management‎ > ‎

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL ŞCOLAR 2010-2011

    1. RESURSE UMANE


Cadre didactice

    La începutul anului şcolar au fost încadrate 34 cadre didactice. Dintre acestea:

Ø      Titulare –  30

Ø      Suplinitori calificaţi -  4

Ø      Suplinitori necalificaţi –  0

Toate cadrele didactice sunt calificate. Ponderea personalului titular este de 88%, 21 cadre didactice au gradul didactic I, reprezentând 55% din numărul total al cadrelor.  

Elevi

În şcoală au fost înscrişi la începutul anului şcolar 406 elevi, faţă de 420 în anul şcolar trecut. La sfârşitul semestrului I, au fost 404 elevi.  La  sfârşitul anului şcolar au fost un număr de 405 elevi, repartizaţi astfel:

Clasele I-IV : 207 elevi, grupaţi in 10 clase;

            Clasele V-VIII  :  198 elevi, grupaţi in 9 clase;

2. RESURSE MATERIALE

Prin  bugetul alocat  de  Primărie  s-a reuşit achitarea la termen  a  facturilor  la utilităţi si la prestatorii de servicii. S-au procurat materiale necesare cum ar fi:

Ø      materiale de întreţinere;

Ø      materiale  de  birotică;

Ø      clorură de var

S-au achiziţionat 3 calculatoare:

Ø      pentru direcţiune;

Ø      pentru serviciul contabilitate;

Ø      pentru serviciul secretariat.

S-au realizat lucrări de reparaţii:

Ø      reparaţia capitală a grupului sanitar de la parter;

Ø      reabilitarea parţială a hidroizolaţiei.

Din bugetul republican, a continuat decontarea abonamentelor pentru elevii care au domiciliul în afara municipiului Brăila.

Programul naţional, Lapte-corn continuă.

Au fost aprobate fonduri reprezentând 67% din programul 100 euro, aferent anului şcolar 2008-2009, pentru cadrele didactice in vederea achiziţionării de cărţi si soft educaţional.

Din  fondurile  comitetului  de  părinţi  s-au  achiziţionat:  materiale  de  curăţenie,   rechizite, materiale pentru reparaţii la  mobilierul şcolar, geamuri, s-a achiziţionat un fax pentru serviciul secretariat, confecţionarea unor materiale pentru reactualizarea panourilor, pentru realizarea revistei şcolii, materialele necesare pentru întocmirea documentelor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor la nivel judeţean: cercuri pedagogice, concursuri, simpozioane.

 

              3.ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Au fost organizate comisiile şi catedrele la începutul anului şcolar, canalele comunicării formale şi informale fiind deschise prin intermediul şefilor de catedră, comisiilor metodice şi diriginţilor.

Activitatea didactică desfăşurată de cadrele didactice atât la ciclul primar cât si la cel gimnazial poate fi caracterizată ca eficientă, cu accent deosebit pe formarea de competenţe specifice pentru fiecare obiect de studiu.

Se poate aprecia că activitatea desfăşurată în şcoală, organizată pe comisii metodice şi colective de catedră în anul şcolar 2010-2011, a avut rezultate pozitive, contribuind prin acţiunile întreprinse atât la perfecţionarea metodică a cadrelor didactice cât şi la ridicarea nivelului calitativ de cunoştinţe al elevilor.

Calitatea activităţii didactice a fost urmărită atât de directori cât şi de cadrele didactice metodiste şi inspectorii care au efectuat inspecţii cu diferite ocazii. Principalele obiective urmărite au fost:

Ø      folosirea mijloacelor de învăţământ;

Ø      esenţializarea predării;

Ø      corelarea intra şi interdisciplinară a cunoştinţelor;

Ø      ponderea metodelor clasice şi moderne;

Ø      stabilirea obiectivelor;

Ø      îmbinarea activităţii frontale cu cea de grup;

S-au constatat următoarele aspecte:

Învăţământ primar

 

Proiectarea didactică a curriculumului şi realizarea curriculumului

 

         Cadrele didactice de la clasele I-IV, învăţământul tradiţional şi alternativ step by step au întocmit planificarea calendaristică cu responsabilitate, în urma studiului programei şcolare, a manualelor alternative şi  în funcţie de nivelul colectivului de elevi.  S-au întocmit detalieri de conţinuturi, a sarcini de  lucru  si    fise  de  lucru,  de evaluare, pentru  fiecare  disciplina  in  parte. Pe parcursul semestrului I la toate clasele s-a parcurs materia conform planificării, au fost realizate obiectivele propuse, au fost aplicate şi interpretate probele de evaluare aplicate la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare.

            Pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2010/2011,  la  clasele I-IV, învăţământ tradiţional şi step by step,  s-a parcurs integral materia la toate disciplinele de învăţământ.  Au fost concepute şi aplicate probe de evaluare la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare. În cadrul comisiei metodice, în urma unei  riguroase interpretări a rezultatelor obţinute, au fost identificate dificultăţile  întâmpinate de elevi în asimilarea cunoştinţelor. Intensificarea exerciţiilor de aprofundare a materiei, utilizarea muncii diferenţiate la clasă, grija sporită pentru volumul şi dificultatea  temelor efectuate acasă sunt măsuri ce au concurat la realizarea unui procent de promovabilitate  de 100%,  la sfârşitul anului şcolar.

 

Evaluarea rezultatelor învăţării

 

Toate  cadrele  didactice  de  la  învăţământul primar   au  avut  in  vedere  efectuarea  unei  evaluări  corecte  urmărind  permanent  progresul  ori  regresul  fiecărui  elev, stabilind  de  fiecare  data  masuri  de  recuperare, aprofundare  sau  dezvoltare  după  caz.  Rezultatele obţinute în urma evaluării la disciplinele limba română, matematică, ştiinţe relevă o muncă susţinută la clasă: 1%-2% dintre elevi au obţinut calificativul „Insuficient”; 2%-5%  dintre elevi au obţinut calificativul    „Suficient”; 60%- 68% dintre elevi au obţinut calificativul „Bine”; 20%-25% dintre elevi au obţinut calificativul  „Foarte bine”.

În semestrul al II lea, elevii din învăţământul primar tradiţional au obţinut următoarele rezultate la Concursurile şcolare la care au participat:

Învăţământ tradiţional

-„Praznicul Învierii”-concurs naţional

                  Premiul I:    Ciutacu Teodora  -  I A

                                      Balaban Silviu     -  a IV-a B;

                                      Buzoi Monica      -  a III-a B

                  Premiul III: Drăghici Nicoleta - a IV-a A

                                      Ciucă Mădălina   -  a IV-a B;

                                      Popa Maria     -       a III-a A;

                                      Gheorghe Anca   -  a III-a A;

                                      Cataroş Lavinia    - a III-a A

- „Tradiţii şi obiceiuri pascale „  -   premiul I- oferit clasei a II a A  de Carrefour.

           - „ Micul matematician”- concurs naţional, la care au participat elevi din cls, II.IV

                     Premiul I : 8 elevi  a II-a A, 2 elevi  a II-a B, 2 elevi a IV-a A, 9 elevi  cls. a IV-a B;

                     Premiul II: 2 elevi a II-a A, 6 elevi cls. a III-a A, unu a IV-a B;

                     Menţiuni:   3 elevi cls.a III-a B şi a IV-a A

           -„Smart”: concurs naţional pe discipline, cu participarea elevilor cls.I –IV.

- „Media Kinder”: un premiu I, echipaj clasa a III-a B.

- „Parada costumelor neobişnuite”:

                 Premiul I- Apostol Ştefan, cls.a III-a B.

Elevii din învăţământul alternativ step by step au obţinut următoarele rezultate:

-„Praznicul Învierii”-concurs naţional

                  Premiul I:    Mitru Andrei- a IV-astep

                                      Tutuianu Oana-a IV-a step

                  Premiul II:  Toe Andreea –a III-a step

                                       Popa Violeta-a III-a step

                   Premiul III:Stancu Diana -a III-a step

                                     Turiac Andreea  -a III-a step

                                      Turcu  Oana –a IV-a step

                 Mentiune-    Raileanu Elena a IV-a step          

   „ Tradiţii   şi obiceiuri pascale„ (organizator sc.27) -   premiul I- Turcu Oana –a IV-a step

           - „ Micul matematician”- concurs naţional, la care au participat elevi din cls, III.IV

                               7 premii I,  cls. aIII-a step;

                               3 premii I, cls. a IV-a step

               - „Smart”: concurs naţional pe discipline:

                           4 premii I-cls. a IV-a step-lb. romana

                           6 premii I –cls. a IV-a step-matematica

                           4 elevi (96puncte)- cls. a IV a step- cultura generala

- „Media Kinder”: - participare - 21 elevi cls. a III-a step

- „Parada costumelor neobişnuite”:

                 Premiul II - Comsa Ionela ,  cls.a III-a step

Rezultatele obţinute ilustrează buna pregătire a elevilor, implicarea cadrelor didactice  în organizarea şi desfăşurarea cu responsabilitate a tuturor competiţiilor. 

Realizarea activităţilor extracurriculare

Lunar  la  clasele  I-IV  s-au  desfasurat  activitati  extracurriculare  cu  elevii    respectând  planificarile  intocmite  la  inceputul  anului  scolar:

Invăţământ tradiţional:           

-organizarea de serbări şcolare cu prilejul unor evenimente : Ziua şcolii,  Sărbătoarea Crăciunului, Unirea Principatelor Române;

   - „ Bucuriile iernii”, concurs de poezie, cântece, desene despre iarnă, înv. Grigore Gica,   Ionescu Aliana

 -vizonare de spectacole la Teatru de păpuşi „ Cărăbuş ”;

- orrganizarea de expoziţii cu lucrări ale elevilor : desene, felicitări personalizate, în clase şi pe holul şcolii;

- vizite la Grădina Zoo, Muzeul de istorie, Muzeul de ştiinţe ale naturii;

- omagierea poetului naţional Mihai Eminescu;

- „ Un gest de prietenie, o rază de soare”, activitate de colectarea a unei sume de bani în vederea sprijinirii unui copil bolnav , înv. Grigore Gica , Ionescu Aliana, Datcu Vasilica

Învăţământ  alternativ step by step:

  “Orasul in care traiesc”(vizitarea si cunoasterea obiectivelor din oras);”Stop violentei”(realizarea unui poster informational privind combaterea violentei),”Cei trei purcelusi”(vizionare teatru);”Mos Craciun ,bine-ai venit!”(activitate artistica desfasutata in prezenta parintilor in sala de clasa);”Colinde,colinde”(participarea cu sceneta “Tichia lui Mos Craciun”la programul artistic la nivelul scolii)”Suntem buni recitatori”(concurs de poezie “MIHAI EMINESCU”-la nivelul clasei);”Hai sa dam mana cu mana”(realizarea de ecusoane,lecturarea textelor adecvate Unirii)-sunt activitati desfasurate de elevii claselor a III-a step condusi de d-nele invatatoare Mihai Fl. si  Panfile A.precum si activitatea practica de “Ziua Educatiei” concretizata intr-un album cu poze din activitatea scolara si prescolara (activitate impreuna cu “gradinarii” din caminul nr .  39.

 “Micii pictori”-activitate sustinuta de elevii  d-nelor inv. Chiriac si Cotet impreuna cu grupa pregatitoare de la Gr. nr.39; ”Sunt roman”; ”Traditii si  obiceiuri “; ”Eminescu, poet nemuritor;”Visul implinit”, sunt alte cateva activitati desfasurate de d-nele inv. de la clasa a IV-a step impreuna cu elevii d-lor.

