนีโฆ โหมิ
anigho homi 
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กาย
May I be free from physical suffering 

สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ
sukhi - attanam pariharami 
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข
 May I take care of myself happily
 
มะมะ มาตาปิตุ
Mama matapitu
และขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า
May my parents
 
อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ
acariya ca natimitta ca 
ครูอาจารย์ ปวงญาติ และ มิตร 
teachers relatives and friends 

สพรหมะ จาริโน จะ
sabrahma - carino ca 
ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง
fellow Dhamma farers 

อะเวโร โหนตุ
avera hontu 
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
 may they be free from enmity and danger 

อัพยาปัชฌา โหนตุ
abyapajjha hontu 
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
may they be free from mental suffering 

อะนีฆา โหนตุ
anigha hontu 
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
 may they be free from physical suffering 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
sukhi - attanam pariharantu 
ขอท่านจงมีความสุข
may they take care of themselves happily 

อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน
Imasmim arame sabbe yogino 
ขอท่านผู้ทรงสมาธิทั้งปวงในเขตนี้
May all yogee in this compound 

อะเวรา โหนตุ
avera hontu 
ขอท่านจงปราศจากเวร
be free from enmity and danger
 
อัพยาปัชโฌ โหนตุ
abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
be free from mental suffering 

อะนีฆา โหนตุ
anigha hontu 
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
be free from physical suffering 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
sukhi - attanam pariharantu 
ขอท่านจงมีความสุข
May they take care of themselves happily
 
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขุ
Imasmim arame sabbe bhikkhu 
ขอพระภิกษุผู้อยู่ในเขตนี้
May all monks in this compound 

สามเณรา จะ
samanera ca
และ สามเณร
novice monks 

อุปาสะกะ อุปาสิกาโย จะ
upasaka - upasikayo ca
และทั้งอุบาสก อุบาสิกา
laymen and laywomen disciples
 
อะเวรา โหนตุ
avera hontu
ขอท่านจงปราศจากเวร
 may they be free from enmity and danger 

อัพยาปัชโฌ โหนตุ
abyapajjha hontu 
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
 may they be free from mental suffering 

อะนีฆา โหนตุ
anigha hontu 
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
 may they be free from physical suffering 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
sukhi - attanam pariharantu 
ขอท่านจงมีความสุข
May they take care of themselves happily 

อัมหากัง จะตุปัจจายะ ทายะกะ
Amhakam catupaccaya - dayaka
ขอท่านผู้เป็นทายกแห่งจตุปัจจัยทาน ทั้งสี่
 
( อันได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร ยา และ ที่อยู่อาศัย) 
May our donors of the four supports: clothing, food, medicine and lodging

อะเวรา โหนตุ
avera hontu
ขอท่านจงปราศจากเวร
be free from enmity and danger 

อัพพยา ปัชฌา โหนตุ
abyapajjha hontu 
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
be free from mental suffering 

อะนีฆา โหนตุ
anigha hontu 
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
be free from physical suffering
 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ 
sukhi - attanam pariharantu 
ขอท่านจงมีความสุข
May they take care of themselves happily 

อัมหากัง อารักขา เทวาตา
Amhakam arakkha devata 
ขอเทวาผู้รักษาข้าพเจ้า
May our guardian devas 

อิมัสมิง วิหาเร
Ismasmim vihare 
ในวิหารนี้
in this monastery 

อิมัสมิง อาวาเส
Ismasmim avase 
ในที่อยู่อาศัย
in this dwelling 

อิมัสมิง อาราเม
Ismasmim arame 
ในอารามแห่งนี้
in this compound 

อารักขา เทวาตา
arakkha devata 
ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้
May the guardian devas 

อะเวรา โหนตุ
avera hontu -
ขอท่านจงปราศจากเวร
be free from enmity and danger
 
อัพพยา ปัชฌา โหนตุ
abyapajjha hontu 
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
be free from mental suffering 

อะนีฆา โหนตุ 
anigha hontu 
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
be free from physical suffering 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
sukhi - attanam pariharantu 
ขอท่านทั้งหลายจงเป็นสุข
may they take care of themselves happily
 
สัพเพ สัตตา
Sabbe satta 
ขอสัตว์ทั้งหลาย
May all beings 

สัพเพ ปาณา 
sabbe pana 
ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง
all breathing things 

สัพเพ ภูตา
sabbe bhutta 
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
all creatures 

สัพเพ ปุคคะลา
 sabbe puggala 
ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา)
all individuals (all beings) 

สัพเพ อัตตะภาวา ปริยะปันนา
sabbe attabhava - pariyapanna 
ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ
all personalities (all beings with mind and body) 

สัพพา อิตถีโ
ย 
sabba itthoyo 
ขอปวงสตรีทั้งหลาย
may all females
 
สัพเพ ปุริสา 
sabbe purisa 
ขอปวงบุรุษทั้งหลาย
all males 

สัพเพ อริยา 
sabbe ariya 
ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย
all noble ones (saints)
 
สัพเพ อนริยา
sabbe anariya 
ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
all worldlings (those yet to attain sainthood) 

สัพเพ เทวา
sabbe deva 
ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย
all deities

สัพเพ มนุสสา
sabbe manussa
ขอมนุษย์ทั้งหาย 
all humans 

สัพเพ วินิปาติกา
sabbe vinipatika 
ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4
all those in the four woeful planes 

อะเวรา โหนตุ
avera hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
 may they be free from enmity and dangers
 
อัพพยา ปัชฌา โหนตุ
abyapajjha hontu 
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ
 may they be free from mental suffering 

อะนีฆา โหนตุ
anigha hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย
 may they be free from physical suffering
 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
sukhi - attanam pariharantu 
ขอท่านจงมีความสุข
may they take care of themselves happily 

