En aquest apartat de la web del centre hi trobareu documents que des de la secretaria de l'institut es creu convenient fer-ne publicitat, ja que segurament són del vostre interès.

S''estan mostrant 43 elements
DatadocumentComentari
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
DatadocumentComentari
2018/11/30 TÍTOLS ACADÈMICS que es poden recollir al centre Relació de cursos acadèmics i ensenyaments en què hi ha títols per recollir a la secretaria del centre. Inclou model autorització i model en cas de no presentar el resguard del títol provisonal. Quan arriben els títols, el centre avisa els alumnes per correu electrònic. RELACIÓ ACTUALITZADA a 30/11/2018 
2018/11/27 NUSS (número usuari a la seguretat social): imprès sol·licitud (si es descarrega, es pot omplir) Model sol·licitud d'assignació del NUSS, necessari per cursar el crèdit d'FCT (formació en centres de treball) dels cicles formatius, i el crèdit d'Estada a l'empresa de Batxillerat. Es pot descarregar i emplenar 
2018/11/26 OFERTA ESTUDIS 2018-2019 Relació dels estudis que s'ofereixen al centre el curs 2018-2019 
2018/09/05 Segona fase preinscipció a CF de grau mitjà, període extraordinari de setembre (enllaç web Dep. Ensenyament) Els alumnes preinscrits durant el període ordinari de maig que no van obtenir plaça i els assignats que no s'han matriculat al juliol, han de formalitzar una nova sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica per optar a les places vacants, els dies 5 i 6 de setembre. La llista d'admesos es publicarà el 13 de setembre. Els alumnes que no van participar en la preinscripció del mes de maig, poden passar per la secretaria del centre per optar a les places que quedin vacants després de la publicació d'admesos del 13 de setembre 
2018/09/04 BEQUES ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS (enllaç web Ensenyament) Convocatòria beques ensenyaments postobligatoris (Batxillerat, Cicles formatius, CAS), curs 2018-2019. Termini: fins el dia 1 d'octubre. La sol·licitud s'ha de presentar de forma telemàtica 
2018/09/03 MATRÍCULA A CF DE GRAU SUPERIOR (alumnes no admesos o no preinscrits durant el període ordinari) Informació matrícula directa a CF de grau superior amb places vacants (consultar al centre): a partir del 24 de juliol (no hi ha període extraordinari de preinscripció al setembre per a CF de grau superior) 
2018/07/27 (2) LLIBRES DIGITALS ESO2-3-4 Informació pagament dels llibres digitals 2n, 3r i 4t ESO: fins 5 setembre 
2018/07/27 INFORMACIÓ INICI CURS ESO 2018-2019 Inici classes ESO: 12 de setembre, 8 matí 
2018/07/27 INFORMACIÓ INICI CURS GS 2018-2019 Inici classes CF de grau superior: 14 de setembre, 8 matí 
2018/07/27 INFORMACIÓ INICI CURS BTX GM CAS 2018-2019 Inici classes Batxillerat, CF de grau mitjà i CAS: 14 de setembre, 8 matí 
2018/07/17 Model sol·licitud inscripció CAS 2018-2019 Es pot baixar el document, emplenar i imprimir 
2018/07/17 Curs formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (CAS) 2018-2019 CAS: calendari preinscripció (10-13 juliol) i matrícula (20-25 juliol). L'horari escolar del CAS serà d'11:30 a 15:00, de dilluns a divendres. Es pot formalitzar la inscripció i matrícula mentre hi hagi vacants 
2018/07/03 MATRÍCULA A CFGM (cicles formatius de grau mitjà) 2018-2019 Informació matrícula a CFGM: els alumnes preinscrits admesos (es publicarà la llista el dia 3 de juliol) hauran de formalitzar la matrícula del 4 a l'11 de juliol. Els alumnes admesos que van presentar la preinscripció en un altre centre, han d'entregar la mateixa documentació de preinscripció al centre assignat al moment de la matrícula 
2018/07/03 MATRÍCULA A CFGS (cicles formatius de grau superior) 2018-2019 Informació matrícula a CFGS: els alumnes preinscrits admesos (es publicarà la llista el dia 17 de juliol) hauran de formalitzar la matrícula del 18 al 23 de juliol 