                În semestrul al II lea, al anului şcolar 2010-2011, elevii din învăţământul primar au participat la activităţi extracurriculare diverse şi interesante, printre care amintim:

a) Serbări şcolare:

 - 8 Martie- ziua mamei;

 - serbarea de sfârşit de an şcolar;

b) Marcarea unor evenimente istorice sau personalităţi:

-1 martie - Naşterea marelui scriitor Ion Creangă

-16 iunie -  Momente şi schiţe, Ion Luca Caragiale- Ileana Lang;

c) Marcarea unor zile importante de acţiune pentru protejarea mediului:

- Ziua Pământului (aprilie)          - înv. Gica Grigore, Aliana Ionescu; înv.Mihai Stanciu Florica &Panfile Antoneta

-Ziua Păsărilor(aprilie)               - înv. Gica Grigore, Aliana Ionescu; înv.Mihai Stanciu Florica &Panfile Antoneta;

-Ziua Mondială a apelor(martie)- înv. Gica Grigore, Aliana Ionescu; înv.Mihai Stanciu Florica &Panfile Antoneta;

-Ziua Mediului(iunie)                 - înv. Gica Grigore, Aliana Ionescu; înv.Mihai Stanciu Florica &Panfile Antoneta.

          Aceste zile nu au trecut neobservate de elevii claselor a III a A şi B fiind sărbătorite prin acţiuni de ecologizare, colectare de hârtie şi carton, vizite la zoo,concursuri de ghicitori şi desene, prezentarea unor informaţii ce duc la protejarea mediului înconjurător.

Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică

Invăţământ tradiţional:

            a) susţinerea de referate :

            - „Activitatea de rezolvare a problemelor o componentă a legării matematicii de viaţă”,   întocmit de doamnele înv.Grigore Gica şi Ionescu Aliana;

         - ‚Importanţa activităţilor transdisciplnare în rezolvarea temei zilnice /săptămânale”,  întocmit de doamna înv. Popa Anicuţa

         b) activităţi demonstrative:

            - „ Ei l-au cunoscut pe Eminescu” , susţinută de înv. Ileana Lang

          c) activitate în cadrul Cercului pedagogic pe municipiu :

           -prezentare Abac pentru predarea operaţiei de înmulţire:  înv.Grigore Gica şi Ionescu

Invăţământ  step by step:

Activitatea metodica –toate inv. au participat la activitatea cercului pedagogic si au participat la activitatile desfasurate in comun  cu clasele din invatamantul traditional, la nivelul ciclului primar in scoala.

In  ceea  ce  priveste  activitatea  profesionala  si  stiintifica  am fost preocupate permanent de noile aparitii didactice, am participat la cursurile, organizate de CCD, de initiere-formare-dezvoltare in alternativa “step by step”(d-na prof. Cotet Daniela),de initiere in alternativa “Waldorf”(d-na prof. Cotet Daniela si d-na inv. Mihai Stanciu Florica).

În semestrul al doilea cadrele didactice care predau la învăţământul primar au participat la următoarele activităţi metodico-ştiinţifice:

         a) susţinerea de materiale metodice: „Măsuri de prevenire a rămânerii în urmă la învăţătură”, înv. Gica Grigore;  „ Predarea elementelor de istorie şi geografie locală”, înv. Vasilica Datcu;  „Predarea matematicii prin joc ”, prezentare de materiale aplicative, înv. Anca Popa; „Invatarea prin descoperire a fractiilor ordinare –referat / dezbatere-inv.Chiriac Georgeta &inst. Cotet Daniela;

         b) activităţi demonstrative: Predarea sunetului şi a literei „ g ”, înv. Apostol Stela; „ Lectura şi ora de  română- un mod de a trăi ?”, propunător, profesor Daniela Stroe, activitate susţinută cu elevii clasei a IV-a B;  Limba română, profesor Gabriela Iaurum- activitate susţinută cu elevii clasei a IV-a A şi IV step; „In lumea lui Ion Creanga”- (finalizare studiu tematic) ,activitate practica sustinuta  in  prezenta părinţilor.

                 c) participare la simpozioane: Participare la Simpozionul Naţional „Predarea limbii si comunicării in alternativa step by step”- inst. Cotet Daniela  

Promovarea imaginii şcolii

            Cadrele didactice din învăţământul primar contribuie la promovarea imaginii şcolii prin: activităţile pe care le desfăşoară cu elevii, organizarea de şedinţe şi convorbiri cu părinţii elevilor şi activităţi organizate în vederea atragerii de elevi pentru clasa I ( înv. Datcu Vasilica, Chiriac Georgeta şi Coteţ Daniela) prezentarea  ofertei educaţionale oferindu-le pliante cu informaţii si imagini sugestive din şcoala, au avut numeroase întâlniri cu preşcolarii si d-nele educatoare desfăşurând unele activităţi in comun cu preşcolarii de la grădiniţele din vecinătate.

            Este de menţionat şi  participarea la proiectele şi parteneriatele educaţionale:

-       Kid’s Sports –partener Liceul Pedagogic, înv. Gica Grigore, Aliana Ionescu;

-     Copiii şi Terra- partener Grăd.61, înv. Gica Grigore, Aliana Ionescu;

-     Şcoli pentru un viitor verde, înv. Gica Grigore, Aliana Ionescu, înv. Mihai-Stanciu Florica;

-    Manifest pentru sănătatea spiritului românesc, înv. Gica Grigore, Aliana Ionescu;

-     Tradiţii şi obiceiuri la români, înv. Daniela Ilie, Vasilica Datcu, prof. Daniela Stroe;

-    Festivalul  judeţean de dans popular „ Chira Chiralina”, înv. Daniela Ilie, Vasilica Datcu

Învăţământ gimnazial

 

Proiectarea didactică a curriculumului:

Toate  cadrele didactice au realizat proiectarea conform programelor şcolare în vigoare. La limba română şi matematică proiectarea a avut în vedere şi programa pentru Evaluarea Naţională. In intocmirea planificarilor anuale, semestriale si pe unitati, s-a avut in vedere respectarea precizarilor si indicatiilor desprinse din consfatuirile pedagogice desfasurate in luna septembrie. Documentele de proiectare au urmărit formarea si dezvoltarea competentelor corelate cu particularitatile de varsta ale elevilor. La fizică şi chimie s-a urmărit asigurarea caracterului aplicativ prin integrararea experimentului în orele de predare-învăţare şi sublinierea importanţei practice a fenomenelor studiate.

Realizarea curriculumului

Din analiza rapoartelor  comisiilor metodice se desprinde ideea ca in procesul predarii nu au aparut sincope, toate cadrele didactice desfasurandu-si activitatea de predare-invatare-evaluare corespunzator documentelor de proiectare. Materia a fost parcursa conform planificarii intiale, continuturile prea stufoase au fost simplificate, iar cele cu un grad ridicat de dificultate au devenit accesibile pentru majoritatea elevilor. Realizarea curriculumului  s-a făcut prin: lectii de predare- invatare precum si de sistematizare a informatiilor  utilizandu-se alternativ metode moderne cu activitati centrate pe elev şi activitati de invatare pe grupe; învăţare centrată pe formarea de competenţe şi dezvoltarea abilităţilor tehnice de operare, manevrare a aparaturii şi instrumentelor din dotare; activităţi practice şi demonstrative.

Evaluarea rezultatelor învăţării           

Comisia „Limbă şi comunicare”

Testele predictive, observarea sistematica, evaluarile sumative au scos la iveala rezultate  care demonstreaza activitatea sustinuta a membrilor comisiei, dar in proportie mai mica, si carentele care evident nu fac cinste. Daca ne referim la limba romana, rezultatele testului predictiv subliniaza pentru inca destui elevi dificultati in construirea unui raspuns coerent, lacune in cunostintele gramaticale, confuzii intre notiuni, superficialitate si ignoranta. Desi cu atatea mijloace de informare la dispozitie, elevii nostri citesc din ce in ce mai putin, prefera sa imprumute informatiile de pe Internet, fara spirit critic, fara implicare emotionala si fara efort de creatie. Din acest motiv, in raspunsurile care vizeaza exprimarea unor puncte de vedere pentru subiecte de interes general si de actualitate se pot intalni cliseele comunicarii on-line, scrierea ignorand regulile gramaticale, lipsa autocontrolului. Mediile pe clase nu ajung la nota 7, ceea ce spune clar ca numerosi elevi se confrunta cu dificultati serioase in acest sens. Din pacate, intre competentele specifice ale disciplinelor si cele pe care le dovedesc elevii la finele semestrului exista o distanta evidenta, determinata de unele continuturi inutile, stufoase, uneori dificile, de cantitatea imensa a cunostiintelor pe de o parte, iar pe de alta parte de slaba sustinere a muncii cadrelor didactice de catre familie si de factorii de raspundere din societate.

Evaluarea curenta pare sa evidentieze ideea ca in oral notarea este cu 1-2 puncte mai mare din cauza implicarii profesorului in construirea raspunsurilor formulate de catre elevi. Obiectivitatea sporeste cand ne raportam la rezultatele evaluarii sumative care arata prega tirea sustinuta a unora, dar si pe cea   superficiala a altora.

Tezele semestriale la limba romana ilustreaza medii peste 8 la clasele a VIII-a B, a VII-a A, a V-a B, medii intre 6,50 – 8 la clasele a VII–a B, a VIII-a C, a VI-a B, a V-a A, a VIII-a A. Se inregistreaza si cunostinte sub nivelul asteptarilor la clasa a VI-a A.

Rezultatele pe discipline, la finele semestrului se prezinta astfel: la limba romana sunt 3 corigenti, cate unul pentru a V-a, a VI-a si a VII-a, la franceza, un corigent la clasa a VIII-a.La engleza si germana, toti elevii au promovat.

Şi  pe parcursul semestrului al II lea, învatarea s-a evaluat  constant, membrii comisiei se preocupa serios pentru promovarea in randul elevilor a unui sistem de autoevaluare, dar si de evaluare intre colegi. Cataloagele personale ale profesorilor inregistreaza evaluarea continua si notarea ritmica a elevilor. La limba romana si la limbile moderne se practica discutiile cu elevii si cu parintii acestora privind randamentul scolar si rezultatele testelor sustinute. Fiecare membru al comisiei a evaluat si portofoliile elevilor cu materiale de tip referat, rezumat, conspect, creatie proprie, desen, medalion literar, minijurnal, sceneta, program cultural-artistic, spectacol. Profesorii din comisie s-au straduit sa asigure transparenta criteriilor si a procedurilor de evaluare, elevii fiind obisnuiti sa cunoasca din timp modalitatea de evaluare pentru tipul de raspuns furnizat. Elevii care au sustinut Evaluarea Nationala sunt familiarizati cu indicatorii din baremele de corectare, stiu care este punctajul pentru fiecare competenta. Rezultatele testelor aplicate elevilor au fost obiectul discutiilor intre membrii comisiei pentru a gasi solutiile potrivite de ameliorare.

La Olimpiada de limba, comunicare si literatura, etapa judeteana, din 19 februarie, elevele Tranca Laura, Incrosnatu Diana si Dan Diana Valentina, din clasa a VII a B, pregătite de doamna profesoară Stroe Daniela, au  luat mentiune cu 100 de puncte, 98 de puncte, respectiv 102,5 puncte. In luna februarie s-a desfasurat Evaluarea in educatie, la care 5 elevi din clasa a V-a A si 5 elevi de la a VIII-a C au obtinut locurile doi si trei pe centru, coordonati de d-na profesor Iaurum G. Pe 30 mai, eleva Craciun Andreea a participat la Concursul de ortografie “Timotei Petride”, obtinand locul 8 pe judet.

Elevii  coordonati de d-nele profesoare Stroe D., Iaurum G., Andronic F., Puia V. au fost sustinuti sa participe la concursuri interdisciplinare romana- religie, romana-engleza, de creatie si interpretare, de ortografie, de proza, interjudetene, la simpozioane nationale, dupa cum urmeaza: d-na profesor Stroe a coordonat lucrarile elevelor Damaschin T. si Vulcan F., “Furtuna timpului apus”, respectiv “Doar timpul meu-timpul din suflet” care a obtinut premiul I, respectiv premiul al III-lea la Concursul National “Dor de Eminescu”, desfasurat la Beclean; la Concursul judetean de creatie interdisciplinar “Ion Mustata”, eleva Damaschin T. a obtinut premiul al II-lea cu lucrarile “Floarea pierduta a adultilor” si “Copilaria- raza de soare”, concurs desfasurat in februarei 2011. La acelasi concurs d-na profesor a participat ca evaluator. În aceeasi calitate, a participat si d-na profesor Puia V., la lucrari in limba engleza.

Lucrarile elevilor Iacob Alexandru  si cele ale elevelor Damaschin T. si Vulcan F. au obtinut premiul I si premiul special, sub coordonarea d-nei profesor Stroe in cadrul Proiectului Educativ National, “Primavara din noi”,  inclus in Calendarul activitatilor educative nationale 2011/F2 nr. 74 (1 martie-aprilie).

La Concursul judetean de proza “Fanus Neagu”, desfasurat la Braila, pe 5 aprilie, elevele Abdulea Lucia si Vlaicu Mariana cu lucrarile “Prizonieri in viitor” si “In bratele mortii” au obtinut premiul I si al II-lea. La Concursul national interdisciplinar “Cultura si spiritualitate romaneasca”, etapa judeteana, desfasurat pe 23 aprilie, d-na profesor Stroe D. a coordonat pregatirea elevelor Damaschin T., Zurbagiu M., Vulcan F., iar Zurgagiu a obtinut menţiune, cu 85 de puncte. In cadrul Concursului interjudetean de creatie si interpretare “Adrian Paunescu” desfasurat pe 23-24 mai, eleva Dan Andreea a obtinut pentru interpretare premiul al III-lea, eleva Vulcan Florentina-mentiunea I pentru proza, iar grupul folk (Parvu Mara, Abdulea Lucia,Incrosnatu Diana, Preda Daniela) a obtinut tot mentiunea I.

La sectiunea de limba engleza a Evaluarii in educatie, eleva Nesim Ramona de la clasa a IV-a A a obtinut, sub indrumarea d-nei profesor Andronic F. premiul I pe judet si locul I cu medalie pe plan national. D-na profesor Andronic F. a indrumat pregatirea elevilor pentru Concursul “Exploring Victorian English Literature”, desfasurat in 15 februarie si finalizat cu obtinerea locului doi.

D-na profesor Puia V. a participat pe 5 martie cu elevii la Concursul judetean “Toate panzele sus”, sectiunea eseuri in limba engleza, organizat de scoala “Radu Tudoran”.

Comisia „Matematică şi ştiinţe”

Matematică:

-         s-au dat teste iniţiale de verificare la clasa a V-a. Având în vedere că testul a fost unic, iar diferenţa mediilor la cele două clase a fost de 3 puncte, comisia matematică şi ştiinţe propune ca în cursul clasei a IV-a, elevii să rezolve mai multe teste de evaluare cu subiect unic. În acest fel se pot lua şi măsurile de remediere a carenţelor apărute;

-         s-a susţinut şi un test de evaluare ca simulare a testului din luna iunie, care a scos în evidenţă nivelul pregătirii individuale al elevilor şi s-au luat măsurile necesare în vederea ridicării nivelului de pregătire;

-         s-au pregătit elevii pentru concursurile şi olimpiadele şcolare;

Fizică:

-         s-au aplicat teste de evaluare iniţială şi cele după fiecare capitol. Testările au fost analizate şi s-au luat măsuri de remediere a deficienţelor semnalate;

-         în urma participării la etapa judeţeană a Olimpiadei de Fizică, eleva Abdulea Lucia, clasa a VI-a B a obţinut premiul al III-lea.

Chimie:

-         s-au aplicat testări iniţiale, testări de progres şi testări la final de capitol. Disfuncţiile constatate în urma testelor au fost remediate prin măsuri ameliorative după fiecare evaluare;

-         în urma participării la Olimpiada de Chimie- faza judeţeană, elevul Moise Adrian din clasa a VIII-a A a obţinut menţiune.

Biologie:

-         au fost date testări la sfârşitul capitolelor la obiectul „Anatomia şi fiziologia omului”, media obţinută pentru cele trei clase a VII-a fiind în jur de 7. Mai trebuie insistat la învăţarea prin comparaţie şi descoperire.

În semestrul al II lea, în cadrul Comisiei „Matematică şi ştiinţe”:

            Matematică:

·        s-au aplicat testări la începutul semestrului al II-lea şi la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare. Testările au fost analizate şi s-au luat măsuri de remediere a deficienţelor semnalate;

·        la clasa a VIII a, s-a susţinut şi un test de evaluare ca simulare a testului din luna iunie, care a scos în evidenţă nivelul pregătirii individuale al elevilor şi s-au luat măsurile necesare în vederea ridicării nivelului de pregătire;

·        s-au pregătit elevii pentru concursurile şi olimpiadele şcolare;

·        rezultatele la evaluarea naţională au fost foarte bune: 8 A – 69,2 %; 8 B – 100 %; 8 C – 41,1 %

La Evaluarea Nationala, la disciplina matematica, elevii clasei a VIII –a B, prof. Iugulescu Nicolae, au avut un procent de promovabilitate de 100 %, iar 50 % dintre elevii clasei au obţinut medii peste 8.

Chimie:

·        s-au aplicat testări iniţiale, testări de progres şi testări la final de unitate de învăţare. Disfuncţiile constatate în urma testelor au fost remediate prin măsuri ameliorative după fiecare evaluare;

·        în urma participării la Olimpiada de Chimie, elevul Moise Christian Adrian din clasa a VIII-a A a obţinut menţiune.

Biologie:

·        au fost date testări la sfârşitul unităţilor de învăţare la obiectul „Anatomia şi fiziologia omului”, media obţinută pentru cele trei clase a VII-a fiind peste  7. Mai trebuie insistat la învăţarea prin comparaţie şi descoperire.

·        participare la Concursul „Prietenii naturii”, echipajul format din elevii Trancă Laura şi Costache Alexandru a obţinut locul al II lea;

·        participare la Concursul Judeţean de Ştiinţe pentru Juniori (fizică, chimie, biologie).

Comisia „Om şi societate”

La inceputul anului scolar fiecare membru al comisiei metodice a aplicat la clase teste de evaluare initiala. Testele au fost intocmite plecand de la obiective si competente clar formulate, iar rezultatele acestora au fost analizate cu atentie. In functie de aceste rezultate  fiecare cadru didactic si-a stabilit clar directiile si aspectele asupra carora se va insista in cadrul demersului didactic. Pe parcursul semestrului I rezultatele invatarii au fost evaluate prin tehnici diverse completate de  strategiile didactice foarte variate . La clasele a VIII-a  elevii au sustinut lucrări semestriale scrise, la alegere, la istorie sau geografie.

Pe parcursul semestrului II rezultatele învăţării au fost evaluate prin tehnici diverse completate de  strategiile didactice foarte variate .

            Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat atât prin metode tradiţionale, dar si prin strategii de evaluare alternative: portofolii, mape, postere, desene tematice, referate, experimente ( cu fise de observaţii).

La toate disciplinele din cadrul acestei ariei curiculare probele de evaluare au fost insotite de observatii si aprecieri folositoare si parintilor in ideea supravegherii actului de invatare.

            Mentionam ca la clasele a VIII-a  elevii au sustinut lucrari semestriale scrise, la alegere, la istorie sau geografie, dupa cum urmeaza:

     - la clasa a VIII-a A, dintr-un total de 26 de elevi, 6 au optat pentru istorie, iar 20 pentru geografie;

     - la clasa a VIII-a B, din 24 de elevi, 8 au sustinut lucrarea scrisa la istorie, 16 la geografie;

     - la clasa a VIII- a C din 18 elevi, 12 au sustinut lucrarea scrisa la istorie, 6 la geografie

   La disciplinel religie si geografie, elevii au participat la fazele locala si judeteana.

Mentionam si participarea la concursul “Botezul meu”, atat la faza judeteana (Parvu Mara- locul II la desen si Damaschin Teodora- locul III, creatie literara) cat si la faza eparhiala (Damaschin Teodora- locul II, creatie literara). La concursul interdisciplinar“Cultura si spiritualitate romaneasca”, limba romana- religie, la faza judeteana, eleva Zurbagiu Madalina a obtinut mentiune.

La Concursul judeţean „Europa, casa mea”, echipajul şcolii, coordonat de prof. Cristina Mihalcia, alcătuit din elevele: Abdulea Lucia, Preda Daniela şi Ene Ramona, a obţinut premiul al III lea.

Comisia „Arte, educaţie fizică, tehnologii”

           La fiecare disciplina elevii au înregistrat progres pe parcursul semestrului I, iar promovabilitatea a fost de 100%.

        În semestrul al II lea s-au obţinut următoarele rezultate:

        Rezultate obţinute la educaţie fizică:

          Elevii pregătiţi de domnul profesor Stelică Neguţu au obţinut următoarele rezultate: la competiţia O.N.S.S.: locul 1 la volei-fete si locul 2 la volei-băieţi, la nivel gimnazial; la aceeaşi competiţie, la  fotbal - primar  locul 1, iar la fotbal - gimnaziu locul 3 in grupa. La competiţia organizata de DJST si CJ Brăila „Cupa Brăilei” a câştigat Cupa Brăilei la volei fete, iar la fotbal gimnaziu locul 2.

Elevii pregătiţi de doamna profesoară Daniela Stîrcu au obţinut următoarele rezultate: „Cupa Brailei”- volei  fete unde s-a obtinut locul 1; „Ziua Olimpica”- Cros  organizat de ISJ  si DJST Braila  loc 20; „Ştafete si jocuri” –activitate organizata de DJST Braila - participanti fiind elevii din clasele IV A, B si V A, B.

La educaţie tehnologică, elevii,  pregătiţi de doamna profesoară Dorina Boiangiu,  au obţinut următoarele rezultate, la Olimpiada judeţeană: Preda Daniela – clasa a VI a B- Premiul I – participare la Olimpiada Nationala, Tranca Laura si Ciorou Madalina – clasa a V a B- premiul III, Capbun Roxana, Popescu Andreea – clasa a VIII a A, Balba Bogdan, Mihai Raluca – clasa a VIII a B – premiul III.

La educaţie plastică şi educaţie muzicală elevii au fost prezenţi la numeroase concursuri, la nivel judeţean, obţinând rezultate meritorii.

La educaţie muzicală s-au obţinut rezultate foarte bune la Concursul judeţean „Vreau să fiu o stea”: muzică folk – premiul I – Preda Daniela, premiul al II lea - Abdulea Lucia; muzică uşoară - premiul al II lea- Mangiurea Alina, , premiul al III lea – Bostan Lucia.

Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică

Comisia „Limbă şi comunicare”

Membrii comisiei au participat la desfasurarea consfatuirilor de la inceputul anului scolar si a cercurilor pedagogice de pe acest semestru.

In cadrul comisiei, s-au sustinut, pe langa analizele, testele, tezele, olimpiadele si concursurile scolare, lectia demonstrativa “Vocabularul” in octombrie de catre prof. Iaurum G., referatele “Metode interactive de predare a limbilor straine” in octombrie de catre prof. Puia Veronica, “Les jeux dans la classe de francais” de catre prof. Pancescu Mirela, activitate demonstrativa la limba engleza – concurs puzzle la clasa a IV-a de catre prof. Andronic F.

Prof. de limba romana au elaborat subiecte pentru Evaluarea Nationala si olimpiadele scolare. Prof. Stroe D. a fost evaluator la concursurile “Mihai Eminescu” , “± Poezie”. Prof. Iaurum G. a publicat articolele ”Omul mitic voiculescian”si “Magic si mitic in opera lui Vasile Voiculescu” precum si “ Sa ne cunoastem talentele”, aparute in revista culturala “Dunarea de Jos”. Doamna a sustinut si inspectia speciala pentru gradul I.

La limba engleza, prof. Puia V. a evaluat lucrari la olimpiada, etapa judeteana, a participat la cursul de formare “Alternativa Waldorf”. Prof. Pancescu M. a urmat cursul “Intel-teach” organizat de CCD.

Angajarea in aceste activitati metodice si stiintifice demonstreaza seriozitatea, determinarea, preocuparea constanta, implicarea in dezvoltatea profesionala, in largirea preocuparilor pentru a tine pasul cu elementele de progres din domeniul disciplinei predate si din cel al educatiei.

Şi în semestrul al II lea au fost sustinute toate activitatile metodice planificate.

