En aquest apartat de la web del centre hi trobareu documents que des de la secretaria de l'institut es creu convenient fer-ne publicitat, ja que segurament són del vostre interès.

S''estan mostrant 39 elements
DatadocumentComentari
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
DatadocumentComentari
2017/07/26 CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: matrícula setembre Informació matrícula a CF de grau superior, a partir dia 1 de setembre (per als CF de grau superior, no cal fer preinscripció al setembre). Hi ha places vacants en els cicles de grau superior 
2017/07/26 DISTRIBUCIÓ MÒDULS/CRÈDITS CF Distribució de mòduls/crèdits CF, curs 2017-2018 
2017/07/26 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ: preinscripció i matrícula setembre Informació període extraordinari de preinscripció a CF de grau mitjà: 6 i 7 de SETEMBRE. Matrícula alumnes admesos: 8 de SETEMBRE. Hi ha places vacants en els cicles de grau mitjà, excepte al de Cures auxiliars d'infermeria (si algú presenta la preinscripció, quedarà en llista d'espera) 
2017/07/26 MODEL SOL·LICITUD MATRÍCULA CF DE GRAU SUPERIOR Es pot descarregar, omplir i imprimir (matrícula a partir 1 de setembre) 
2017/07/25 2017-2018 INICI CURS ESO Informació inici curs enviada per correu electrònic. Inici curs ESO: dijous, 14 de setembre, 8 matí 
2017/07/25 2017-2018 INICI CURS BTX GM CAS Informació inici curs enviada per correu electrònic. Inici curs Batxillerat, CAS (curs accés a superior) i CF de grau mitjà: dijous, 14 de setembre, 9 matí (només el primer dia) 
2017/07/25 2017-2018 INICI CURS GS Informació inici curs enviada per correu electrònic. Inici curs CF grau superior: dimarts, 19 de setembre, 8 matí 
2017/07/24 2017-2018 LLIBRES DIGITALS: ESO 2 3 4 Informació enviada a les famílies (llibres digitals i llibres socialitzats) 
2017/07/03 CAS (curs accés a grau superior) 2017-2018 Calendari preinscripció (3 al 7 de juliol) i matrícula (14 al 20 de juliol) del CAS. Es poden presentar sol·licituds a partir del dia 1 de setembre, per optar a les places vacants 
2017/07/03 CAS: model sol·licitud preinscripció Es pot descarregar, omplir i imprimir 
2017/07/01 TÍTOLS ACADÈMICS: alumnes que superen un CF, BTX o ESO Amb les notes finals s'adjunta la informació per a la sol·licitud del títol de BTX o CF. IMPORTANT: el full de pagament de la taxa té una data de caducitat. Si passada aquesta data no s'ha ingressat la taxa, s'ha de demanar un nou full a secretaria. Els títols d'ESO no estan subjectes a pagament de taxa, el centre els tramita d'ofici. SI ALGUN ALUMNE NECESSITA EL RESGUARD DEL TÍTOL D'ESO, L'HA DE DEMANAR A SECRETARIA 
2017/07/01 CONVALIDACIONS mòduls / crèdits CF: informació i model de sol·licitud: FINS EL 15 D'OCTUBRE Informació i model de sol·licitud per entregar a la secretaria del centre fins el 15 d'octubre (o després de formalitzar la matrícula). Cal presentar una còpia de la sol·licitud, que es retornarà amb registre d'entrada 
2017/06/30 MATÈRIES PRIMER BATXILLERAT 2017-2018 Full elecció matèries Batxillerat, primer curs 
2017/06/30 MATRÍCULA A BATXILLERAT (només alumnes nous al centre) Informació matricula alumnes nous al centre, preinscrits i admesos 
2017/06/30 PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT (ALUMNES NOUS AL CENTRE) Informació preinscripció i matrícula (NOMÉS ALUMNES NOUS AL CENTRE). Els alumnes que fan 4t ESO i que continuaran a Batxillerat al mateix centre no s'han de preinscriure, només han de confirmar la plaça (els tutors/es els donaran la informació) 
2017/06/30 MATÈRIES SEGON DE BATXILLERAT 2017-2018 Full elecció matèries Batxillerat, segon curs 
2017/06/30 MODEL SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT (només alumnes nous al centre) Es pot descarregar, omplir i imprimir. NOMÉS S'HAN DE PREINSCRIURE ELS ALUMNES QUE CANVIEN DE CENTRE. Els alumnes que fan 4t ESO i que continuaran a Batxillerat al mateix centre no s'han de preinscriure, només han de confirmar la plaça (els tutors/es els donaran la informació) 
2017/06/29 Enllaç a: CICLES FORMATIUS en modalitat semipresencial Enllaç a la pàgina web del Departament d'Ensenyament: informació modalitat FP semipresencial. S'ha de demanar al centre a començament del curs 
