1. Raport anual de evaluare internă

 

RAEI – Partea a II-a

 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

 

 

 

Nr. crt

Activităţi

Tipul  de activitate[1]

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

1

1. Optimizarea PDI prin continuarea stabilirii unor scopuri şi obiective realiste care să fie atinse şi să aducă satisfacţia beneficiarilor.

2. Realizarea integrală a obiectivelor stabilite atât în proiectul de dezvoltare cât şi planurile de implementare (operaţionale).

6

Îmbunătăţirea structurii şi conţinutului documentelor proiective

Septembrie

Director

Director adjunct

Existenţa documentelor

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 50%

·          Am învăţat din realizarea parţială că optimizarea documentelor proiective se realizează permanent prin realizarea unei forme cât mai clare de prezentare şi organizare şi prin căutarea unei modalităţi simple de verificare a îndeplinirii indicatorilor.

2

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

 

 

1. Continuarea revizuirii periodice a reglementărilor interne pentru eficientizarea lor.

2. Continuarea reorganizării interne, pe baza analizei activităţii din anul precedent.

3. Asigurarea că personalul şcolii cunoaşte modul de organizare internă prin aplicarea de chestionare.

6

Îmbunătăţirea organizării interne a unităţii de învăţământ

Pe parcursul anului şcolar

Director

Director adjunct

Regulamentul de ordine interioară

Decizii Organigrama Fişa postului

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 70%

·          Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii organizării interne a unităţii de învăţământ, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

3

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea asigurării unei comunicări sistemice cu păriţii şi cu ceilalţi beneficiari din comunitate.

2. Continuarea asigurării că activitatea şcolii este cunoscută de către cadrele didactice şi de către beneficiarii din comunitate.

3. Continuarea optimizării înregistrării, prelucrării şi utilizării datelor şi informaţiilor necesare implementării curriculumului naţional şi a desfăşurării vieţii şcolare.

4. Continuarea includerii informaţiilor în baza de date.

5. Continuarea difuzării informaţiilor specifice în care funcţionează unitatea şcolară.

6. Continuarea procesului de optimizare a circulaţiei informaţiei prin folosirea feedback-ului obţinut de la beneficiari (elevi şi părinţi).

6

 

Pe parcursul anului şcolar

Director

Director adjunct

Proceduri

Grafice de audienţă

Note de serviciu Note telefonice Convocatoare

Schema circuitului informaţiilor Careul elevilor Puncte de informare Panouri Aviziere

Site-ul şcolii

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 50%

·          Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii sistemului de comunicare internă şi externă şi de gestionare a informaţiei care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

4

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Asigurarea accesului educabililor la servicii medicale.

2. Continuarea campaniilor antifumat şi antidrog cu elevii, cadrele didactice şi cu părinţii de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătăţii.

3. Continuarea activităţii de educaţie pentru sănătate, în parteneriat cu reprezentanţii firmei Always, la care participă elevele claselor a VI-a.

6

Îmbunătăţirea serviciilor medicale pentru educabili

Pe parcursul anului şcolar

Director

Director adjunct

Profesor biologie

 

Realizarea unui punct sanitar în fiecare locaţie

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 20%

Din realizarea parţială am învăţat că a fost posibilă realizarea a două puncte de prim ajutor în locaţia 1 şi doar montarea unor truse de prim ajutor în celelalte 4 locaţii, din diferite motive.

5

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea activităţii de cunoaştere a procedurilor de gestionare a situaţiilor de criză.

2. Măsurarea în procente a sentimentului de siguranţă la elevi, părinţi şi cadre didactice în incinta şi curtea şcolii şi inclusiv vecinătatea şcolii prin aplicarea de chestionare.

3. Măsurarea în procente a gradului de cunoaştere a elevilor, personalului şcolii şi a beneficiarilor din comunitate a procedurilor de gestionare a situaţiilor de criză.