D-na profesor Stroe D. a sustinut lectia demonstrativa “Lectura si ora de romana-un mod de a trai?” la clasa a IV-a B, pe 9 martie, activitate apreciata in mod deosebit de larga asistenta (conducerea scolii, doamna invatatoare, parintii elevilor). Pe 14 mai, scoala noastra a gazduit Cercul pedagogic nr.3 al carui coordonator a fost d-na profesor Stroe D. Doamna profesoară  a desfasurat lectia demonstrativa “Lectia de limba si literatura romana-modalitate de stimulare a creativitatii” cu reprezentanti ai claselor a VII-a A si B. In vederea promovarii adevaratelor valori si a talentului literar al copiilor, d-na profesor Stroe a coordonat aparitia celei de a treia editii a revistei catedrei “La Portile cuvantului”, publicată cu ISBN, iar alaturi de conducerea scolii si pe cea a unitatii de invatamant “Mihai Viteazul”, “La Portile cunoasterii”.

Preocupata de progresul profesional, d-na profesor Stroe D. a urmat Cursul de formator de formatori desfasurat la Colegiul “Ana Aslan”, in perioda aprilie-iunie a.c. Meritoriu este si interesul pentru publicarea preocuparilor sale literare prin articole si eseuri pentru reviste precum “Scoala braileana”, nr.4, 25 mai-5 iunie “Mi-as fi dorit sa-l cunosc pe Fanus Neagu” sau eseul “Vorbe despre patrie si patriotism”.

Doamna profesoară Daniela Stroe a publicat cartea de specialitate “Convenţii teatrale în opera lui Mihail Sebastian”, Editura Olimpiada, iunie 2011.

D-na profesor Iaurum G. a desfasurat activitate metodica prin sustinerea lectiilor demonstrative la clasele a IV-a A si a IV-a step si un referat la Cercul pedagogic din 14 mai. Cu acest prilej si-a lansat cartea “Crearea imaginii unei institutii de invatamant-Scoala “Mihai Viteazul”si a unui CD referitor la imaginea scolii si promovarea ofertei educationale. D-na profesor a participat la Cursul “Managementul calitatii” organizat de C.C.D. in perioada martie-mai 2011.

D-na profesor Andronic F. a desfasurat activitate demonstrativa la clasa a IV-a B “Ne jucam si invatam”, mini sceneta in aprilie si a coordonat pregatirea suplimentara a elevilor care au sustinut probe eliminatorii la limba engleza pentru clasele bilingve, probe sustinute pe 3 iunie.

Pe 25 august a.c. s-a desfasurat in scoala noastra simpozonul judetean “Personalitati brailene de ieri si de azi”. Simpozionul a fost organizat in parteneriat cu I.S.J. Braila si C.C.D. Braila. Coordonatorii au fost: profesor Daniela Sroe, Raluca-Violeta Marica, Cristina Mihalcia si Mihai Negoita.

Simpozionul si-a propus  să re/aducă în centrul atenţiei adevăratele valori brăilene de ieri, de azi şi de mâine pe care să le promoveze în beneficiul întregii comunităţi locale. A fost  şi o oportunitate pentru toate cadrele didactice participante să facă un schimb util de experienţă în ceea ce priveşte valorificarea potenţialului creator al acestora.

  Au participat, cu lucrări, 23 cadre didactice de la şcoli din municipiu şi judeţul Brăila.

 Cadre didactice participante din cadrul şcolii noastre au fost:  Prof. Angela  Baştiurea, Institutor Daniela - Adriana Coteţ, Înv. Mihai – Stanciu Florica  &  Înv. Grigore Gica, Prof. Gabriela Iaurum, Prof. înv. primar-Ionescu Aliana, Prof. Raluca - Violeta Marica, Prof. Mihai-Liviu Negoiţă, Inv. Anicuta Popa, Inv. Antoneta Panfile, Prof. Daniela Stroe.

Rezultatele simpozionului: realizarea unui C.D. cu I.S.B.N. publicat la Editura Olimpiada si utilizarea C.D.-ului ca un exemplu de buna practica in cadrul orelor de curs pentru cunoasterea/promovarea adevaratelor valori locale.

Activitatea a fost promovata in presa locala „Adevarul de seara” si „Braila Chirei” si s-a bucurat de aprecierea tuturor celor prezenti.

Toti membrii comisiei au demonstrat o intensa colaborare, au participat la toate activitatile organizate si initiate nu numai in şcoala, ci si pe plan local, judetean, interjudetean, national. Interesul si preocuparile constante pentru dezvoltarea profesionala s-au concretizat in diplomele de participare, in premiile si mentiunile obtinute.

Comisia „Matematică şi ştiinţe”

Matematică:

-         cadrele didactice au participat şi la concursurile de matematică în calitate de evaluatori;

-         cercul pedagogic al profesorilor de matematică, modulul „Perfecţionare metodico – ştiinţifică” s-a desfăşurat în şcoala noastră. Profesorii de matematică, Iugulescu Nicolae şi Costache Gheorghiţa, au susţinut referatul „Situaţii de învăţare şi activităţi de învăţare pentru formarea competenţelor”. La această activitate au participat peste 30 de profesori din judeţ.

Fizică:

-         participare la activităţile Centrului de Excelenţă (tema: „Transformări de stare de agregare”, clasa a VIII-a);

-         membru în comisia de organizare a Concursului Judeţean de Fizică „Isaac Newton” (propuneri de subiecte şi evaluator);

-         membru în comisia de organizare a Olimpiadei Judeţene de Fizică  şi evaluator.

Chimie:

-         a participat la activităţile cercului pedagogic al profesorilor de chimie;

-         a participat in calitate de evaluator la Olimpiada de Chimie;

-         a participat la Centrul de Excelenţă cu activitatea: „Metale. Seria activităţii chimice. Aplicaţii”;

-         înscrisă la cursuri de reconversie profesională, disciplina TIC, UPG Ploieşti.

Biologie:

-         participare la toate activităţile comisiei metodice şi cercului pedagogic.

În semestrul al II lea membrii Comisiei „Matematică şi ştiinţe” au desfăşurat următoarele activităţi:

Matematică:

·        profesorii de matematică au participat la activităţile desfăşurate în cadrul cercului pedagogic;

·        Au participat şi la concursurile şi olimpiada matematică în calitate de evaluatori;

·        prof. Iugulescu Nicolae a susţinut o activitate demonstrativă la clasa a IV-a B, cu tema „Probleme de perspicacitate”;

Fizică:

·        a participat la activităţile cercului pedagogic;

·        lectie demonstrativa la clasa a IV a B, la Stiinte, cu tema „Circuitul electric”.

Chimie:

·        a participat la activităţile comisiei metodice cu activitatea demonstrativă „Experimentul de laborator – metodă activă în predarea-învăţarea chimiei aplicată la tema Acizi, clasa a VIII-a.”.

·        a participat la activităţile cercului pedagogic al profesorilor de chimie;

·        a participat in calitate de evaluator la Olimpiada de Chimie

·        este inscrisa la cursurile de conversie profesionala, specializarea TIC;

·        curs mentori.

Biologie:

·        participare la toate activităţile comisiei metodice şi cercului pedagogic cu lecţii deschise şi prezentarea de referate, îndrumarea profesorilor suplinitori în vederea susţinerii unor lecţii demonstrative.

Comisia „Om şi societate”

Pe semestrul I al acestui an scolar, in cadrul comisiei metodice “ Om si societate” s-au desfasurat urmatoarele activitati:

« Tehnici si metode de evaluare la geografie » - referat, sustinator prof. Donescu Steluta

« Ingerii, prietenii copiilor »- expoxitie de desene, realizator prof Bloju Constanta

« Spiru Haret, un rol important in modernizarea invatamantului romanesc » - referat, sustinator prof Urse Tita

« Familia crestina » referat, sustinator prof Bloju Constanta

« 24 Ianuarie in istoria romanilor » referat, sustinator prof Urse Tita.

Profesor Marica Raluca- Violeta a participat la cursul de formare din cadrul proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu titlul « Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar », finanţat prin POSDRU.

            Pe semestrul al  II lea al anului şcolar 2010-2011, in cadrul comisiei metodice “Om si societate” s-au desfasurat urmatoarele activitati:

1. Nasterea din apa si din Duh – Sfanta Taina a Botezului – referat, sustinator prof. Bloju Constanta

2. Activitati didactice extracurriculare specifice geografiei- referat, sustinator prof. Donescu Steluta

3. Ziua Internationala a Pamantului -22 aprilie- referat, sustinator prof. Donescu Steluta

4. Didactica istoriei- educatie pentru cetatenie europeana -referat, sustinator prof. Urse Tita

            Catedra de geografie a organizat in cadrul scolii activitatea desfasurata pe data de 9 mai 2011, concursul judetean “Europa- casa mea”,

Catedra  de istorie a organizat activitatea cercului de istorie, in cadrul acesteia d-na prof Urse Tita prezentand materialul cu tema “Strategii adecvate in pregatirea lectiei de recapitulare finala”, iar prof. Raluca-Violeta Marica a prezentat materialul power point „Proiecte si parteneriate educationale desfasurate de catedra de istorie in perioada 2009-2011”.

Comisia „Arte, educaţie fizică, tehnologii”

         Toti membrii comisiei  au participat la  activitatil propuse in cadrul cercurilor metodice de pe acest semestru , s-au informat cu noutatile  aparute pentru  fiecare disciplina , au contribuit la perfectionarea  pregatirii. Prof.  Bardiganu Daniela  a urmat cursul  “ Formare in alternative Waldorf” organizat de CCD Braila  şi prof. Boiangiu Dorina a urmat cursul “Portal scoli speciale organizat de SIVECO la Bucuresti”.

            În semestrul al II lea membrii Comisiei „Arte, educaţie fizică, tehnologii” au participat la cursuri de formare: doamna prof. Daniela Stîrcu a absolvit cursul ”Metode, mijloace moderne de pregatire a echipelor reprezentative scolare”  organizat de CCD; doamna prof. Dorina Boiangiu a urmat cursul “Profesorul creator de soft educational”- organizat de Siveco.

            Doamna  prof. Dorina Boiangiu a participat la concursul interjudetean de materiale didactice organizat de CCD Braila, cu lucrarile: soft educational “Lemnul” si indrumatorul “ Strategii de valorizare a creativitatii de grup”- ambele lucrari au primit Premiul I.

 

 

Desfăşurarea Testărilor Timss şi Pirls

 

În perioada 3-7 iunie 2011, în şcoala noastră, s-au desfăşurat Testările Internaţionale TMSS şi PIRLS 2011. Acestea se derulează o dată la 4 ani, respectiv o dată  la 5 ani.  De menţionat e faptul că, în acest an, s-au susţinut amândouă.

Testările au fost susţinute de elevii claselor a IV - a A şi a IV - a B (testările TIMSS şi PIRLS), iar la gimnaziu de elevii claselor a VIII - a A şi a VIII - a B. Testul TIMSS, atât la clasa a IV a, cât şi la clasa a VIII a, s-a susţinut la matematică şi ştiinţe ( fizică, chimie, biologie, geografie), iar testul PIRLS, la clasa a IV a,  a constat în lecturarea unor texte la prima vedere şi formularea unor răspunsuri la întrebări structurate pe baza textelor oferite ca suport.. Administrarea testelor a fost realizată de cadre didactice care nu predau disciplinele al căror conţinut a fost testat şi nu susţin ore la respectivele clase.

Rata de participare a elevilor şcolii noastre a fost de 100%.

Elevii testaţi, părinţii acestora, directorul şcolii, precum şi învăţătorii şi profesorii care predau disciplinele vizate au completat chestionare.

În anul 2011 Testările Internaţionale au făcut parte din proiectul coordonat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului „Un învăţământ performant bazat pe decizii fundamentate – Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele învăţării”, fiind  finanţat de  Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Viteazul” a fost singura şcoală participantă la aceste Testări Internaţionale din judeţul Brăila, alături de aproximativ 160 şcoli la nivel naţional. Selecţia şcolilor şi a claselor s-a realizat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Toate cadrele didactice implicate: Vasilica Datcu ( înv. cls. a IV a A), Ileana Lang ( înv. cls. a IV a B), administratorii de test ( Gica Grigore, Florica Mihai-Stanciu, Antoneta Panfile, Anicuţa Popa, Daniela Coteţ şi Daniela Stroe), profesorii de matematică şi ştiinţe ( Angela Baştiurea, Gheorghiţa Costache, Steluţa Donescu, Liliana Iacob, Nicolae Iugulescu, Cristina Mihalcia, Gabriela Niţulescu), diriginţii claselor a VIII a (Fana Andronic, Angela Baştiurea), precum şi elevii celor 4 clase participante la teste au dat dovadă de responsabilitate, spirit  de cooperare şi disciplină pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul proiectului.