ทุกขา มุจจันตุ 
Dukkha muccantu
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
May all beings be free from suffering 

ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี
May whatever they have gained not be lost
 
กัมมัสสะกา 
Kammassaka 
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
All beings are owners of their own Kamma 

ปุรถิมายะ ทิสายะ
Purathimaya disaya 
ณ เบื้องทิศตะวันออก
in the eastern direction 

ปัจฉิมายะ ทิสายะ 
pacchimaya disaya
ณ เบื้องทิศตะวันตก
in the western direction 

อุตตรายะ ทิสายะ
uttaraya disaya
ณ เบื้องทิศเหนือ
in the northern direction 

ทักขิณายะ ทิสายะ
dakkhinaya disaya-
ณ เบื้องทิศใต้
in the southern direction 

ปุรถิมายะ อนุทิสายะ
purathimaya anudisaya 
ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้
in the southeast direction 

ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ
pacchimaya anudisaya 
ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
in the northwest direction 

อุตตระยะ อนุทิสายะ
uttaraya anudisaya 
ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
in the northeast direction 

ทักขิณายะ อนุทิสายะ
dakkhinaya anudisaya
ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงใต้
in the southwest direction 

เหตถิมายะ ทิสายะ
hetthimaya disaya 
ณ ทิศเบื้องล่าง
in the direction below 

อุปาริมายะ ทิสายะ
uparimaya disaya 
ณ ทิศเบื้องบน
in the direction above 

สัพเพ สัตตา 
Sabbe satta 
ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น 
May all beings 

สัพเพ ปาณา
sabbe pana
ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง
all breathing things 

สัพเพ ภูตา
sabbe bhutta 
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
all creatures 

สัพเพ ปุคคะลา 
 sabbe puggala 
ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา)
all individuals (all beings) 

สัพเพ อัตตะภาวา ปริยะปันนา 
sabbe attabhava - pariyapanna 
ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ
all personalities (all beings with mind and body) 

สัพพา อิตถีโย
sabba itthoyo 
ขอปวงสตรีทั้งหลาย
 all females 

สัพเพ ปุริสา
sabbe purisa 
ขอปวงบุรุษทั้งหลาย
all males 

สัพเพ อริยา
sabbe ariya 
ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย
all noble ones (saints) 

สัพเพ อนริยา
sabbe anariya 
ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
all worldlings (those yet to attain sainthood) 

สัพเพ เทวา
sabbe deva 
ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย
all deities

สัพเพ มนุสสา
sabbe manussa 
ขอมนุษย์ทั้งหลาย
all humans 

สัพเพ วินิปาติกา
sabbe vinipatika 
ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4
all those in the 4 woeful planes 

อะเวรา โหนตุ 
avera hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
 may they be free from enmity and dangers 

อัพพยา ปัชฌา โหนตุ 
abyapajjha hontu 
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ
 may they be free from mental suffering 

อะนีฆา โหนตุ 
anigha hontu 
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย
 may they be free from physical suffering 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
sukhi - attanam pariharantu 
ขอท่านจงมีความสุข
may they take care of themselves happily 

ทุกขา มุจจันตุ
Dukkha muccantu 
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
May all beings be free from suffering 

ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี
May whatever they have gained not be lost 

กัมมัสสะกา
Kammassaka 
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
All gained are owners of their kamma 

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ
Uddham yava bhavagga ca 
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยู่สูงขึ้นไป
As far as the highest plane of existence
 
อโธ ยาวะ อวิจจิโต 
adho yava aviccito 
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
to as far down as the lowest plane 

สมันตะ จักกะวาเลสุ 
samanta cakkavalesu 
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
in the entire universe 

เย สัตตา ปถวิจาระ
ye satta pathavicara 
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
whatever beings that move on earth 

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
abyapajjha nivera ca
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
may they be free of mental suffering and enmity
 
นิทุกขา จะ นุปัททวะ
nidukkha ca nupaddava 
และความทุกข์ทางกาย
may they be free from physical suffering and danger
 
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ
Uddham yava bhavagga ca
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยู่สูงขึ้นไป
As far as the highest plane of existence 

อโธ ยาวะ อวิจจิโต
adho yava aviccito 
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
to as far down as the lowest plane 

สมันตะ จักกะวาเลสุ
samanta cakkavalesu 
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
in the entire universe
 
เย สัตตา อุทักเขจารา
 ye satta akasecara 
ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ
 whatever beings that move on water

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
 abyapajjha nivera ca
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
 may they be free from mental suffering and enmity 

นิทุกขา จะ นุปัททวะ
 nidukkha ca nupaddava
และความทุกข์ทางกาย
 may they be free from physical suffering and danger

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ
 Uddham yava bhavagga ca
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยู่สูงขึ้นไป
 As far as the highest plane of existence

อโธ ยาวะ อวิจจิโต
 adho yava aviccito
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
 to as far down as the lowest plane

สมันตะ จักกะวาเลสุ
 samanta cakkavalesu
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
in the entire universe

เย สัตตา ปถวิจาระ
ye satta pathavicara 
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
whatever beings that move in air

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
abyapajjha nivera ca
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
may they be free from mental suffering and enmity

นิทุกขา จะ นุปัททวะ
nidukkha ca nupaddava
และความทุกข์ทางกาย
 may they be free from physical suffering and dangerċ
OriginalSound......wma
(8916k)
Anatta อนัตตา,
30 ก.ย. 2553 23:54
ċ
ภาษาอังกฤษ.wma
(4468k)
Anatta อนัตตา,
30 ก.ย. 2553 23:57
ċ
เพลงประกอบแผ่เมตตา...wma
(1041k)
Anatta อนัตตา,
30 ก.ย. 2553 23:50
Comments