දසුන් ගේ වියුණු පිටුව


දන්නා සිංහලෙන් ලියන දසුන් සමීර ගේ නොදන්නා කතාව.


roof top එකේ Panorama පිංතූරයක්. ටිකක් විතර අලවගේ. 


End Of The Life.mp3
මේ තියෙන්න තවත් සංගීත කන්ඩයක්.

Feeling of Lonely. තනි කම ගැන මගේ හැඟීම. මේ තියෙන්නේ මම හදපු අලුත් සංගීත කන්ඩයක්. අහල බලන්න. හැබැයි තාම සම්පූර්ණයෙන් හදල ඉවර නෑ.