Toate  activităţile desfăşurate  au fost monitorizate, din partea I.S.J. Brăila, de inspector de specialitate – profesor dr. Cătălin Canciu.

Aceste activităţi au fost promovate în presa locală „Arcasu” şi „Adevărul de seară”.

 

Evaluarea Nationala

 

Evaluarea Naţională s-a desfăşurat la nivelul Şcolii cu clasele I-VIII „Mihai Viteazul” conform calendarului, normelor metodologice editate de Ministerul Educaţiei şi a instruirilor  făcute la nivelul ISJ Brăila. Comisia de la nivelul şcolii a fost alcătuită din preşedinte, 2 membri, 8 profesori asistenţi

Organizarea Evaluării Naţionale a început, în şcoala noastră, prin prelucrarea “Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale la clasa a VIII a în anul şcolar 2010-2011”. Metodologia a fost afişată la avizierul şcolii şi a fost prelucrată în şedinţa Consiliului Profesoral, în şedinţele cu părinţii claselor a VIII a şi în cadrul orelor de dirigenţie, pentru elevi. Acest fapt a fost consemnat în procesele verbale încheiate în urma şedinţelor organizate.

În şedinţa de instruire, a fost prelucrată fişa de atribuţii pentru cadrele didactice asistenţi la evaluare.

Tipizatele au fost în număr suficient.

            Subiectele au fost ridicate în siguranţă, de la centrul de comunicare organizat la Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci”  de către preşedinte şi un membru al comisiei.

            Desfăşurarea evaluării s-a realizat în condiţii bune, nu au fost înregistrate incidente. Cadrele  didactice asistenţi şi-au respectat atribuţiile din fişă, iar elevii s-au conformat instrucţiunilor primite de la asistenţi.

            La sfârşitul evaluării, lucrările au fost predate de asistenţi preşedintelui de comisie pe bază de proces verbal şi au fost transportate la Centrul Zonal de Evaluare de la Colegiul Tehnic „C.D.Neniţescu”

            Afişarea rezultatelor s-a realizat conform calendarului.

            Nu s-au înregistrat contestaţii.

Au absolvit clasa a VIII a 68 elevi.

 Prezenţa la examenul de Evaluare Naţională:

 

Unitatea de învăţământ

Număr elevi

înscrişi

Proba

Prezenţi

Absenţi

Eliminaţi

Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Viteazul”

 

 

68

Limba şi literatura română

 

67

1

-

Matematică

67

1

-

 

           

 

Situaţia pe note şi pe procente se prezintă astfel:

 

DISCIPLINA

NR. ELEVI PREZENŢI

NR. NOTE<5

TOTAL REUSITI

NR.NOTE 5-5,99

NR.NOTE 6-6,99

NR.NOTE 7-7,99

NR.NOTE 8-8,99

NR.NOTE 9-9,99

NR.NOTE 10

 

Promova

bilitate

%

Limba romana

67

3

64

13

6

9

22

12

2

95.52

Matematica

67

18

49

13

12

5

8

11

0

73.13

 

Constatări:

Disciplina Limba si literatura romana:

-         numărul relativ constant al elevilor care au obtinut note sub 5 ( 3 elevi in anul scolar 2010-2011, fata de 2 elevi in anul scolar 2009-2010);

-         promovabilitatea relativ constanta ( 95,52 % in anul scolar 2010-2011, fata de 96,23 % in anul scolar 2009-2010);

-         numarul notelor bune si foarte bune, intre 8,00 -10  a fost constant ( 36 elevi in anul scolar 2010-2011, fata de 37 elevi in anul scolar 2009-2010).

Disciplina Matematica:

-         numarul elevilor care au obtinut note sub 5 este mult mai mare in anul scolar 2010-2011         (18 elevi), fata de anul scolar 2009-2010 ( 5 elevi);

-         promovabilitatea a inregistrat o scadere semnificativa ( 73,13 % in anul scolar 2010-2011, fata de 90,57 % in anul scolar 2009-2010);

-         numarul notelor bune si foarte bune, intre 8,00 -10  a fost constant ( 19 elevi in anul scolar 2010-2011, fata de 18 elevi in anul scolar 2009-2010).

 

SITUAŢIA ŞCOLARĂ LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I:

Clasele  I-IV     208  – elevi existenţi la sfârşitul semestrului

-        elevi promovaţi- 207

-        un elev corigent  la clasa a II a B

-        procent de promovabilitate la sfârşitul semestrului 99,52%

 -  la clasele I-IV  din totalul de 216  elevi, 102  au obţinut calificativul „Foarte bine”, fata de 131 de calificative „Foarte bine”, in semestrul I al anului scolar 2009-2010

Clasele V-VIII   196- elevi existenţi la sfârşitul semestrului

-        elevi promovaţi - 184

-        elevi corigenţi   12  la ( cei mai mulţi, 5 la clasa a V a A)

-        procent de promovabilitate la sfârşitul semestrului  93,88%, în scădere, faţă de semestrul I, anul şcolar 2009-2010, cand procentul inregistrat a fost de 96%

-        la clasele V-VIII  din totalul de  184  promovaţi, numărul elevilor cu medii

     între 9.00 şi 10 este 71, relativ constant faţă de anul şcolar precedent.

Clasele a V a   47 – elevi existenţi la sfârşitul semestrului

-        elevi promovaţi - 42

-        elevi corigenţi    -  5

Clasele a VI a  36 – elevi existenţi la sfârşitul semestrului

-        elevi promovaţi  -33

-        elevi corigenţi        3

Clasele a VII a  45  – elevi existenţi la sfârşitul semestrului

-        elevi promovaţi  - 42

-        elevi corigenţi     -  3  toti din clasa a VII a C

-        1 elev cu situaţia şcolară neîncheiată

Clasele a VIII a    –68  elevi existenţi la sfârşitul semestrului

-        elevi promovaţi 67

-         elevi corigenţi     1

                        La ciclul  primar este un elev cu media scăzută la purtare sub 7, la învăţământul gimnazial nu există niciun elev cu media sub 7, la purtare.

 

SITUAŢIA ŞCOLARĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR:

Clasele  I-IV     207  – elevi existenţi la sfârşitul semestrului

-        elevi promovaţi- 206

-        un elev repetent  la clasa a II a B

-        procent de promovabilitate la sfârşitul anului scolar 99,52%

-        la clasele I-IV  din totalul de 206  elevi, 94  au obţinut calificativul „Foarte bine”,

Clasele V-VIII   198- elevi existenţi la sfârşitul semestrului

-        elevi promovaţi - 195

-        elevi repetenti  3  la clasele  a V a A, a VI a A si a VI a B

-        procent de promovabilitate la sfârşitul anului scolar 98,48%,

-        la clasele V-VIII  din totalul de  195  promovaţi, numărul elevilor cu medii

     între 9.00 şi 10 este 75

Procentul de promovabilitate pe scoala este 99%, fata de 99,5% in anul scolar 2009-2010.

                        La ciclul  primar este un elev cu media scăzută la purtare sub 7, la învăţământul gimnazial nu există niciun elev cu media sub 7, la purtare.

                        Cadrele didactice trebuie să fie exemplu pentru elevi, de aceea credem că este imperios necesar să respectăm noi cadrele didactice mai  întâi normele de disciplină, Regulamentul de ordine interioară, îndatoririle ce ne revin din fişa postului şi responsabilităţile fixate la nivel de şcoală, comisii şi catedre .

                          În ceea ce priveşte punctualitatea cadrelor didactice semnalăm că mai sunt cadre didactice, ce-i drept puţine la număr, care întârzie la prima oră,. De asemenea de cele mai multe ori pauza se prelungeşte în cancelarie sau pe holuri, cu până la 5 minute . Acest lucru este total dăunător elevilor pentru că le răpim din timpul de educaţie,  dar mai ales în acest interval de timp în clasă se pot întâmpla lucruri neplăcute.

                         Un aspect căruia trebuie să - i acordăm o atenţie deosebită este serviciul pe şcoală al cadrelor didactice şi al elevilor. Cadrele didactice efectuează serviciul sporadic sau  deloc iar elevii nu-şi cunosc atribuţiile. La  sfârşitul  programului,  cadrele  didactice  de  serviciu  au  obligaţia    anunţe  conducerea  şcolii în  cazul  în  care există  pe  palierul  respectiv,  săli  de  clasa  murdare.

 

4. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

 

1). Proiectarea didactică a curriculumului.

              Planificările la Consiliere şi orientare pentru gimnaziu au fost, în general, întocmite respectând prevederile curriculumului la această disciplină şi care se află în vigoare.

             Un aspect important îl reprezintă introducerea a câte unei teme (opţional două, aşa cum e cazul clasei a VII a - A) pe semestru despre PSI, circulaţie şi drepturile copiilor. Acest obiectiv a fost îndeplinit ca urmare a recomandărilor  date de către inspectorul de Educaţie permanentă, prof. Paul Pruş.

2). Realizarea curriculumului.

 

             Planurile de lecţie  au fost elaborate pentru realizarea învăţării în şcoală, fiind materializate în documente de diferite nivele de generalitate şi implementarea acestora în clasă. Experienţele elevilor au avut loc într-un mediu de învăţare care, de asemenea, i-a influenţat  în ceea ce şi-au însuşit.

              Toate acestea au ţinut cont şi de oferta educaţională/ materială a şcolii, rămânând o realitate interactivă între educatori şi educabili, respectiv  între diriginţi şi elevi, cu efecte concrete, anticipate realist asupra celor din urmă şi asupra procesului însuşi.

În mare măsură toţi diriginţii respectă planificările întocmite şi realizează planurile de lecţie.

3). Evaluarea rezultatelor învăţării.

 

            Având în vedere faptul că au fost introduse şi teme de o reală importanţă pentru elevi (PSI, circulaţie şi drepturile copiilor), s-a constatat o diminuare a formelor de violenţă în şcoală, nu s-au înregistrat accidente de circulaţie în vecinătatea şcolii în care să fie implicaţi elevii noştri.

              Toate acestea s-au finalizat şi cu vizionarea unor filmuleţe în sala GIS despre fenomenele naturale şi catastrofele semnalate la nivel mondial, la care şi-au adus aportul o echipă de specialişti de la ISU Brăila.

              Drept rezultat al învăţării poate fi considerat şi realizarea Proiectului „O copilărie curată” care se derulează pe parcursul anului şcolar 2010-2011 în Parteneriat cu Poliţia Municipiului Brăila (reprezentant d-l Caradan Dan) şi Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog Brăila (reprezentant d-na Olga Condrat). Coordonatorii acestuia sunt  director adjunct prof. Mihalcia Cristina şi consilier educativ prof. Stroe Daniela, iar participanţi sunt elevii şcolii noastre.

 

4). Realizarea activităţilor extracurriculare.