2018/06/13 INFORMACIÓ MATRÍCULA alumnes del centre 2018-2019 Informació matrícula alumnes del centre: cicles formatius, repetir 2n batxillerat i repetir 4t d'ESO, i títols acadèmics 
2018/06/13 TÍTOLS ACADÈMICS: CF, BTX o ESO Amb les notes de final de curs s'adjuntarà la informació per a la sol·licitud del títol de BTX o CF. IMPORTANT: el full de pagament de la taxa té una data de caducitat. Si passada aquesta data no s'ha ingressat la taxa, s'ha de demanar un nou full a secretaria. Els títols d'ESO no estan subjectes a pagament de taxa, el centre els tramita d'ofici. SI ALGUN ALUMNE NECESSITA EL RESGUARD DEL TÍTOL D'ESO PER MATRICULAR-SE A UN ALTRE CENTRE, L'HA DE DEMANAR A SECRETARIA 
2018/06/01 INFO preinscripció a CFGS (cicles formatius de grau superior) 2018-2019 Resum informació preinscripció electrònica i en suport informàtic (del 29 de maig al 7 de juny). ELS ALUMNES HAN DE DEMANAR L'IDALU (identificador d'alumne) AL CENTRE ON ESTAN MATRICULATS ACTUALMENT 
2018/06/01 PREINSCRIPCIÓ electrònica i amb suport informàtic a CF de grau superior (del 29 de maig al 7 de juny): enllaç web Dep. Ensenyament Enllaç al web del Departament d'Ensenyament. Escollir opció "per internet" on s'especifiquen les dues úniques opcions de preinscripció: electrònica i amb suport electrònic. NO ES PODRAN PRESENTAR SOL·LICITUDS NOMÉS EN FORMAT PAPER (no hi ha model en paper) 
2018/05/09 Formulari preinscripció CF de grau mitjà Es pot descarregar, omplir i imprimir per presentar-lo al centre demanat en primer lloc, amb la documentació corresponent. També es pot tramitar en suport informàtic des de la pàgina web del Departament d'Ensenyament (en aquest cas, s'ha d'imprimir el comprovant d'inscripció i presentar-lo amb la documentació al centre demanat en primer lloc dins el termini, del 14 al 24 de maig) 
2018/05/09 Preinscripció CF de grau mitjà 2018-2019 Informació preinscripció a Cicles formatius de grau mitjà: calendari, documentació, etc (del 14 al 24 de maig) 
2018/05/08 Preinscripció Batxillerat 2018-2019 (NOMÉS ALUMNES QUE CANVIEN DE CENTRE) Informació preinscripció a Batxillerat, del 14 al 24 de maig. NOMÉS ES PREINSCRIUEN ELS ALUMNES QUE CANVIEN DE CENTRE (els alumnes que continuen al mateix centre fan "confirmació de plaça", properament se'ls facilitarà la documentació) 
2018/05/08 Formulari preinscripció Batxillerat (NOMÉS ALUMNES QUE CANVIEN DE CENTRE) Es pot descarregar, omplir i imprimir per presentar-lo al centre demanat en primer lloc, amb la documentació corresponent. NOMÉS ES PREINSCRIUEN ELS ALUMNES QUE CANVIEN DE CENTRE 
2018/05/02 OFERTA CICLES FORMATIUS 2018-2019 Cicles formatius de grau mitjà i superior que s'oferten al centre per al curs 2018-2019 
2018/05/02 DATES PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-2019 (enllaç a la pàg web Dep. Ensenyament) Preinscripció: Batxillerat i Cicles formatius de grau mitjà: del 14 al 24 de maig / Cicles formatius de grau superior: del 29 de maig al 7 de juny (només es preinscriuen a Batxillerat els alumnes que canvien de centre) 
2018/04/27 Enllaç web: CONSULTA de centres i ensenyaments a Catalunya Informació estudis i centres de Catalunya 
2018/04/26 Enllaç web: CICLES FORMATIUS en modalitat semipresencial Informació modalitat FP semipresencial. Els alumnes matriculats que hi estiguin interessats, ho han de sol·licitar al centre a començament del curs 
2018/04/12 INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ ESO 2018-2019 Informació: calendari, puntuació, documentació preinscripció ESO (del 13 al 24 d'abril de 2018) 
2018/04/12 MODEL SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ ESO 2018-2019 Aquest model es pot descarregar, omplir i imprimir (o omplir-lo manualment) 
2018/02/22 Enllaç web: PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2018 Informació: inscripció telemàtica (13 al 22 de març), dates proves, mostres exàmens, centres on es realitzen les proves, etc. 
