หน้าแรก


                                                                                                        ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายอำนาจ บุญทรง
                                                                                                       นายอำนาจ  บุญทรง
                                                       ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๒


แจ้ง/ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๒ ดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่  ๒๗-๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย  อำเภอคอนสาร แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     เลื่อนโดยไม่มีกำหนด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๒ ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น   ประจำปี  ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๒  โครงการชุมนุมลูกเสือ  เนตรนารี  ประจำปี  2558   วันที่  ๒๗-๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  
ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย    


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๒  แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ศูนย์เครือข่ายการศึกษา จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้านวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี  ๒๕๕๘  ในวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
        
ประชุมคณะทำงานพัฒนากิจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  2  ครั้งที่  ๑ /๒๕๕๙ 
ในวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม เวลา  ๑๓.๓๐  น.              
    
รายละเอียด        
 


หน้าเว็บย่อย (1): รายละเอียด