หลักสูตรที่เปิดสอน

ประเภทวิชาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
    สาขาวิชาการบัญชี
    สาขาวิชาการเลขานุการ
    สาขาวิชาการตลาด
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    สาขางานธุรกิจค้าปลีก

ประเภทวิชาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาการบัญชี
    -    สาขางานการบัญชี
    สาขาวิชาการเลขานุการ
    -    สาขางานเลขานุการ
    สาขาวิชาการตลาด

    -    สาขางานการตลาด
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    -    สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
    -    สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร
    -    สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (สหการ)
    -    สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ (Topmart)
    -    สาขางานธุรกิจค้าปลีกซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Top Supermarket)
Comments