หน้าแรก

https://central68.sillapa.net/sm-lri1/


ข้อมูลเว็บไซต์เขตพื้นที่
ของระดับเ
ขตพื้นที่ ลพบุรี1
แข่งขันวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561


.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.

-----ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่26  ก.ย. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 05  พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ6-7 พ.ย. 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู   (ไม่ต้องใช้)
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่9-10 พ.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่1พ.ย. 2561
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน1พ.ย. 2561 เป็นต้นไป
    ♦ ศูนย์พัฒนาวิชาการพิมพ์เอกสารต่างๆ                 8  พ.ย. 2561

ดูรายละเอียดการดำเนินการจัดแข่งขันฯ


ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

(สามารถใช้กรรมการจากสังกัดอื่นได้)

ส่งภายใน  วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

 ประชุมคณะกรรมการฯ  วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2561
   เวลา 09.00 น.  ณ  หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

ด่วน * การประชุมสร้างควมรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านมัธยมศึกษา*
รุ่นที่ 1 วันที่ 5  กันยายน  2561
รุ่นที่ 2 วันที่ 6 กันยายน  2561
ณ ห้องประชุมประดู่แดง/ห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย                

เรื่องฝากจากศึกษานิเทศก์และ ก.ต.ป.น


      ประธานสหวิทยาเขต       

นายโกวิท   ทองอยู่
  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์
ประธานสหวิทยาเขต ละโว้ธานี


             ผู้อำนวยการโรงเรียน              
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
ประธานสหวิทยาเขต ป่าสักชลสิทธิ์นางเบญจวรรณ  โมธินา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
ประธานสหวิทยาเขต วงพระจันทร์


นายสิปปนนท์  คงอิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา
กรรมการและเลขานุการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

http://182.93.164.20/e-salary_chn/

ระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดการมัธยมศึกษา

ระบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

ระบบติดตามประเมินผล e-MES

ติวฟรี.com