หน้าแรก

          โรงเรียนธงชัยวิทยา ตั้งอยู่ที่ 160 หมู่ 5 ตำบล ธงชัย อำเภอ บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ 35 ไร่ เป็นโรงเรียนประจำตำบลธงชัย อำเภอบางสะพานสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 มกราคม พ . ศ . 2523 เพื่อรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตามความต้อง การของท้องถิ่น โดยมีผู้นำชุมชนและ ข้าราชการร่วมกันจัดหาที่ดินและทุนจัดตั้งโรงเรียน ดังนี้


1. นายสมจิตร ธรรมวิจิตร กำนันตำบลธงชัย 
2. นายกลิ่น หินศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลธงชัย 
3. นายรังสรรค์ อินทริยะ ศึกษาธการอำเภอบางสะพาน 
4. นายปราโมทย์ สมจิต หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอบางสะพาน 
5. นายประทิน วชิรภัทรกุล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 
6. นายบรรจบ เปลี่ยนปราน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดดอนยาง 
7. พระอธิการแก้ว จิตตปาโล เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิ 
8. นายประดิษฐ์ กาญจนรัตน์ คหบดี 
9. คณะกรรมการชมรมลูกเสือชาวบ้านตำบลธงชัย – ชัยเกษม

https://sites.google.com/site/seayupha/home/download5555555.jpg