 

Activităţi derulate în luna septembrie:

 

v     Acţiunea de ecologizare în cadrul Campaniei „Let’s do it, România!” care s-a desfăşurat sâmbătă, 25 septembrie 2010, la care au participat elevi din clasele VII- A şi VII – B şi a fost coordonată de către profesor Andronic Fana;

Activităţi derulate în luna octombrie:

v     Vizită în Parcul Monument la care au participat elevii clasei a VI a – A coordonaţi de către prof. Matei Viorica şi s-a derulat în 5 octombrie 2010;

v     Activitatea „Vreau să ajung mare!” care a constat în informarea şi instruirea elevilor în legătură cu prevederile Regulamentului de alegere a Biroului Executiv al C.Ş.E. al elevilor. Acţiunea s-a desfăşurat miercuri, 6.oct. 2010, în sala de sport a şcolii şi au participat elevii cls. V-VII, iar coordonatori au fost director adjunct prof. Mihalcia Cristina şi consilier educativ prof. Stroe Daniela ;

v     Acţiunea „Un vot pentru noi!” a cuprins dezbaterile la care au participat cei trei candidaţi pentru funcţia de preşedinte al C.Ş.E. şi elevii cls. I-VIII şi  a avut loc vineri, 15 oct. 2010, în sala de sport a şcolii. Coordonatori au fost director adjunct prof. Mihalcia Cristina şi consilier educativ prof. Stroe Daniela ;

v     Activitatea „Vreau să fiu poet!”  s-a derulat joi, 14 oct. 2010, ora 14.00, în sala clasei a VII a – A, iar coordonator a fost consilier educativ prof. Stroe Daniela;

v      Participarea doamnei consilier educativ prof. Stroe Daniela la  activitatea „Modalităţi de stimulare a lecturii” din cadrul Parteneriatului educaţional judeţean „Puterea cuvântului”, la care sunt parteneri Şc. cu cls. I-VIII „Mihai Eminescu”, Şc. cu cls. I-VIII „Mihai Viteazul”, Şc. cu cls. I-VIII „C.S. Aldea”, Şc. cu cls. I-VIII nr. 22. şi Şc. „A. Saligny”, iar coordonatori sunt membrii catedrei de limba şi literatura română de la Şc. cu cls. I-VIII „Ion Creangă”. Acţiunea s-a desfăşurat luni, 18 oct. 2010, ora 10.00, la Şcoala cu cls. I-VIII „Mihai Eminescu” şi a fost susţinută de prof. de limba şi literatura română din această unitate de învăţământ ;

v     Susţinerea de către doamna consilier educativ prof. Stroe Daniela a lecţiei demonstrative la Consiliere şi orientare cu titlul „Aş vrea să fiu…”, joi, 28 oct. 2010, ora 12.00, la clasa a VII a -A. Participanţi: d-na director adjunct Mihalcia Cristina , prof. Matei Viorica, prof. Iaurum Gabriela, prof. Iacob Liliana, prof. Andronic Fana şi prof. Iugulescu Nicolae;

v     Activitatea  „Happy Halloween” s-a desfăşurat vineri, 29 oct. 2010, între orele 17.00-19.00, în sala de sport a şcolii. În cadrul programului au fost incluse două concursuri: unul de costume specifice acestei sărbători (câştigător a fost eleva Mangiurea Alina, clasa a VIII a – B) şi unul de dans (câştigător a fost elevul Dinu Ionuţ, clasa a VIII a – B). Coordonatori au fost  director adjunct prof. Mihalcia Cristina şi consilier educativ prof. Stroe Daniela ;

 

Activităţi derulate în luna noiembrie:

v     Vizionarea Piesei de teatru „Piatra din casă”, vineri, 5. nov. 2010, ora 18.00, la Teatrul „Maria Filotti”. La această activitate şi-au adus aportul d-nele prof. Andronic Fana şi  prof. Iaurum Gabriela, iar coordonator a fost consilier educativ prof. Stroe Daniela ;

v     Seminarul din cadrul Proiectului « Brăila ieri şi azi » a fost organizat de Direcţia  judeţeană  pentru Sport şi Tineret (DJST) şi găzduit de şcoala noastră, în data de 9 nov. 2010, la care au   participat elevii claselor a V a A şi a VII a A, din şcoala noastră. Elevii au vizionat un film foarte interesant, prilej cu care, au aflat informaţii inedite despre istoria oraşului natal, din secolul al XIX lea.  Parteneri au fost Muzeul Brăilei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Centrul diversităţii Culturale, iar acţiunea a avut drept scop reactualizarea cunoştinţelor despre tradiţie şi trecutul istoric al Brăilei. În cadrul unui concurs organizat de echipa de proiect şi derulat la Şcoala cu cls. I-VIII « Mihai Eminescu » Brăila, eleva Zurbagiu Mădălina de la clasa a VII a – A a câştigat o cameră web. Coordonatori au fost director prof. Marica Raluca – Violeta şi prof. Urse Tita ;

v     La proiectul „Spre viitor” au participat elevii claselor a VII a A şi a VII a  A, din şcoala noastră. Au fost prezenţi din partea organizatorilor: reprezentanţi ai Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati”, Şantierului Naval Brăila, Jandarmeriei, Poliţiei Municipiului Brăila, Biroului de Informare-Recrutare Brăila din cadrul M.A.N., Băncii Reiffeisen Brăila, filiala din Bariera Călăraşi.  Fiecare invitat, din partea instituţiilor mai sus amintite, a prezentat meseria pe care o reprezenta si instituţiile de învăţământ ce trebuie urmate pentru a accede la una din aceste meserii.  Elevii prezenţi au adresat întrebări invitaţilor, în funcţie de preferinţa pentru o meserie sau alta.  

v     Proiectul „Eu sunt responsabil pentru viitorul meu” s-a desfasurat in scoala noastra, cu  participarea elevilor claselor a VIII a B şi a VIII a  A. Au  fost prezenţi din partea  organizatorilor: reprezentanţi ai Poliţiei Municipiului Brăila şi ai Centrului de prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila.  Fiecare invitat, din partea instituţiilor mai sus amintite, a prezentat aspecte privind combaterea violenţei în şcoală şi pe stradă, precum şi combaterea consumului de droguri şi efectele pe care le poate avea consumul drogurilor

 

Activităţi derulate în luna decembrie:

 

v     Activitatea « Sărbătoare în sufletul tuturor »    s-a desfăşurat vineri, 3 decembrie 2010, între orele 16.30-18.30, în sala de sport a şcolii, având drept obiectiv major strângerea unor fonduri suplimentare pentru oferirea unor daruri copiilor nevoiaşi ai şcolii noastre cu prilejul Sfântului Nicolae. Cei prezenţi, în număr de 80, au avut parte de muzică, dans, voie bună şi premii de la tombolă şi au fost supravegeaţi de prof. Matei Viorica şi prof. Neguţu Stelică. Coordonatori au fost director Marica Raluca-Violeta, director adjunct Mihalcia Cristina şi consilier educativ prof. Stroe Daniela ;

v     Activitatea de lansare a Proiectului interjudeţean « Povestea unor destine nescrise » a avut loc miercuri, 8 Decembrie 2010, ora 10.00, în sala GIS a Şcolii cu clasele I-VIII „Mihai Viteazul” din Brăila şi a fost coordonată de către consilier educativ prof. Stroe Daniela, ajutat de  prof. Matei Viorica şi  prof. Iaurum Gabriela. Au fost prezenţi: inspector de Limba şi literatura română, prof. Adrian Simion, director Marica Raluca – Violeta, director adjunct Mihalcia Cristina, prof. Marioara Popa, prof. Silvia Terpan şi prof. Silvia Manea de la Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Băncilă”, prof. Florentina Stanciu de la Şcoala cu clasele I-VIII „Al. I. Cuza”, institutor Ilie Daniela, înv. Datcu Vasilica, înv. Chiriac G. şi elevii  Abdulea Lucia, Preda Daniela, Pîrvu Mara, Incrosnatu Diana şi Dragomir Mihai  care au prezentat un scurt moment artistic;

v     Activitatea « Ne primiţi cu colindul? »   s-a  desfăşurat în cadrul Proiectului „ Cartea, cel mai tăcut şi constant prieten”, miercuri, 15 Decembrie 2010, ora 12.00, la Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu” Brăila. Au participat elevi de la SAM Tichileşti, iar şcoala noastră a fost reprezentată de elevele Abdulea Lucia, Pîrvu Mara, Preda Daniela  şi Incrosnatu Diana care au interpretat la chitare mai multe colinde. Coordonator a fost prof. Neguţu Stelică;

v     Activitatea umanitară „Şi copiilor le pasă!”  s-a desfăşurat în parteneriat cu ISJ Brăila, marţi, 14 decembrie 2010, şi  care a constat în adunarea rechizitelor  şi materialelor neperisabile pe care elevii şcolii noastre le-au donat pentru copiii din zonele defavorizate ce au fost supuse intemperiilor vremii. Coordonatori au fost director adjunct prof. Mihalcia Cristina şi consilier educativ prof. Stroe Daniela;

Activitatea în cadrul Proiectului Internaţional GlocalTour: GLOCALTOUR este un proiect internațional care va fi implementat pe o durată de 3 ani, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Actori NonStatali şi Autorități Locale în Dezvoltare, şi este realizat de Institutul Român pentru Pace (PATRIR), SWM Tineri pentru Planetă – Polonia, Verein Niedersächsischer Bilungsinitiativen e.V. (VNB) – Germania şi Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS) – Italia.

Obiectivul central al proiectului este acela de a consolida utilizarea « educației de la egal la egal» ca instrument de creştere a nivelului de conştientizare a elevilor europeni şi de a crea o abordare comună a Educației pentru Dezvoltare în rândul profesorilor.

Tematicile de dezvoltare abordate vizează diferite aspecte reflectate de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, cum ar fi: sărăcia, accesibilitatea la învățământul primar, sănătatea mamei şi a copilului, combaterea bolilor, egalitatea de gen şi dezvoltarea  durabilă. Prin urmare, agenda ODM este privită ca o provocare comună, în special în contextul tinerilor şi al influenței problematicilor globale în viața şi dezvoltarea lor.

Concursul pentru grupuri de tineri face parte din proiectul Glocal Tour, unul dintre scopurile sale fiind acela de ai încuraja pe tineri să joace un rol activ în provocările globale, de ai ajuta să fie mai încrezători, şi de a le oferi posibilitatea să vorbească despre problemele din domeniul dezvoltării. Concursul se adresează grupurilor de tineri având minimum 4 membri, cu vârste cuprinse între 10 şi 16 ani, din România, Polonia, Italia şi Germania.

Tinerii pot crea jocuri educative, publicaţii (ziare/reviste) şi mini expoziţii şcolare, care vor fi expuse în camionul Glocal.

Elevii Şcolii cu clasele I-VIII „Mihai Viteazul”, Brăila, s-au înscris, în concurs, cu  o revistă şcolară cu titlul „NU, SĂRĂCIEI ÎN LUME!” Autorii articolelor incluse în revistă sunt: din clasa a VII a A - ROBERT ALBU, FLORENTINA VULCAN şi  MĂDĂLINA ZURBAGIU şi colegii lor mai mari, din clasa a VIII a A: ROXANA CAPBUN; MĂDĂLINA CIOCIANU; DANIELA DUDULEA; ADRIAN MOISE; DAIANA TUREA. Elevii şcolii au fost coordonaţi de profesor Raluca-Violeta Marica. Coperta revistei a fost realizată de profesor de educaţie plastică Daniela Bârdiganu.

Activităţi derulate în luna februarie:

v     activitatea de lansare a Proiectului Naţional „Manifest pentru sănătatea spiritului românesc”, realizat în parteneriat cu Şcoala „Ion Creangă” din Suceava şi cu alte şcoli din ţară, miercuri, 23 Februarie 2011, în sala GIS a Şcolii cu clasele I-VIII „Mihai Viteazul” Brăila.  Prezentarea eseului „Vorbe despre patrie şi patriotism” pentru prima activitate din luna februarie 2011 care va participa şi la concursul dedicat profesorilor.

Activităţi derulate în luna martie:

v     D-na prof. Daniela Stroe a însoţit un grup de 35 de elevi (cls. V B, VI B, VII A şi VII B) la Teatrul „Maria Filotti”, unde au putut urmări Piesa de teatru „Sosesc deseară” de Tudor Muşatescu, duminică, 13.III.2011, ora 18.00;

v      D-na prof. Daniela Stroe a coordonat activitatea  din cadrul Campaniei de informare antivictimală şi antiinfracţională „Împreună împotriva delincvenţei”, 31.03.2011, realizată în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean – Compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii şi ai Centrului de prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila.

Activităţi derulate în luna aprilie:

v     D-na prof. Daniela Stroe a coordonat campania de distribuire a fluturaşilor „Spune NU  violenţei!”, joi, 28 aprilie 2011, ora 12.00, în cadrul Proiectului de parteneriat „O copilărie curată”, la care au participat elevii clasei a VII –a A.

