หน้าแรก

https://central68.sillapa.net/sm-lri1/


ด่วน * การประชุมสร้างควมรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านมัธยมศึกษา*
รุ่นที่ 1 วันที่ 5  กันยายน  2561
รุ่นที่ 2 วันที่ 6 กันยายน  2561
ณ ห้องประชุมประดู่แดง/ห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
              

เรื่องฝากจากศึกษานิเทศก์และ ก.ต.ป.น


      ประธานสหวิทยาเขต       

  นางเบญจวรรณ  โมธินา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์
ประธานสหวิทยาเขต ละโว้ธานี


         

นางเบญจวรรณ  โมธินา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
ประธานสหวิทยาเขต วงพระจันทร์


นายสิปปนนท์  คงอิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา
กรรมการและเลขานุการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

http://182.93.164.20/e-salary_chn/

ระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดการมัธยมศึกษา

ระบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

ระบบติดตามประเมินผล e-MES

ติวฟรี.com