Scooteraksjonen - nok er nok !


 SI  DIN  MENING - KLIKK  HER. 

 

Antall besøk:   free counter statistics     siden 27. juli 2007

 

For siste nytt, klikk   HER  -  sist oppdatert   17. september  2008

Nå har forslagene til DN gått for langt !

 

                     

                   NEI - til forslaget fra DN                                            JA - til fortsatt lovlige snøscooterløyper

 

OPPFORDRING TIL ALLE SOM STØTTER SAKEN VÅR  - KLIKK HER !

 

 

Her er saken:  

Den 29. juni la Direktoratet for naturforvaltning (DN) frem forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag. Det gjelder både snøscooter, atv, båt, fly og helikopter. Link

Denne web siden tar mest for seg forslagene som omhandler snøscooter - men for atv, båt på innsjøer, fly og helikopter er konsekvensene det samme; forbud! Så om du ikke selv har snøscooter, men f.eks benytter helikopter for å komme deg inn til ett fiskevann - så angår dette også deg! Og er du jeger, og jakter litt utenom allfarvei - så vil du ikke lenger få lov å hente ut bytte med f.eks atv.

Hovedpunktet i forslaget er at all motorferdsel i utmark skal forbys - punktum. I denne omgang holdes Nord-Troms og Finnmark uten om, men DN sier rett ut at det skal iverksettes en prosess for å avvikling av snøscooterløypene også i disse områdene.

Det åpnes opp for såkalt samfunnsnyttig kjøring, men da kun via leiekjøring. Men det er kun for materiell og utstyr, dispensasjoner gis ikke for persontransport. Unntatt fra loven er også politi, ambulanse og redningstjeneste. For - man må jo selvfølgelig ha muligheten for å kjøre inn på fjellet med snøscooter for å redde forkomne skiløpere... Og, det åpnes opp for å gi tillatelse til opparbeiding av skiløyper... samt varer til turisthytter. DA er det greit med motorferdsel i utmark. Hørte jeg dobbeltmoral?

I rapporten fra DN viser de stolt til undersøkelser hvor 91 % svarer at "å oppleve naturen, stillhet og ro" var meget eller ganske viktig. Denne undersøkelsen var foretatt blant innbyggere i Oslo kommune.  Andre undersøkelser fra deler av landet hvor bruken av snøscooter er større, blir avvist da DN mener at det ikke er ett representativ utvalg av befolkningen. Men, det er altså Oslo kommune.... Ja vel...

Det kunne forøvrig vært interessant å visst om de samme personene i Oslo kommune hadde svart det samme hvis det lå inne forslag om å forby motorferdsel med fritidsbåt i Oslofjorden mon tro???

Rapporten tar også for seg utslipp av CO2, hvor snøscooterparken står for 16 000 tonn CO2 årlig, Det blir ca 300 kilo pr snøscooter, PR ÅR. En middels fritidsbåt slipper ut 80 kg CO2 pr time. Og med ca 400 000 fritidsbåter i landet, blir det 32 000 tonn CO2 på EN TIME. Det dobbelte av hva snøscooterparken slipper ut på ett helt år. Hva med å sette ting i perspektiv?

(Kilde: Direktoratet for naturforvaltning, Fremtiden i våre hender, tall fra båtimportører)

Man skriver også om støy som motorferdsel skaper for dyrene og fuglene. Her er man litt forsiktig og bruker ord som reinen synes og fjellreven antakelig. Det er merkelig at man ikke trekker sammenligninger mot båttrafikken langs kysten. Er fuglene som lever og hekker langs kysten imune mot støy og forstyrrelser fra båter? Hvor mange fisker, sel eller andre maritime dyr blir skadet eller drept hvert år av propeller? Men disse betyr kanskje ikke så mye, for vi dreper og spiser fisken likevel... Oii... det gjør vi med reinen også... Heller ikke nevner man tidligere undersøkelser gjort av Universitetet i Tromsø, hvor de sier at de ikke kan registrere noe reduksjon i det fysiske velværet til villreinstammen på Svalbard som følge av den eksisterende snøscootertrafikken. Eller passet ikke den undersøkelsen inn i konklusjonen til DN??

I følge rapporten er ett stort problem for mange som ferdes i fjellet såkalt "visuell støy" - det trenger ikke være mer enn ett spor etter en snøscooter. Man trenger ikke se snøscooteren, bare avtrykket i snøen. Støy defineres som "uønsket lyd" - og her mener man vel uønsket synsinntrykk. Man kan da trekke det dithen at stier/tråkk etter turgåere og en skiløper i en snøscooterløype også er visuell støy.

Man er i rapporten bekymret for slitasje på vegetasjonen som følge av snøscooterkjøring. Det kan skade busker og liknende som stikker opp av snøen. Og i traseer som det kjøres mye kan dette også føre til sein snøsmeltning. Her har man en virkelighetsoppfatning som er ganske ekstrem. For busker "og liknende" kan ikke skades av en skiløper... eller av en turgåer når det er barmark. Nei, det skader ikke. En snøscooterløype begrenses svært kraftig i sin lovlige bredde, så noe stort omfang av en evnt sein snøsmelting er det ikke snakk om. Det er tross alt ikke snøscooterløyper over hele fjellet slik enkelte prøver å hevde. Det skal forøvrig nevnes at en skiløper som står stille utøver ett trykk pr cm2 som er det dobbelte av hva en snøscooter gjør, og det 10-dobbelte når skiløperen sparker ifra. Forklaringen på dette er ganske enkelt, da skiløperens vekt fordeles utover ett mye mindre areal, og dermed blir trykket større.

