คณะกรรมการเครือข่ายฯ


ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
1.ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
2.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
3.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
 

1.นายวินัย  ปานแดง                             ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง                                                ประธานกรรมการ

2.นายรณชัย  นิ่มกุล                              ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"                      รองประธานกรรมการ

3.นายบันลือ  พลมาลา                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม                                          รองประธานกรรมการ

4.นายโชคชัย  สิรภาพ                           ข้าราชการบำนาญ                                                                     ผู้ทรงคุณวุฒิ   

5.นายสุทรรศน์  ม่วงศรีจันทร์                  ข้าราชการบำนาญ                                                                     ผู้ทรงคุณวุฒิ  

6.นายเสถียร    วรภูมิ                             ข้าราชการบำนาญ                                                                     ผู้ทรงคุณวุฒิ  

7.ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม                                                                                   กรรมการ

8.นายประสิทธิ์  รักงาม                          ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา                                           กรรมการ

9.นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา            ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม                                         กรรมการ

10.นางมยุรี  แพร่หลาย                          ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง                                    กรรมการ

11.นายบรรจบ  เฉลยมรรค                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม                                       กรรมการ

12.นายยุทธศิลป์  แย้มเจริญ                   ผู้อำนวยการโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม                                           กรรมการ

13.นายสุเทพ  สังข์วิเศษ                         ผู้อำนวยการโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ                                        กรรมการ

14.นายพงศ์ไท  คีรีวงศ์วัฒนา                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม                                 กรรมการ

15.นายภิญโญ  ภูศรี                              ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม                                       กรรมการ

16.ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่วงวิทยา                                                                                                        กรรมการ

17.นายไพบูลย์  เพชรหงษ์                      ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง                                           กรรมการ

18.นายวิฑูรย์  พูลสวัสดิ์                         ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง                                        กรรมการ

19.นายสมศักดิ์  กลัดหอม                     ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง                                      กรรมการ

20.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส                                                                               กรรมการ

21.นางสุรีย์  มีลักษณะ   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองอ่างทอง                                 กรรมการ

22.นายไพบูลย์  นาคแก้ว                      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว                                                  กรรมการ

23.นายประชุม  ปานเพชร                     ศึกษานิเทศน์ สพม. เขต 5                                                            กรรมการ

24.นายพจนา  สุจริตวิบูลย์                    ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง (ผู้แทนครูเชี่ยวชาญ)                                กรรมการ

25.นางธนดา  พงษ์มีทรัพย์                    ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (ผู้แทน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)  กรรมการ

26.นายมงคล  บกสกุล                         ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"                                      กรรมการและเลขานุการ

27.นายสุเทพ  กรอบเพ็ชร                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง                                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

28.นายกษิดิ์เดช  พุ่มสาขา                   ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง                                                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Ċ
ครูปิยาภรณ์ แสงนาค,
7 ก.พ. 2561 20:14
Comments