தியாகுவின் பக்கங்கள்


தியாகு

1)மார்க்சிய அரிசுவடி

2)மார்க்சியம் தொடர்ச்சி

- --------------------------------------------------------------------------------- 

                                                       சமகால நிகழ்வுகள்

123 ஒப்பந்தம் புரிந்து கொள்ளுங்கள்                   விஞ்ஞானிகள் பற்றி

Risk Assessment (இடர் முகாமைத்துவம்)