2018/02/19 Enllaç a: HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ ESTUDIS ESTRANGERS Es pot formalitzar la sol·licitud de forma presencial o per internet 
2018/02/19 HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ d'estudis estrangers (cicles formatius) Informació homologació i convalidació d'estudis estrangers 
2017/10/02 CONVALIDACIONS mòduls / crèdits CF: informació i model de sol·licitud: FINS EL 15 D'OCTUBRE Informació i model de sol·licitud per entregar a la secretaria del centre fins el 15 d'octubre (o després de formalitzar la matrícula). La convalidació en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica de 5 per a l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle. La convalidació en títols LOGSE no es tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle (només el cicle de Cures auxiliars d'infermeria és LOGSE) 
2017/07/20 ESO i BATXILLERAT: convalidació MÚSICA Informació convalidació Música ESO i Batxillerat. S'ha de presentar la sol·licitud abans de començar el curs 
2017/07/03 CAS (curs accés a grau superior) 2017-2018 Calendari preinscripció (3 al 7 de juliol) i matrícula (14 al 20 de juliol) del CAS. Es poden presentar sol·licituds a partir del dia 1 de setembre, per optar a les places vacants 
2017/07/01 TÍTOLS ACADÈMICS: sol·licitud de duplicats Instruccions sol·licitud duplicats títols 
2017/06/28 HORARI DE SECRETARIA D'ATENCIÓ AL PÚBLIC Horari de secretaria d'atenció al públic: d'11 a 13:30 (de dilluns a divendres), i de 15 a 16:30 (dilluns, dimarts i dijous). JULIOL: de 9 a 13 h, de dilluns a divendres. AGOST: tancat 
2016/06/23 CICLES FORMATIUS: correspondència entre plans d'estudis LOGSE i LOE Plans d'estudis CF LOGSE - LOE (crèdits i mòduls) 
2016/06/10 Enllaç a: AEO (assegurança escolar obligatòria) Enllaç a la pàgina web de l'INSS: informació AEO (alumnes de 14 a 28 anys) 
2015/09/14 CICLES FORMATIUS: certificació MICROSOFT OFFICE Informació certificació Microsoft Oficce i matrícula (CFM Gestió administrativa i CFS Administració i finances) 
 OME (Oficina municipal d'escolarització) a la Paeria de Cervera Admissió d'alumnes d'ESO durant el curs (trasllat de centre a curs començat o alumnes nouvinguts de nova incorporació al sistema educatiu) 
 Model de sol·licitud de certificació en paper També podeu sol·licitar la certificació de forma telemàtica omplint el formulari de la pestanya "Sol·licitud de certificació" (en aquesta mateixa finestra, a dalt a l'esquerra), o enviar aquesta sol·licitud escanejada per correu electrònic. Podreu recollir la certificació a secretaria a partir de l'endemà d'haver-la sol·licitat 
 Model de sol·licitud (en general) Model de sol·licitud dirigida al centre (de caràcter general) 
 Certificat de reconeixement dels nivells B o C de CATALÀ Model de sol·licitud, normativa i documentació que s'ha de presentar a la secretaria del centre (en horari d'atenció al públic) 
S''estan mostrant 43 elements