หน้าแรก


บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ
1.เป็นที่ปรึกษาในการกำหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ

2.วางแผนนำแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการไปสู่การปฏิบัติ

3.ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาหารือในการพัฒนางานตามความเหมาะสม

4.เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้คำแนะนำงานทั่วไปของกลุ่มบริหารวิชาการ  ด้านต่างๆ

   4.1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

   4.2การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน

   4.3 การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน

   4.4 การวัดและการประเมินผลการเรียน

   4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

   4.6อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

5.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้มีสัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

6.เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของกลุ่มตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกกลุ่มภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

7.ร่วมจัดทำแผนการเรียนของโรงเรียน

8.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.รับแนวปฏิบัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ

2.ช่วยกำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน

3.ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

4.ช่วยกำกับติดตามการดำเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.การบริหารงานวิชาการ

   5.1การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

   5.2 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

   5.3 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

   5.4 การจัดกลุ่มการเรียนของนักเรียน

   5.5 การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

   5.6 การวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

   5.7 จัดการนิเทศการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

   5.8การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

6.การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ

   6.1 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามระบบการเรียนรู้

   6.2 การจัดสอนซ่อมเสริม

   6.3 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร

   6.4 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

   6.5 การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ

   6.6 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

   6.7 สร้างบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน

   6.8 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

   6.9 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

   6.10ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานและสถานประกอบการอื่น

   6.11ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

7.การวัดผลประเมินผลการเรียน  /งานทะเบียนนักเรียน / การเทียบโอนผลการเรียน

   7.1 การดำเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน

   7.2 การสร้างและปรับปรุง เครื่องมือวัดผลการเรียน

   7.3 การจัดให้มีเอกสารและแนบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน

   7.4 การดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลประเมินผลการเรียน

   7.5 การจัดทำ GPA และการจัดทำหลักฐานผลการเรียนและการจบหลักสูตรของนักเรียน

   7.6 การจัดทำทะเบียนนักเรียนและออกใบรับรองการเป็นนักเรียน

8.การประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

9.การประเมินผลการปฏิบัติงานขอครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ
10.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.รับแนวปฏิบัติจากผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อกำกับ ดูแล ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ

2.บริหารงานวิชาการ ให้เป็นไปตามโครงสร้าง ดังนี้

   2.1 งานทะเบียน 

   2.2 วัดผล ประเมินผล

   2.3 งานนิเทศและบริหารกลุ่มสาระ

   2.4 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   2.5 งานส่งเสริมวิชาการ

3.กำหนด บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

4.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่

5.ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารและครูผู้สอนให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ

6.ประสานงาน เร่งรัดกลุ่มสาระเรียนรู้และงานวัดผล หาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนให้จบหลักสูตร

7.ดำเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางนิชาภา  อึ้งสกุล
งานทะเบียนและวัดผล

ฝ่ายงานทะเบียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน

2.จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติงาน และประเมินผล

การดำเนินงาน ของงานทะเบียน/จบหลักสูตร/GPA/เทียบโอน

3.ทำทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1)  กรอกและตรวจทานผลการเรียนให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

4.จัดทำแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน

5.ให้เลขประจำตัวนักเรียน และจัดทำรายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน จัดทำสถิติจำนวนนักเรียน

6.รับคำร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน และดำเนินการ เกี่ยวกับ

การแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน

7.ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่อง

ผลการเรียน  การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน

8.รับคำร้องและดำเนินการเกี่ยวกับการขอพักการเรียน การย้าย และการลาออกของนักเรียน

9.รับคำร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน

10.ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรองอื่นๆ ตามที่นักเรียนหรือผู้ปกครองต้องการ

11. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามที่หน่วยงานต่างๆ ส่งมา

12. จัดทำ ปพ.1 สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

13. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร

14. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ

และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

15. สำรวจนักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน และขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน 

เพื่อดำเนินการจำหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ

16. ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

17. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใช้งาน

18. จัดทำทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1, 2, 3, 4, 7) สำหรับผู้ที่ขอรับเอกสารเป็นฉบับที่

หรือฉบับต่อๆไป  ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Transcript)

19. สำรวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, , มส

20. ดำเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้างโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

21. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางสาววิสณี  สีนนตรี

งานวัดผลและประเมินผล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานวัดผลและประเมินผล

2.จัดเตรียมเอกสารและบริการเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลนักเรียน

3.จัดทำเอกสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลการเรียนให้นักเรียน และครูอาจารย์ทราบ

4.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา

5.ประสานงานการสอบกลางภาค ปลายภาค เพื่อจัดตารางสอบและประเมินผลของสถานศึกษา

6.บริการด้านการบันทึกคะแนนสอบให้กับครูและตรวจสอบความถูกต้อง

7.ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ของสมุด ปพ. 5 เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติผลการเรียน

8.ติดตามผลและประสานงานการสอบแก้ตัว “0”,“ร”,“มส”,“มผ” พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ

9.ดำเนินการส่งผลการสอบกลางภาคและปลายภาคให้ผู้ปกครองทราบ

10.ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการสอบให้พร้อม

11.เก็บรักษา จำหน่าย ปพ. 5 และข้อสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล

12.ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ข้อสอบ ด้านความรู้และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ก่อนนำไปสอบกับนักเรียน

13.จัดทำคลังข้อสอบให้ได้มาตรฐานโดยประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

14.ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี

15.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย