หน้าแรก


วิชาสามัญ 9 วิชา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้กำหนดการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. การสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบระหว่าง
    วันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
2. การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบระหว่าง
    วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561
     ซึ่งเป็นการกำหนดการสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศที่ยึดหลักการสำคัญ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6

http://art67.sillapa.net/sm-nation/


สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับโรงเรียนนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.380ทอง5โรงเรียนพระนารายณ์1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  วงษ์ตา
 
1. นางวรรณี  โชคสมบัติ
 
2ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.672เงิน7โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย1. นางสาวทิตยา  ชนานิรมิตผล
2. นายศุภกร  ช้างจีน
 
1. นางสาวกนกพร  วิงวอน
2. นางสาวสุพัตรา  นันทิทัน
 
3วิทยาศาสตร์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.384ทอง4โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา1. เด็กหญิงนัทธมน  ศิลปะรายะ
2. เด็กหญิงปพิชญา  เริงอาจ
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ฉิมวาส
 
1. นางสาวทิภากร  สาริกา
2. นางสาวกนกพรรณ  ศรีสุคนธ์
 
4วิทยาศาสตร์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.689ทองชนะเลิศโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา1. นางสาวจิระมณี  ดิษฐ์อ่วม
2. นางสาววรรณวลี  ช้างทอง
3. นางสาวศิรประภา  ศักดิ์ขวา
 
1. นายณัฐพรรษ  วิวัฒน์วรวงศ์
2. นางสาวทิภากร  สาริกา
 
5วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.676เงิน9โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี1. นายปฏิภาณ  ไชยชาติ
2. นายวชิรวิทย์  รางแดง
 
1. นางอรทัย  ล่ำสัน
2. นายพนา  สาระยาม
 
6ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.682ทอง12โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา1. นางสาวสุกัญญา  บุญลาด
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
7ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.690ทอง6โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย1. นางสาวกัญญาพัชร  จันทฑีโร
2. นางสาวจรัสพร  กลิ่นจันทร์
3. นายชัชวาล  พรมอ่อน
4. นายณัฐภาส  นิลพิทักษ์
5. นางสาวณิชกานต์  ม้าแก้ว
6. นางสาวธัญชนก  มั่นทัพ
7. นายพรชัย  แย้มแตงอ่อน
8. นายศักดิ์ชัย  ขำมี
9. นางสาวอรดี  เกตุชม
10. นายไชยรัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นางนงค์เยาว์  บุตรศรี
2. นางรพีพรรณ  ปิ่นมณี
3. นางสาวสิรินภา  วิงวอน
 
8ภาษาต่างประเทศการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.673.66เงิน9โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย1. นางสาวชุติมนต์  ก้อนแก้ว
2. นางสาวดลฤดี  ไทยฉาย
3. นางสาวภจิรา  ศุภจิตร
4. นายสรวิชญ์  บุญเกิด
5. นายสวิชญ์  อยู่เกษม
 
1. นางณภัชนันท์  แชร์แมน
2. Mr.Pierre  Bruneau
 
9เรียนรวม - ภาษาไทยการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.392ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม1. เด็กชายนพกร  ตุ่มเต็ม
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
10เรียนรวม - ภาษาไทยการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.383.99ทอง9โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรหมสอาด
2. เด็กชายศรัณยู  นุ่มพินิจ
3. เด็กชายอัมพร  เพิ่มสกุล
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
11เรียนรวม - ภาษาไทยการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.676.66เงิน11โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา1. นางสาวนิศารัตน์  พันธุ์ดี
2. นางสาวพรนภา  พุทธรักษา
3. นายสุรวิทย์  พิลา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญายงค์
2. นางสุพัตร  ยิ้มจันทร์
 
12เรียนรวม - ศิลปะการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.391.65ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ฤทธิ์เรืองศักดิ์
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
13เรียนรวม - ศิลปะการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.382.99ทอง6โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย1. เด็กชายแทนคุณ  กระแสร์คุปต์
 
1. นางสาวสุณิสา  พรหมชัย
 

อันดับที่ 77  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 -1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2- 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 9  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 4  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 0  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 13  เหรียญ  

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับโรงเรียนนักเรียนครู
1สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.681.333ทอง7โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา1. นางสาวกชนุช  บุษราคัม
2. นางสาวกมลพรรณ  แม้นพวก
3. นางสาวจิราภรณ์  ฉากมงคล
4. นางสาวณัฐชยา  แก้วสุข
5. นายณัฐวุฒิ  งอกข้าวนก
6. นางสาวธีมาพร  มาลาล้ำ
7. นายปราโมทย์  นกพุดทา
8. นางสาวพนิดา  สุนทรศาลทูล
9. นางสาวพัทธนันท์  วงศ์อำมาตย์
10. นายพุทธิพงศ์  จรไธสง
11. นางสาวภัททิยา  พฤกษ์อำนวย
12. นางสาวมนต์ชิตา  สวยสะอาด
13. นายรติพงษ์  รักพงษ์
14. นายวรวัฒน์  แสนศิริ
15. นายศราวุธ  มูลอินทร์
16. นายศิวะรักษ์  เสื่อพรหม
17. นายสมพงษ์  พานแก้ว
18. นายสิทธิโชค  เจริญธรรม
19. นายอนันต์  บรรดาศักดิ์
20. นายอภิชาต  จันทรพรม
 
1. นางสาวจักษณา  บัวบาน
2. นายธัชนนท์  ระบิล
3. นางสาวสิรีธร  คล้ายมี
4. นายศราวุฒิ  นันโต
5. นางสาวผกามาศ  จันทนา
 
2การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.686.2ทอง8โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม1. นางสาวนันทรัตน์  บุญอ้อย
2. นางสาวนุสรา  เทียมโพธิ์
3. นายภูริเดช  ใจตรงนา
4. นางสาวราตรี  เขินไพร
5. นายศรเทพ  สลุงอยู่
6. นางสาวศิริเกศ  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
2. นายชณัฏฐ์ดลล์  สังข์พาลี
3. นางสาวศรัญญาพร  ทองบุญ
 
3เรียนรวม - ศิลปะการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.383.95ทอง11โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร1. เด็กหญิงนันทิพร  หอมมั่น
 
1. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก
 
4เรียนรวม - ศิลปะการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.690.32ทอง6โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร1. นางสาวรัตติกาล  ศรเชน
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
 

อันดับที่ 162  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1- 0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2-  0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 0  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 4  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 0  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 0  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 4  เหรียญ  
              

เรื่องฝากจากศึกษานิเทศก์และ ก.ต.ป.น


      ประธานสหวิทยาเขต       

นายโกวิท   ทองอยู่
  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์
ประธานสหวิทยาเขต ละโว้ธานี


             ผู้อำนวยการโรงเรียน              
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
ประธานสหวิทยาเขต ป่าสักชลสิทธิ์นางเบญจวรรณ  โมธินา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
ประธานสหวิทยาเขต วงพระจันทร์


นายสิปปนนท์  คงอิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา
กรรมการและเลขานุการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

http://182.93.164.20/e-salary_chn/

ระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดการมัธยมศึกษา

ระบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

ระบบติดตามประเมินผล e-MES

ติวฟรี.com