Activităţi derulate în luna mai:

v     În perioada 2 – 8 mai 2011 s-au desfăşurat activităţi în cadrul Campaniei pentru Educaţie Globală. În cadrul acestor activităţi s-a discutat despre rolul educaţiei, egalitatea în drepturi, educaţie nediscriminatorie, educaţie inclusivă. La aceste activităţi au participat elevii claselor a VII a şi a VIII a, coordonaţi de prof. Raluca-Violeta Marica, Cristina Mihalcia, Daniela Stroe, Liliana Iacob, Angela Baştiurea.

v     D-na prof. Daniela Stroe a coordonat, împreună cu d-na director Raluca- Violeta Marica, activitatea de distribuire a cărţilor poştale achiziţionate în cadrul Proiectului Internaţional Glocal Tour în scopul sensibilizării populaţiei în legătură cu problemele cu care se confruntă omenirea: sărăcia, seceta, foamea, distrugerea planetei, drepturile copilului, etc. Acţiunea s-a desfăşurat  joi, 19 mai, între orele 14.00 -15.00, în faţa şcolii;

v     Activitatea comună „Suntem întruchiparea unor destine literare” (moment artistic şi expoziţie de desene) din cadrul Proiectului interjudeţean „Povestea unor destine nescrise” care se derulează în parteneriat cu ISJ Brăila, ISJ Braşov şi ISJ Galaţi, conform adresei nr.13222 din 03.11.2010 şi care a avut loc la Braşov, în perioada 27-28 mai 2011.La această activitate au participat 10 elevi de la Şcolile „Al. I. Cuza”, „Ion Băncilă” şi „Mihai Viteazul” din Brăila şi 11 elevi de la Şcoala Generală nr. 5 „Elena Doamna” din Tecuci. Grupul brăilean  a fost însoţit de d-şoara director prof. Raluca-Violeta Marica, prof Florentina Stanciu, înv. Daniela Lungu, prof. Marioara Popa şi prof. Silvia Terpan;

 

PROGRAMUL EDUCATIONAL SI CONCURSUL NAȚIONAL

SCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

EDIȚIA a  II-a, 2011

 

„Scoli pentru un viitor verde”, organizatie romana non-profit al carei scop este promovarea și desfășurarea de programe educative, culturale și ecologice;
Concursul na
țional ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE cuprinde trei secțiuni, în funcție de categoria de vârstă  a participanților.

 Şcoala noastră a participat la:

  • secțiunea ciclu primar, („sectiunea Doxi”)-  echipa de proiect:

Coordonatori: prof.  inv. primar  Ionescu Aliana; inv. Mihai Stanciu Florica; inv. Grigore Gica

  • secțiunea ciclu gimnazial/liceal,  („sectiunea Terra Magazin””)

Coordonator: prof. Mihalcia Cristina; prof. Andronic Fana; prof. Iaurum Gabriela

Secțiunea  DOXI

ACTIVITĂŢI

1. Caramizi ecologice pentru o scoala verde”

Cine  a participat 12 elevi

Obiectivul acţiunii

Activitatea a avut ca obiectiv realizarea unui panou cu sigla „Scoli pentru un viitor verde”,pe care membrii echipei verzi au afisat materiale informative despre importanta protectiei apelor,aerului,padurilor si conservarea mediului natural prin respectarea „poruncilor” cu caracter ecologic.Acestea au fost inscrise ca „ferestre” spre un viitor verde.

Rezultatele acţiunii

„Coltul verde” amplasat intr-o zona intens circulata atrage atentia tuturor celor care intra in scoala.Prin mesajele lor,micii ecologisti vor sa traga un semnal de alarma asupra efectelor distructive pe care omul le are asupra mediului.Speram ca acestea sa produca schimbari pozitive in atitudinea si comportamentul fiecaruia privind viitorul mediului.

2. Reciclam si natura ajutam!

Cine a participat: 120 elevi si cadre didactice

Obiectivul acţiunii

Activitatea a urmarit dezvoltarea interesului si responsabilitatii pentru mentinerea unui mediu curat,echilibrat,propice vietii.Acest lucru s-a realizat prin strangerea selectiva a deseurilor de hartie,carton si doze de aluminiu si trasportarea lor la un centru speciliazat pentru reciclare.Cu deseurile stranse s-a contribuit la diminuarea taierilor de copaci deoarece recicland hartia, salvam padurea.

Rezultatele acţiunii

S-a reciclat o cantitate de 250 kg. hartie si 15 kg. doze de aluminiu.Poate nu e mult,dar e un promitator inceput…

3. Răspuns la S.O.S-ul naturii

Cine a participat: 40 elevi din clasele I-VIII

Obiectivul acţiunii

Această acţiune a avut ca scop ecologizarea unui spaţiu al comunităţii locale, exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător în vederea formării unei atitudini pozitive faţă de acesta. S-a urmărit de asemenea conştientizarea semenilor privind efectele distructive ale poluării. .

Rezultatele acţiunii

S-au strâns cincisprezece saci de gunoi, aceştia fiindu-ne puşi la dispoziţie,împreună cu mănuşi de protecţie, de către reprezentanţii primăriei. Disponibilitatea copiilor de a participa la această acţiune a oferit trecătorilor un exemplu demn de urmat , dat fiind faptul că terenul ecologizat se află într-o zonă intens circulată.

4. Parada costumelor neobişnuite

Cine a participat : 3 elevi, 3 cadre didactice

Obiectivul acţiunii

Implicarea activă a părinţilor şi copiilor în conservarea şi ocrotirea mediului înconjurător; identificarea materialelor reciclabile şi transformarea acestor aparente “nimicuri” în “ceva” ce încântă privirea; stimularea creativităţii elevilor, a spiritului competiţiei şi totodată a respectului faţă de mediu şi faţă de ceilalţi semeni.

Rezultatele acţiunii

Elevii au confecţionat costume din materiale reciclabile ( hârtie, plastic, saci menajeri etc.), transmiţând mesajul că ,,haina ecologică nu face un om, dar poate salva o planetă”.Această acţiune a fost şi un prilej de relaţionare cu membri ai echipelor verzi din alte şcoli, dat fiind faptul că parada costumelor neobişnuite a fost organizată la nivel judeţean de o şcoală din oraşul nostru.

Secțiunea  TERRA MAGAZIN

ACTIVITĂŢI

1. Coltul tau de relaxare

Cine a participat 11 elevi

Obiectivul acţiunii

Echipa verde a lucrat pentru realizarea unui colt de relaxare confectionand flori, vaze si pasari din materiale reciclabile si a amenajat panoul prin care membrii echipei tansmit mesaje pentru combaterea poluarii si conservarea mediului. Florile naturale aduse de copii au intregit atmosfera verde creata de culoarea sperantei.

Rezultatele acţiunii  un panou publicitar si o expozitie de obiecte confectionate din materiale reciclabile

2. Reciclam hartia o zi, salvam un pom!

Cine a participat 90 elevi

 Obiectivul acţiunii

Echipa verde a popularizat in toata scoala actiunea de colectare a materialelor reciclabile: hartie si doze de aluminiu, urmarind prin aceasta si educarea comportamentului ecologic al elevilor. Actiunea s-a desfasurat sub sloganul \"RECICLAREA ESTE GROZAVA\". Este grozav sa te odihnesti la umbra uniu copac, sa respiri aer curat, sa traiesti printre flori, copaci, spatii verzi. Este si mai grozav sa traiesti intr-un oras curat si ordonat.

Rezultatele acţiunii: S-a reciclat o cantitate de 270 Kg. hartie si 17 Kg. doze de aluminiu

3. O scoala frumoasa intr-un cartier frumos!

Cine a participat 30 elevi

Obiectivul acţiunii

Echipa verde a popularizat si a coordonat actiunea de estetizare a spatiului din jurul scolii prin care s-a urmarit:
- formarea unei atitudini responsabile pentru gestionarea, ocrotirea si mentinerea echilibrului mediului verde;
- constientizarea, sensibilizarea copiilor si formarea unei atitudini active in crearea si mentinerea unui mediu curat si placut;
- cultivarea gustului estetic.

Rezultatele acţiunii: 30 elevi au pregatit terenul din gradinita scolii, unde au semanat gazon si au plantat peste 150 flori ( cale, nemtoaice, narcise, crizanteme)

4. Podiumul verde

Cine a participat 40 elevi

Obiectivul acţiunii

Conştientizarea elevilor în sensul conservării mediului şi adoptării unui comportament nedistructiv în raport cu ambientul. Îmbrăcând costume din materiale reciclabile, biodegradabile sau care degradează puternic mediul, elevii fac distincţia între ceea ce însemnă agresarea şi nonagresarea mediului.

Rezultatele acţiunii: O paradă-concurs a costumaţiilor din materiale reciclabile, pe care le-au prezentat în faţa unui juriu format din elevi. S-au premiat cele mai ingenioase şi mai estetice creaţii.

5). Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică.

 

          Toţi diriginţii claselor noastre au urmat în anii şcolari precedenţi cursul de Consiliere şi orientare desfăşurat în parteneriat cu CCD Brăila.

          Consilierul educativ prof. Stroe Daniela a  participat la seminarul « Instruire pentru potenţialii beneficiari – Sprijin pentru elaborarea propunerilor pentru proiecte de calitate », în perioada 29 – 30 iunie, având ca  temă « Elaborarea unor propuneri de proiecte de calitate pentru finanţare prin cererea deschisă de propuneri de proiecte din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ». (Staţiunea Lacu Sărat din Brăila).

          Prof.  Stroe Daniela şi  prof. Raluca Violeta Marica   au participat la Concursul internaţional în cadrul Proiectului educaţional GlocalTour organizat de PATRIR (Institutul român pentru pace), secţiunea Concurs pentru profesori, cu Proiectele de lecţie „Dreptul de a fi copil. Dreptul de a exista.”, Consiliere şi orientare, clasa a VII –a,  ianuarie 2011, respectiv „Libertatea şi egalitatea – drepturi fundamentale ale omului”, aria curriculară Om şi societate, disciplina de învăţământ Cultură civică, unitatea de învăţare  Viaţa în societate.

                      Participarea la Concursul Naţional „Valenţele educaţiei nonformale”, ediţia a III – a, Sibiu, 2011, cu Proiectul judeţean „Cântec, dans şi cultură dincolo de graniţele cuvintelor” care s-a desfăşurat în lunile martie – aprilie, 2011, Palatul Copiilor Sibiu, Strada Constituţiei nr. 2, Sibiu, cod poştal 550253. Rezultate  : Diplomă de participare.

v     D-na prof.  Daniela Stroe a fost administrator la Testările Internaţionale TMSS şi PIRLS 2011, luni, 6 iunie 2011. Acestea se derulează o dată la 4 ani, respectiv o dată la 5 ani. Şcoala  „Mihai Viteazul" a fost singura şcoală participantă la aceste Testări Internaţionale din judeţul Brăila, alături de aproximativ 160 şcoli la nivel naţional. Selecţia şcolilor şi a claselor s-a realizat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Testările au fost susţinute de elevii claselor a IV-a A şi a IV-a B (testările TIMSS şi PIRLS), iar la gimnaziu de elevii claselor a VIII-a A şi a VIII-a B.

v      D-na prof.  Daniela Stroe a urmat cursul Formator de formatori la Colegiul „Ana Aslan”, aprilie – iunie 2011. Examenul a fost susţinut de cursanţi sâmbătă, 18 iunie 2011, la colegiul respectiv. Formator a fost prof. Miron Gina, directorul colegiului.

6). Promovarea imaginii şcolii.

 

        Consilierul educativ prof. Stroe Daniela a căutat să sporească prestigiul şcolii prin promovarea mai multor activităţi ale Comisiei de Consiliere şi orientare în presa locală ( Brăila Chirei, Obiectiv, Arcaşu de Brăila) şi TV Brăila. (Anexe)

 

5. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

Activitatea de conducere a şcolii a fost realizată de Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie, coordonate de directorii şcolii în conformitate cu organigrama de funcţionare a şcolii.

Directorii şcolii  şi-au desfăşurat activitatea conform planului managerial  întocmit.