Når noen i rådgivende gruppe argumenterer for positive effekter med bruk av snøscooter, skriver DN bare : "Direktoratet registrerer utsagnet om at slike snøskuterløyper vil bidra til økt trivsel"...  Arroganse fra DN..

Dog skal løyper som er etablert pr. 01.07.07  kunne brukes inntil videre. I loven er teksten skrevet slik: "Enkeltvedtak med hjemmel i lov som nevnt i § 36 andre ledd, som ble gitt før 1. 7. 2007 er gyldige til de går ut på dato" Kap 9 § 37. Er løypen godkjent bare til den og den dato - blir den gjort ulovlig etter den dato, og kan da ikke åpnes igjen. For Nord-Troms og Finnamark står forslaget som egen forskrift med hjemmel i  §21.

For de som har hytte som ligger mer enn 2,5 km fra vinterbrøytet vei - har man tidligere kunne fått dispensasjon for å kjøre selv, slik skal det bli slutt på....

"Direktoratet anbefaler derfor en overgangsordning der de som allerede har fått tillatelse til bruk av egen snøskuter fram til hytte mer enn 2,5 km fra vinterbrøytet vei, kan kjøre i samsvar med tillatelsen i inntil fem år etter ny lov trer i kraft. Denne kjøring må imidlertid skje etter traseer i kommunal motorferdselplan, eller angis på den enkelte tillatelse i påvente av at motorferdselplan blir utarbeidet. Parallelt med overgangsordningen bør det innføres en vrakpantordning for registrerte snøskutere for å veie opp for noe av det økonomiske tapet snøskutereiere vil føle at de blir påført med de foreslåtte lovendringene.  - For privatpersoner som har anskaffet privat snøskuter for kjøring som nå blir henvist til leiekjøring, foreslås det en overgangsordning på 5 år. Dette gjør at private snøskutere økonomisk sett er nedskrevet." 

Her er det verdt å merke seg at direktoratet ANBEFALER en overgangsordning med bl.a vrakpant - ikke at det SKAL innføres. Står heller ikke noe direkte i lovforslaget om det.

Ett annet tragisk eksempel på galskap fra denne rapporten er forslag om at fra 15. oktober til og med 30. april skal snødekt innmark også defineres som utmark...  Kap 1 § 2. - Kan man omgjøre innmark til utmark med ett pennestrøk, kan man vel omgjøre fjordene og kysten til utmark også... og vips er det forbudt å kjøre båt der og.

Men det stopper ikke her... "Er det inntrådt eller voldt fare for person, voldt skade på naturmiljøet, i betydelig grad forringet muligheten til å oppleve stillhet og ro, eller det for øvrig foreligger særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 1 år anvendes."  Kap. 8 § 35.  Forringet muligheten til å oppleve stillhet og ro.... Her skal ikke mye til før halve befolkningen i distrikts Norge sitter bak lås og slå...

Når man leser rapporten / forslagene til nytt regelverk - så skjønner man hvorfor direktoratet velger å fremlegge dette midt på sommeren. For det er da folk er på ferie, politikerne har ferie og folk mest er opptatt av andre ting. Og stortinget trer ikke sammen før oktober. Man håper vel på at folk ikke får med seg galskapen, og at forslagene blir vedtatt i stillhet. Datoene i forslaget er nok ikke tilfeldige heller. Høringsrapporten ble lagt ut den 29. juni, en fredag. Påfølgende søndag er 1.7.2007 - samme dato som eventuelle løyper måtte ha vært gyldige for å kunne holdes åpne etter at ny forskrift er vedtatt. Tilfeldig??? Neppe. Man legger ut rapporten på en fredag, og setter en frist påfølgende søndag - her skal ingen kommuner få sjanse til å lese hele rapporten og i all hast godkjenne evnt løyper.

Man trenger heller ikke se mer enn på forsiden av rapporten før man skjønner intensjonen til direktoratet, 2/3 av forsiden preges av en skiløper - på en rapport om motorferdsel i utmark... Kunne man ikke med en gang bare sagt - "Vi liker ikke snøscooter" ???

 

Det bør etter min mening også fremmes ett tilleggsforslag. Skal denne forskrift bli vedtatt, forbys samtidig kjøring med fritidsbåt, cabincruisere o.l langs hele kysten, i alle fjorder og innsjøer. På lik linje med snøscootere avskrives verdien på båter over 5 år. Båtkjøring kan kun tillates i form av leiekjøring ihht kommunal motorferdselplan, eller samme unntak som for motorkjøretøy i utmark, f.eks politi, ambulanse og redningstjeneste.

- Nå er det sikkert mange båteiere som blir kraftig provosert og forbannet, men da får de bare føle det samme som snøscootereiere gjør i disse dager. Har båtkjøring noen større samfunnsnyttig verdi en snøscooterkjøring? Har man ikke like stor krav på stillhet og ro når man ligger på stranden en sommerdag som en skiløpere på fjellet? Eller betyr stemmen til en båteier mer enn en snøscootereier?    

 

Nå må distriktene si ifra - dette er forslag som vil fjerne muligheten til å ta seg en tur på fjellet med snøscooter for svært svært mange av norges befolkning. Send link til alle som blir berørt av dette, og få dem til å si ifra. Send email til Direktoratet for naturforvaltning og skriv under på underskriftslisten.    Link og adresse

Det må ikke få bli slik at en liten gruppe fanatiske naturvernere skal få bestemme over distriktene, det er ikke kun deres krav og ønsker som skal bli hørt.   

Og til dere fanatiske, såkalte naturvernere har jeg laget en egen side. LINK