เกี่ยวกับ สพม. 5

คณะกรรมการบริหาร
 

1.  ว่าที่ ร.ต.ไพศาล  ประทุมชาติ                      ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี                           ประธานศูนย์ฯ

2.  นายรณการ  สุทธิประภา                              ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

3.  นายธนิต  มณฑา                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

4.  นายเชิดพันธุ์  บูรธานันท์                             ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

5.  นายบำเหน็จ  บุษบงค์                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี

6.  นายฉัตรชัย  ต๊ะปินตา                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม

7.  นายปริญญา  โพธิ                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

8.  นายพรชัย  ยิ้มพงษ์                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์

9.  นายสุรัศมิ์  รัมมณีย์                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนสระโบสถ์

10.  นายจราพร  พุฒคำ                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม

11.  นายถวัลย์  ตันธีระพงษ์                              ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

12.  นายสัมฤทธิ์  รงค์ทอง                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฎ์

13.  นายธวัช  ศรีสว่าง                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง

14.  นายวิทยา  สีหบุตร                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา

15.  นายสุธีรพันธุ์  ดิษพงษ์                               รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี

16. นางสาวเฉิดฉัน   จันทร์งาม                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

17.  นางทัศนา  หิรัญภัทร์                               ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
                             คณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 2

1.  นางวัฒนา  คล่องดี                       ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ  สพท.ลพบุรี เขต 1                     ประธานเครือข่ายฯ

2.  นางทัศนา  หิรัญภัทร์                    ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพท.สิงห์บุรี

3.  นางปรานอม  ประทีปทวี              ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพท.ลพบุรี เขต 1

4.  นายมนตรี  อุสาหะ                        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพท.ลพบุรี เขต 1

5.  นางสาวสมพิศ  วงษ์แหยม           ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพท.ลพบุรี เขต 1

6.  นางสาววิจิตรา  เจือจันทร์             ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพท.ลพบุรี เขต 1

7.  นายวิเชียร  จิตทรัพย์                      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพท.ลพบุรี เขต 1

8.  นายพลังใจ  ทองคำ                       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพท.ลพบุรี เขต 1

9.  นายสมชาย  พวงโต                       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพท.สิงห์บุรี

10.  นายศักดิ์สิทธิ์  สุดสาระ              ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพท.อ่างทอง

11.  นายไพรัตน์  วงษ์ป้อม                 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพท.อ่างทอง

12.  นางสาวพิชญา  คำปัน                ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพท.ชัยนาท

13. นายอภิชาต  เพชรพลอย             ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพท.ลพบุรีเขต 1

14. นายปรีชาพล  ทองอ่อน               ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพท.ลพบุรีเขต 1

15. นางจันทนา  ลี้จินดา                     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพท.สิงห์บุรี

16. นายสัมฤทธิ์  แห้วทอง                 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพท.ลพบุรีเขต 1

17. นายพิทักษ์    สุริยะ                       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพท.อ่างทอง

 
        คณะอนุกรรมการบริหารวิชาการ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่  4

1.  นายฉัตรชัย  ต๊ะปินตา                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม    ประธานกรรมการ

2.  นายวิทยา  สีหบุตร                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา

3.  นางเบญจวรรณ  โมธินา                               ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

4.  นายสุวพันธ์  จันทร์งาม                                ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

5.  นายธีรพงศ์  ศรีประเสริฐ                             รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

6.  นายสมเกียรติ  ชมพูนุช                                 ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

7.  นายสมพงษ์  สุวรัชชุพันธุ์                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

8.  นายวรวิทย์  วิจิตรญาณพล                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

9.  นายไพบูลย์  นาคแก้ว                                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

10.  นายกษิดิ์เดช  พุ่มสาขา                                ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

11.  นายสุวัฒน์  คล่องดี                                     ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิงห์บุรี

12.  นางทัศนา  หิรัญภัทร์                                  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพท.สิงห์บุรี

13.  นายสันติ  ม่วงปาน                                      ครูชำนาญการ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม

14.  นางสาวอุสา  กลับหอม                               นักวิชาการเงินและบัญชี สพท.ชลบุรี เขต 3

15.  นางแสงเดือน  ชุ่มใจรักษ์                          นักทรัพยากรบุคคล  สพท.ลพบุรี เขต 2

 

ดาวน์โหลดข้อมูลการติดต่อศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่ 4 จากไฟล์แนบด้านล่าง
Ĉ
สารสนเทศ สมป.อ่างทอง,
6 ส.ค. 2553 21:11
Comments