ŞCOALA GIMNAZIALĂ

“ MIHAI VITEAZUL” BRĂILA

 

 

 

AN ŞCOLAR 2015-2016

 

 

ECHIPA MANAGERIALĂ

DIRECTOR: PROF. DORINA BOIANGIU

CONSILIER EDUCATIV: CONSTANTIN AURORA

ŢINTE STRATEGICE:

1.     - Eficientizarea procesului de învăţământ prin diversificarea ofertei educaţionale curriculare şi extracurriculare;

2.     Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;

3.     Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei  şcolare.

4.Formarea unui comportament civic în rândul elevilor.

5.Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimoniului şcolii, dezvoltarea acestuia prin accesarea de fonduri UE.

6.Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională.

MISIUNE

Şcoala în parteneriat cu părinţii şi comunitatea locală, oferă elevilor noştri condiţii de educaţie şi instruire, ajutându-i să-şi dezvolte o gândire sănătoasă, să aibă o atitudine pozitivă faţă de muncă şi să manifeste interes pentru studiu, prin efortul cadrelor didactice şi a întregului personal al şcolii.

VIZIUNE

„ Un copil educat şi instruit – un OM câştigat pentru societate”.

 

TIPUL ŞCOLII

-         Şcoalǎ gimnazialǎ cu predare în limba românǎ

-         Cursurile se desfǎşoarǎ într-un singur schimb, dimineaţa

-         Dupǎ amiaza au loc activitǎţi extraşcolare

 

SCURT ISTORIC

Ce am fost?

          Am fost istorie; o şcoală de cartier ca atâtea altele. Am crescut cu timpul în toate componentele, îndeosebi cele valorice.

Şcoala  Generală  Numărul  31 Brăila,  astăzi  Şcoala  Gimnazialǎ „ Mihai Viteazul”  (botezată  astfel  pe  8  noiembrie  2000 ),  a  fost  construită în  cartierul  Radu  Negru.  Prin  promulgarea  legii  pentru  unificarea  şi  organizarea  administrativă, din  anul  1925,  s-au  creat  condiţiile  pentru  înfiinţarea  aşezării  Radu  Negru .La  început  aceasta  a  fost  aşezare  rurală,  devenind ulterior  urbană .

          După  al  doilea  război  mondial, politica  de  industrializare forţată  a  ţării  promovată  de  regimul  comunist  a  provocat  un  amplu  aflux  de  populaţie  rurală spre  oraşul  Brăila. O parte  din  aceasta  s-a  aşezat  în  cartierul  Radu  Negru,  sporind  astfel  densitatea  populaţiei  şi  implicit  nevoia  de  educaţie . Cele  două  şcoli  existente  în  zonă nu  mai  puteau  prelua toţi  copiii,  astfel  încât se  impunea  infiinţarea  unei  noi  instituţii  de  învăţământ .

          La  28  ianuarie 1977  Ministerul    Învăţământului  a înaintat  Centrului  de  proiectare  Judeţean  Brăila  comanda  pentru  construirea  unui  local  de  şcoală . Lucrările de  construire  a  Şcolii  Numărul  31  au  demarat  în  primăvara  anului  1978. Noua  şcoală  şi-a  început  activitatea  în  anul  1979 .

Ce suntem? Suntem o şcoalǎ performantǎ, doritǎ de populaţia şcolară; suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de foarte bine materializată prin muncă, printr-o muncă asiduă, dăruită idealurilor de performanţă; suntem elevii care ştiu ce vor de la viitor şi se pregătesc in acest scop; suntem simbolul corectitudinii şi dăruirii profesionale; suntem noi, Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” din Brǎila.

   Ce vom fi? Vom fi viitorul aşa cum îl visăm; vom fi cei ce vor semăna în continuare educaţia bunului simţ şi al dorinţei de foarte bine.

         Ne aflăm pe direcţia cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus. Suntem conştienţi că ne aflăm pe un drum ascendent spre perfecţionarea procesului de învăţămînt, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână trei elemente esenţiale: elevii, părinţii şi calitatea a tot ceea ce întreprindem, ca o garanţie a durabilităţii realizării scopului propus.

 

 

 

 

 

 

Oferta curriculară

             Consiliul pentru curriculum al şcolii elaborează oferta educaţională pornind în primul rând de la finalităţile şi obiectivele nivelurilor de învăţământ, care se  concretizează pentru fiecare ciclu.

      Obiective

  Învăţământul primar

  • Asigurarea educaţiei elementare pentru toţi copiii;
  • Formarea personalităţii copiilor în funcţie de nivelul şi ritmul lor de dezvoltare;
  • Înzestrarea elevului cu cunoştinţe, capacitate, abilităţi care să stimuleze raportarea efectivă şi creativă la mediul social şi natural, să permită continuarea educaţiei.

    Învăţământul gimnazial

  • Formarea la elevi a capacităţii de a comunica eficient în situaţii reale;
  • Formarea si dezvoltarea capacităţii de adaptare şi integrare în comunitate;
  • Formarea atitudinilor de toleranţă, responsabilitate, solidaritate, prietenie etc;
  • Asigurarea unei orientări şcolare şi profesionale optime, ţinând cont de aspiraţiile şi aptitudinile elevilor;
  • Formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării în condiţiile unei societăţi în schimbare.                                                              

 

                     

 

  Procent de promovabilitate la examenele nationale

 

1.     Rezultate la nivelul unităţii în anul şcolar 2014 -2015

Promovabilitate lb.romană            – 100%

Promovabilitate matematică         – 100  %

 

Disciplina de studiu

Nr. Elevi înscrişi

Nr. Elevi prezenţi

Dintre care:

Sub 5

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

N=10

Limba română – VIII

40

40

-

1

1

9

9

20

-

Matematică – VIII

40

40

-

1

7

11

7

12

2

 

RESURSE UMANE

Numar de cadre didactice :  31             

Personal didactic auxiliar:      4

Personal nedidactic :       4       

 

 

Categoria

 

Din care :

 

Nr. persoane

 

Titulare                 

 

Din care Suplinitor calificat

 

Pensionar

 

Detasat

 

 

Didactic

Invatatori

12

11

-

-

1

Profesori

17

19

1

-

1

 

Didactic auxiliar

Secretar

1

-

-

-

-

Bibliotecar

1

-

-

-

-

Adm. Financiar

1

-

-

-

-

 

Administrator

1

-

-

-

-

 

 

Nedidactic

Ingrijitori

3

-

-

-

-

Paznic

-

-

-

-

-

Muncitor de intretinere

1

-

-

-

-

 

Motto-ul profesorului:

Ø      Fiecare elev trebuie să fie motivat, stimulat şi implicat;

Ø      Fiecare elev este diferit şi învaţă diferit;

Ø      Fiecare elev trebuie să-şi valorifice potenţialul!

 

 

 

RESURSE MATERIALE

-          22 săli de clasă

-         3 laboratoare

-         2 cabinete de informatică

-         bibliotecă, sală de sport

-         cabinet medical

-         Cabinet “ Om şi societate”

                  

                                             

            


                              

 

 

 

 

 

“Asigurǎ-i copilului tǎu dreptul

la o educaţie de calitate”