http://art67.sillapa.net/sm-nation/

รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก 
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับโรงเรียนนักเรียนครู
1คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.691.7ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒โรงเรียนสตรีอ่างทอง1. นายพจน์  โกสีย์ไกรนิรมล
2. นางสาวมัณฑริกุล  สินธุสุวรรณ
3. นายสิทธิชัย  จุฑมาตยางกูร
 
1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
2. นางสาวนฤมล  ชักนำ
 
2สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.692.6ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑โรงเรียนสตรีอ่างทอง1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  กิตติธรรม
2. เด็กชายฉัตรณรงค์  ดีพลา
3. นายทักษิณ  ภมร
4. เด็กชายธนพนธ์  ข้อพิสังข์
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ปิ่นสุวรรณ
6. นายนฤพน  สำลีพันธ์
7. นายบริบูรณ์  เพียรสุขสันติ
8. นายประสพโชค  อุทุมภา
9. เด็กชายปรัชญา  เดชกระจาย
10. เด็กชายภัทรพล  ทองไพรวรรณ
11. เด็กชายมนัสกรรณ  สินธุสวรรณ
12. นางสาวมานิตา  สารีกิจ
13. เด็กชายมุนินทร์  ประดิษฐ์ภู่
14. เด็กหญิงลักขณา  อิ่มวิบูลุย์
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์   คำก้อน
16. เด็กชายศุภฤกษ์  เพชรรักษ์
17. นายสหรัฐ  ฉิมทอง
18. เด็กชายสุพัฒชัย  นาคย้อย
19. เด็กชายเกียรติภูมิ  สุฬาพา
20. เด็กหญิงเวสิญา  ดีพลา
 
1. นางเยาวนาถ  ตรัยที่พึ่ง
2. นางสาวกานต์สินี  พูลพิพัฒน์
3. นางสาวปาจรีย์  เทียนดี
4. นายณัฐวุฒิ  เพ็งสุข
5. นางสาวอุษณีย์  โกมุทมาส
 
3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.695ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑โรงเรียนสตรีอ่างทอง1. นายวุฒิชัย  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางนุตาวรรณ  พลสุจริต
 
4สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.691.6ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"1. นางสาวกุลสตรี  พงษ์จันทร์
2. นางสาวจตุพร  พินโย
3. นางสาวพิจิตรา  สุธน
4. นางสาวสุดารัตน์  วรวัฒน์
5. นางสาวสุทธิพร  โกสุมา
6. นางสาวสุมินตรา  โอชารส
7. นางสาวอมรรัตน์  สาลีผล
 
1. นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์
2. นางอุษา  ลือสมุทร
 
5ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.694ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม1. นายภัทรดนัย  เสริมดี
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
6ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.395ทองชนะเลิศโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จ่างเจริญ
 
1. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.695ทองชนะเลิศโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม1. นางสาวจิราภรณ์  พูลนุช
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
8ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.696ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม1. นายสรวิศ  สุริโย
 
1. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
9ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.697.6ทองชนะเลิศโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม1. นายจิรภัทร  อินทร์เอี่ยม
2. นายนุติพงษ์  คำจันทร์วงศ์
3. นายอนุชา  จันทนาวงศ์
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
2. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
10ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.695.2ทองชนะเลิศโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม1. นางสาวกนกพร  ช่วงชู
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ส้มแก้ว
3. นายกฤษฎา  มีลึก
4. นายกฤษฏิพัฒน์  โล่พิทักษ์อุดม
5. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์เรือน
6. เด็กหญิงขวัญมนัส  นาคสมบูรณ์
7. นายคุณากร  วีระพงษ์
8. เด็กชายจักรพันธุ์  ภู่ทอง
9. นายชนะชล  ทัศนา
10. นางสาวชลฤทัย  สีสด
11. นายชลสิทธิ์  ประสานทรัพย์
12. นางสาวญาณินี  คชสาร
13. นางสาวณภัทร  อำมาตย์ชาดี
14. นายณัฐวุฒิ  ทองใบ
15. เด็กชายธนาเดช  เจริญกาญ
16. นายธิติวุฒิ  เจริญกรุง
17. เด็กชายนพเก้า  กลึงกลม
18. นางสาวนิศารัตน์  อิ่มสอาด
19. เด็กชายปณชัย  ลาสิงห์
20. นายพงศกร  คล้ายภู่
21. นางสาวพรสวรรค์  มาลาหอม
22. นางสาวพิยะดา  พูลจีน
23. นางสาวภัสสร  พึ่งผล
24. นายรชต  โตบัณฑิต
25. นายรัฐนันท์  แก่นแก้ว
26. นางสาววนิดา  กลิ่นกุหลาบ
27. นายวรรักษ์  รุ่งเรือง
28. เด็กหญิงวีริศรา  สุดสวาส
29. เด็กหญิงศรุตา  วาริพินทุ
30. นายศักดิธัช  กอบธัญญกิจ
31. นายสรวิศ  สุริโย
32. เด็กชายสหรัตน์  ขาวเจริญ
33. นายสิทธิเวช  สาทางกูล
34. เด็กหญิงสุนิสา  รวยลาภ
35. เด็กหญิงสุพัฒตรา  อิ่มยิ้ม
36. เด็กชายอธิปไตย  ก้านจันทา
37. นายเจษฎากร  ฉิมพาลี
38. นางสาวเวณิกา  ผดุงวิทยากร
39. นางสาวโยษิตา  ศิริชโย
40. เด็กหญิงไพลิน  โพธิ์ย้อย
 
1. นายชัยพล  อนุสุวรรณ
2. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
 
11คอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.381ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒โรงเรียนสตรีอ่างทอง1. เด็กชายกีรตาพันธ์  มาลัย
2. เด็กหญิงฤทัยมาตา  ขวัญเกตุ
3. เด็กหญิงวรกมล  ธรรมลี
 
1. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางสาววรรณรัตน์   ยิ่งยอม
 
12การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.397ทองชนะเลิศโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"1. เด็กหญิงจินตนา  ฉัตรช่อฟ้า
2. เด็กหญิงธณิชา  ขันทอง
3. เด็กหญิงสุนันทา  ชื่นอารมณ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
2. นางเรวดี  ผุกเกษร
 
13การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.689.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑โรงเรียนสตรีอ่างทอง1. นางสาวชลธิชา  ปรังเขียว
2. นางสาวณัฐพร   ศรีสว่าง
3. นางสาวพรรภษา  มหาสมบัติ
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วสว่าง
2. นางสาวณภัทร์พร  ขุนวงษ์
 
14เรียนรวม - ภาษาไทยการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.391ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"1. เด็กชายศักรินทร์  สังตรีเศียร
 
1. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
15เรียนรวม - ภาษาไทยการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.390ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม1. เด็กหญิงพนิดา  อดิศักดิ์
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
 
16เรียนรวม - ภาษาไทยการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.393ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"1. เด็กชายเดชธนดล  ชื่นภากรณ์
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
17เรียนรวม - ภาษาไทยการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.689ทองชนะเลิศโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง1. นายนพพร  มหาพราหมณ์
2. นางสาวศิราพร  กระต่ายทอง
3. นายสรวิชญ์  เสมวิลัย
 
1. นางสาวนพพร  ปรีชา
2. นางสาวณัฐนรี  สงวนสุข
 
18เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น96ทองชนะเลิศโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง1. นางสาวพรพรรณ  อินทรเกตุ
2. เด็กชายสงกรานต์  จิตถนอม
 
1. นางสาวมลฤดี  ปันแจ่ม
2. นางสาวนฤมน  ทองวิมล
 

http://www.secondary5.go.th/main/

http://202.29.210.33/e-salary_ang/

ระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดการมัธยมศึกษา

ระบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

ระบบติดตามประเมินผล e-MES

ติวฟรี.com