ศูนย์กลางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีสู่สากลสรุปเหรียญรางวัล
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวมกิจกรรม

5

0

0

6

0

0

0

6

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คำรักษ์
2. เด็กหญิงสุชญา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสุวีรา  ขันธวิทย์
 
1. นางหทัยชนก  ขันติกุล
2. นายโสรัฐ  ขันติกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ประเสริฐทรัพย์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มครอง
3. เด็กหญิงพิชญาภา  พลอยนัด
4. เด็กหญิงภัทรปภา  น้อยนาค
5. เด็กหญิงเพชรลดา  เพ็ชรวงษ์
 
1. นายอนุพงษ์  คล้องการ
2. นางศรีสวัสดิ์  กรัตนุถะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.333 ทอง 11 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤษดา  เพ็ชด้วง
2. นายคณิศร  ปันนะราชา
3. นายจิรายุ  คงเลิศ
4. นายชินภัทท  เมืองช้าง
5. นายฐิติพงศ์  พานิช
6. นายธนวัฒน์  หริ่มสืบ
7. นายธีรจิต  กาวชู
8. นายธีรพัฒน์  นุตระ
9. เด็กชายนนทกานต์  จีนเท่ห์
10. นายพงศธร  พงษ์นุ่มกุล
11. นายพัฒนดนัย  ทองประเสริฐ
12. นายพิชพล  การวิรีย์
13. นายภวนนท์  เรืองบุรพ
14. นายภาธร  เผือกกัน
15. นายรณัชย์  สุวรรณสัมพันธ์
16. นายวิศรุต  สุรฤทธิ์โยธิน
17. นายศุภกิตติ์  โพธิ์ศรี
18. นางสาวอรชพร  เชยสาคร
19. นางสาวอักษราภัค  ลุกจันทึก
20. นายเดชาธร  ทิพย์จ้อย
 
1. นางสิริมาส  ทองมาดี
2. นางสาวอริสา  สักการะ
3. นางสาวกิติยา  บุญมีสง่า
4. นางศรีสวัสดิ์  กรัตนุถะ
5. นายพีรยุทธ  พูลสละ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.334 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  ยอดย้อย
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพรทิพย์  ใยบัว
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายสุกิจพิพัฒน์  สุขธนะไพศาล
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