2017/06/28 HORARI DE SECRETARIA D'ATENCIÓ AL PÚBLIC Horari de secretaria d'atenció al públic: d'11 a 13:30 (de dilluns a divendres), i de 15 a 17:30 (dilluns, dimarts i dijous). JULIOL: de 9 a 13 h, de dilluns a divendres. AGOST: tancat 
2017/05/16 CONFIRMACIÓ PLAÇA PER A SEGON CURS DE BATXILLERAT 2017-2018 Informació entregada als alumnes de 1r de Batxillerat. Poden retornar la documentació a secretaria fins el dia 26 de maig 
2017/05/15 CONFIRMACIÓ PLAÇA PER A PRIMER CURS DE BATXILLERAT 2017-2018 Informació entregada als alumnes de 4t ESO que volen cursar Batxillerat al mateix centre. Poden retornar la documentació a secretaria fins el dia 26 de maig 
2017/04/19 OFERTA ESTUDIS 2017-2018 Relació dels estudis que s'impartiran al centre el curs 2017-2018 
2017/04/03 TÍTOLS ACADÈMICS: sol·licitud duplicats Instruccions sol·licitud duplicats títols acadèmics LOGSE i LOE, i antiga FP 
2017/03/13 TÍTOLS ACADÈMICS que es poden recollir al centre Relació de cursos acadèmics i ensenyaments en què hi ha títols que es poden recollir a la secretaria del centre (en horari d'atenció al públic). Inclou model d'autorització i model en cas de no presentar el resguard del títol provisonal. Quan arriben els títols, el centre avisa els alumnes per correu electrònic. RELACIÓ ACTUALITZADA 13-03-2017. Els títols s'han de recollir al més aviat possible 
2017/03/01 PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS (enllaç web Dep Ensenyament) Informació, centres on es fan les proves, models exàmens anys anteriors, etc. INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA del 20 al 29 de març de 2017 
2017/02/28 HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ ESTUDIS ESTRANGERS (enllaç web Dep Ensenyament) Es pot formalitzar la sol·licitud de forma presencial o per internet (enllaç a la web) 
2017/02/28 HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ d'estudis estrangers (cicles formatius) Informació homologació i convalidació d'estudis estrangers 
2016/06/23 CICLES FORMATIUS: correspondència entre plans d'estudis LOGSE i LOE Plans d'estudis CF LOGSE - LOE (crèdits i mòduls) 
2016/06/16 Enllaç a: CONSULTA de centres i ensenyaments a Catalunya Enllaç a la pàgina web del Departament d'Ensenyament per consultar on es cursa un CF (i altres ensenyaments) 
2016/06/15 Cicles formatius: vies d'accés Relació de les vies d'accés a CF de grau mitjà i superior 
2016/06/10 Enllaç a: AEO (assegurança escolar obligatòria) Enllaç a la pàgina web de l'INSS: informació AEO (alumnes de 14 a 28 anys) 
2015/12/01 NUSS (número usuari a la seguretat social): imprès sol·licitud (si es descarrega, es pot omplir) Instruccions per sol·licitar l'assignació del NUSS, necessari per cursar el crèdit d'FCT (formació en centres de treball) dels cicles formatius, i el crèdit d'Estada a l'empresa de Batxillerat 
2015/09/14 CICLES FORMATIUS: certificació MICROSOFT OFFICE Informació certificació Microsoft Oficce i matrícula (CFM Gestió administrativa i CFS Administració i finances) 
2015/07/20 ESO i BATXILLERAT: convalidació MÚSICA Informació convalidació Música ESO i Batxillerat. S'ha de presentar la sol·licitud abans de començar el curs 
2015/05/18 EQUIVALÈNCIES d'estudis o titulacions a efectes acadèmics i professionals Informació d'equivalències d'estudis o titulacions, segons la normativa vigent 
 OME (Oficina municipal d'escolarització) a la Paeria de Cervera Admissió d'alumnes d'ESO durant el curs (trasllat de centre a curs començat o alumnes nouvinguts de nova incorporació al sistema educatiu) 
 Model de sol·licitud de certificació en paper També podeu sol·licitar la certificació de forma telemàtica omplint el formulari de la pestanya "Sol·licitud de certificació" (en aquesta mateixa finestra, a dalt a l'esquerra), o enviar aquesta sol·licitud escanejada per correu electrònic. Podreu recollir la certificació a secretaria a partir de l'endemà d'haver-la sol·licitat 
 Model de sol·licitud (en general) Model de sol·licitud dirigida al centre (de caràcter general) 
 Certificat de reconeixement dels nivells B o C de CATALÀ Model de sol·licitud, normativa i documentació que s'ha de presentar a la secretaria del centre (en horari d'atenció al públic) 
S''estan mostrant 39 elements