În funcţie de competenţele atribuite de regulament, deciziile sunt luate de director, de Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie,  care s-au întrunit lunar si ori de câte ori a fost nevoie.

Echipa managerială este deschisă spre nou, transparenţă, spre o comunicare eficientă cu responsabilii comisiilor metodice, cu toate cadrele didactice sau nedidactice.

Există o bună circulaţie a informaţiei de sus în jos, consemnate în întrunirile din ce în ce mai dese, pe tabla de scris, la anunţul zilei, panouri de afişaj şi mai greoaie  de jos în sus, culegerea datelor şi a informaţiilor solicitate fiind greoaie, nerespectându-se de fiecare dată termenele limită .

            Echipa  managerială a realizat asistenţe la ore, a întocmit aprecieri şi recomandări  necesare cadrelor didactice pentru înscrierea la gradele didactice şi pentru înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit.

1.Concluzii rezultate în urma asistenţelor în şcoală

            Asistenţele directorilor, membrilor comisiei de asigurare a calităţii şi a şefilor de catedră, precum şi inspecţiile de specialitate desfăşurate în anul şcolar 2010-2011, au urmărit atingerea standardelor educaţionale. S-a avut în vedere, de asemenea activitatea de inspecţie în vederea perfecţionării cadrelor didactice dar şi monitorizarea la disciplinele de evaluare naţională, având ca ţintă pregătirea elevilor pentru a obţine rezultate bune, în vederea admiterii la licee.

            Au fost realizate asistenţe la cadrele didactice suplinitoare care au susţinut examenul în lunile iulie şi septembrie 2010, conform metodologiei de mişcare a cadrelor didactice, la cadrele didactice debutante şi la cadrele care s-au înscris la grade didactice.

            Conform graficului de asistenţe fiecare cadru didactic din şcoală a fost asistat la oră, cel puţin o dată, pe semestru. S-au realizat interasistenţe în vederea schimbului de informaţii între cadrele didactice din aceeaşi arie curriculară. Au fost obţinute calificative de Foarte Bine şi Bine.

6. RELAŢII  INTERUMANE

Relaţiile profesor-elev au fost bune neexistând incidente majore. Cadrele didactice au ţinut o legătură strânsă cu familiile elevilor, colaborând în ideea ridicării nivelului de pregătire al elevilor. Există multe cazuri în care părinţii nu au răspuns  însă solicitărilor cadrelor didactice, manifestând un dezinteres aproape total faţă de şcoală.

Există o bună colaborare în organizarea orelor de pregătire, planificarea tezelor, organizarea olimpiadelor, transmiterea situaţiilor către I.S.J.

Există  o bună coordonare a activităţii la nivelul comisiei diriginţilor. Diriginţii se implică în rezolvarea tuturor problemelor ce se ivesc. Relaţiile dintre cadrele didactice sunt  principiale, flexibile, de comunicare  şi de respect.

Incidentele  între cadre didactice şi între cadre didactice şi elevi care s-au ivit nu au degenerat în conflicte majore.

7. RELATII CU COMUNITATEA LOCALA

            Doamnele învăţătoare colaborează cu grădiniţele din jurul şcolii pentru formarea colectivelor de elevi la clasei. I. Au  fost organizate şedinţe comune tip lectorat cu educatoarele şi părinţii.  Preşcolarii au fost invitaţi sa participe la activităţi organizate de elevii claselor a IV a, ocazie cu care au vizitat si şcoala.

            Colaborarea cu familiile elevilor a constituit un obiectiv prioritar pentru fiecare cadru didactic.

            S-a păstrat o legătură permanentă cu medicul şcolar în vederea informării elevilor cu privire la pericolul virozelor respiratorii  si a gripei AH1N1. Elevii  si parintii acestora au fost informati, la timp, privind modalitatile de prevenire si limitare a imbolnavirilor cu acest virus.

            Au fost consiliaţi toţi elevii care au solicitat sprijinul psihologului şcolar.

            Am fost sprijiniţi permanent  de organele de poliţie- Politia  de proximitate-  care au răspuns   prompt solicitărilor noastre.

Colaborare cu I.S.U. Braila, in realizarea unor activitati, in comun. Colaborare cu Biroul Informare-Recrutare Braila, in vederea informarii elevilor de clasa a VIII a, privind profesia militara si recrutarea candidatilor pentru colegiile liceale militare.

Colaborarea cu Biserica, Palatul copiilor, C.J.A.P., C.J.R.A.E., Centrul de prevenire şi combatere antidrog, D.J.T.S.,  institutii cu care scoala noastra a incheiat parteneriate si proiecte educationale.

8. IMAGINEA UNITĂŢII ŞCOLARE

            Imaginea şcolii noastre este promovată prin intermediul mass-media locală, prin intermediului site-ului şi prin activitatea susţinută a unor cadre didactice – rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare, activităţi în cadrul proiectelor şi parteneriatelor educaţionale.

           Activităţile desfăşurate în şcoală sau în alte locaţii, dar la care au participat elevi şi cadre didactice din şcoală, în anul şcolar 2010-2011, au fost mediatizate în ziarele locale „Arcaşu”, „Monitorul de Brăila”, „Braila Chirei”, „Obiectiv.Vocea Brăilei”, „Adevărul de seară”. Printre aceste activităţi amintim: Concursul naţional de Go, desfăşurat în şcoala noastră, în luna  septembrie 2010, activităţile dedicate Zilei şcolii, alegerea C.Ş.E., organizarea activităţilor C.Ş.E., lansarea proiectului interjudeţean Povestea unor destine nescrise şi a activităţii organizată la Braşov, lansarea Proiectului naţional „Manifest pentru sănătatea spiritului românesc”, organizarea şi desfăşurarea simpozionului judeţean „Personalităţi brăilene de ieri şi de azi”,  participarea elevilor noştri la diverse concursuri si activităţi, rezultatele deosebite obţinute de elevii şcolii. Şcoala este promovată şi prin intermediul activităţilor  ştiinţifice la care au participat simpozioane interjudeţene, naţionale şi internaţionale.

            Imaginea şcolii este promovată cu succes şi pe site-ul, acolo unde se află informaţii despre toate activităţile elevilor şi a cadrelor didactice din şcoală.

            Având în vedere aspectele prezentate s-a realizat următoarea Analiză SWOT:

ANALIZA  S.W.O.T .

 

 

PUNCTE TARI

 

 

1.

 

Cadre didactice calificate, cu  experienţă, cu disponibilitate de  perfecţionare şi  fidelitate  faţă  de  şcoală ;

 

 

2.

 

Climat de  colaborare, cooperare şi seriozitate în  rândul colectivului  şcolii;

 

 

3.

 

Interesul  cadrelor  didactice pentru   participarea  la  examenele  de  obţinere a  gradelor   didactice (21 cadre didactice gradul did. I; 5 gradul did. II- din care 4 înscrise la gradul did.I; 5 definitiv-din care 2 înscrise la gradul II, 3 debutante- 2 înscrise la definitivat);

 

4.

Existenta unui colectiv de cadre didactice capabil de a obţine progres şcolar si performante cu elevii.

 

5

 

Existenţa în  şcoală  a  unui  consilier  psihosociolog ;

 

6.

Inexistenta notelor sub 7 la purtare, la învăţământul gimnazial.

 

7.

Interesul  elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare;

 

8.

Responsabilizarea Consiliului elevilor şi implicarea proactivă în problemele specifice şcolii;

 

9.

 

Participarea elevilor la olimpiade, concursuri şcolare şi Centrul de excelenta organizat la nivelul judeţului; 

 

10.

Obţinerea unor premii si menţiuni la fazele judeţene si naţionale ale olimpiadelor si concursurilor şcolare;

 

11.

 

Parteneriate educaţionale cu alte unităţi şcolare din judeţ şi din ţară;

 

12.

 

Curriculum   adaptat  pentru  elevii  cu   C.E.S;

13.

Deschiderea  oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi perspectivele de dezvoltare ale societăţii ;

 

14.                    

 

Utilizarea  mijloacelor  de  învăţământ  moderne existente în şcoală;

 

 

15.

 

Utilizarea eficientă a fondurilor repartizate prin bugetul republican şi bugetul local;

 

16.

 

Reabilitarea grupurilor sanitare;

17.

 

Reabilitarea parţială a hidroizolaţiei;

18.

 

Achitarea la termen a tuturor facturilor către furnizorii de servicii si utilităţi;

 

19.

 

Promovarea imaginii şcolii prin site-ul  http://scoalamihaiviteazul.googlepages.com , prin presa locală şi prin activitatea susţinută a unor cadre didactice.

 

20.

Publicarea revistei şcolare cu ISSN;

21.

Implicarea unor cadre didactice în activităţi ştiinţifice: simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, publicaţii cu ISBN, ISSN.

 

        

 

 

                                                                         

PUNCTE SLABE

 

 

 

1.

 

Existenţa unui număr mare de cadre didactice pensionabili;

 

2.

Cadre didactice care nu se impun întotdeauna cu autoritate in relaţiile cu elevii;

 

3.

Carenţe  în domeniul colaborării între cadrele didactice ( team – work ) în scopul realizării unor proiecte educaţionale interdisciplinare;

4.

Neimplicarea unor cadre didactice în crearea unei imagini pozitive a şcolii;

 

5.

Gradul relativ scăzut de aplicare a experienţei dobândite la cursurile de formare;

 

6.

Elevi care dovedesc lipsa de preocupare şi de interes pentru învăţătură;

 

7.

Scăderea efectivului de elevi conduce la neacoperirea catedrelor personalului didactic titular;

8.

Inexistenţa Asociaţiei Părinţilor;

9.

Inexistenţa abilităţilor cadrelor didactice în accesarea proiectelor cu finanţare extrabugetară.

                                                                            

 

 

 

 

 

OPORTUNITATI

 

 

1.

 

Interesul politic şi local pentru problemele învăţământului;

 

2.

Colaborarea cu I.S.J., Primăria Brăila în rezolvarea problemelor şcolii;

 

 

3.

 

Oferta de formare a C.C.D. Brăila;

4.

Proiecte şi parteneriate educaţionale încheiate cu instituţii ale autorităţilor locale: I.P.J.Brăila, CPECA Brăila;

5.

Proiecte şi parteneriate educaţionale încheiate cu instituţii de tineret şi cultură din Brăila: C.C.D. Brăila, D.J.T.S. Brăila, Muzeul de Istorie Brăila, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”, Teatrul „Maria Filotti”, Teatrul de păpuşi „Cărăbuş”;

 

6.

 

Comunicarea eficientă facilitată de reţeaua informaţională existentă.

 

 

 

 

 

 

AMENINŢĂRI

 

 

1.

 

Instabilitatea cadrului legislativ;

 

 

2.

 

Diminuarea populaţiei şcolare din cauze socio-economice;

 

 

3.

 

Elevi care au părinţi plecaţi în străinătate;

 

4

 

Numărul mare de copii care îi însoţesc pe părinţii în străinătate şi părăsesc şcoala;

 

5.

Număr mare de elevi (peste 100, procent de 30%) care provin din medii sociale defavorizate (familii cu părinţi şomeri sau plecaţi in străinătate);

 

 

6.

 

Existenţa unui fond mare de manuale şcolare, aflate în utilizarea elevilor, uzate şi deteriorate;

 

 

7.

Inexistenţa resurselor materiale moderne necesare în utilizarea metodelor moderne în activitatea didactică ( predare-învăţare-evaluare);

 

8.

 

Resurse financiare insuficiente pentru realizarea obiectivelor şcolii: dotări, reparaţii capitale;

9.

Impunerea de către autorităţile publice locale a unui buget pentru anul 2011 în valoare identică cu cel din anul 2010, care poate conduce la neacoperirea nevoilor stringente ale şcolii.

10.

 

Motivaţia scăzută a cadrelor didactice din cauza scăderii salariului şi a inexistenţei unor mijloace de motivare a acestora la nivelul şcolii ( 2%, salariul de merit);

11.

 

Valoarea scăzută a bugetului rezultat din finanţarea pe elev.

 

 

 

Director,                                                                                               Director adjunct,

Prof. Raluca-Violeta Marica                                                              Prof. Mihalcia Cristina

Comments