Hướng Đạo là gì
 

3 Lời hứa
Tôi xin lấy danh dự hứa cố gắng hết sức:

Trung thành với Tổ Quốc 
Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào
Tuân theo luật hướng đạo

10 Điều luật
HĐS trong danh dự để ai cũng có thể tin lời HĐS
HĐS trung thành với Tổ Quốc cha mẹ và  với người cộng sự
HĐS có bổn phận giúp ích mọi người bất cứ lúc nào
HĐS là bạn của mọi người và xem các HĐS khác như anh em
HĐS lễ độ và liêm khiết
HĐS yêu thương các sinh vật
HĐS vâng lời cha mẹ huyng trưởng mà không biện bác
HĐS gặp khó khăn vẫn vui tươi
HĐS tằn tiện của mình và của người
HĐS trong sạch từ tư tưởng lời nói đến việc làm

3 đức tính 

      Thật              Trong                Tận 

       Thà               Sạch               Tâm