6

Îmbunătăţirea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară în timpul desfăşurării programului

Pe parcursul anului şcolar

Director

Director adjunct

Cadre didactice

 

Proceduri de asigurare a securităţii pentru elevi, cadre didactice şi vizitatori

Protocol de colaborare cu Poliţia oraşului

Dosarul comisiei de prevenire şi combatere a violenţei

Dosarul comisiei pentru situaţii de urgenţă

Dosarul comisiei pentru protecţia muncii

Certificat constatator ITM

Sistemul de securizare a incintei şcolii

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 60%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare nu a putut fi măsurat deoarece, de exemplu, în anul şcolar 2009-2010 nu au fost înregistrate cazurile de violenţă şi comportament neadecvat. Doar în anul şcolar 2010-2011 au fost înregistrate aceste cazuri, folosind fişe de înregistrare a cazurilor de violenţă şi comportament neadecvat.

6

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea asigurării accesului beneficiarilor şi al personalului şcolii la servicii de orientare şi consiliere.

2. Continuarea programului „Fii inteligent, nu fii violent! Spune NU violenţei!” al cărui impact a constat în diminuarea actelor de violenţă între elevi cu 50% faţă de anul şcolar trecut.

3. Continuarea aplicării măsurilor de diminuare a actelor de violenţă între elevi:

- organizarea unui serviciu pe şcoală, efectuat consecvent de către cadrele didactice, care a acoperit parterul, etajul I, etajul al II-lea şi curtea şcolii; monitorizarea serviciului pe şcoală;

- raportarea de către cadrele didactice de serviciu a cazurilor de violenţă înregistrate în rândul elevilor la psihologul şcolar;

- dezbaterea în cadrul orelor de consiliere şi orientare/dirigenţie  a regulamentului intern privind drepturile elevilor, îndatoririle elevilor precum şi a sancţiunilor aplicate elevilor;

- implicarea elevilor în programul implementat la nivelul şcolii „Pentru un comportament civilizat într-o şcolală civilizată”;

- continuarea utilizării rezultatelor activităţii de consiliere pentru îmbunătăţirea documentelor programatice, a activităţii curente şi ofertei educaţionale.

6

Îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere

Pe parcursul anului şcolar

Director

Director adjunct

Cadre didactice

 

Dosarul comisiei consiliere şi orientare

Dosarul consilierului educativ

PIP-uri

Statul de funţii

Cabinet de consiliere psihopedagogică

Activităţi de consilere pentru reducerea absenteismului şi a violenţei din şcoală

Dosarele diriginţilor

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 80%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii serviciilor de orientare şi consiliere, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

7

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea activităţi de reabilitare, amenajare şi întreţinere a spaţiilor şcolare.

3

Îmbunătăţirea caracteristicilor spaţiilor şcolare

Pe parcursul anului şcolar

Director

Administrator

 

Existenţa spaţiilor şcolare

Graficul folosiri spaţiilor şcolare

Respectarea normelor de igienă Autorizaţie PSI

Autorizaţie (CT)  ISCIR

Orarul şcolii

Chestionar pentru părinţi

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 60%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii caracteristicilor spaţiilor şcolare, pentru fiecare locaţie în parte, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului, deoarece există diferenţe în ceea ce priveşte spaţiile şcolare din fiecare locaţie.

8

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea dotării spaţiilor şcolare.

3

Îmbunătăţirea dotării spaţiilor şcolare

Pe parcursul anului şcolar

Director

Administrator

 

Normative de dotare

Planul de şcolarizare

Planul de investiţii

Situaţie statistică privind dotarea claselor,

laboratoarelor şi cabinetelor

Planul de investiţii

Comentarii:

·          Nerealizat

 

9

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Asigurarea accesului în spaţiile şcolare pentru persoanele cu c.e.s. identificate la nivelul educabililor şi a personalului şcolii prin realizarea de rampe şi căi de acces.

3

Îmbunătăţirea accesibilităţii spaţiilor şcolare

Pe parcursul anului şcolar

Director

Administrator

 

Rampe de acces la toate structurile

Existenţa marcajelor

Inscripţionarea denumirilor sălilor de clasă, laboratoarelor şi cabinetelor, la loc vizibil

Lisata de achiziţii

Comentarii:

·          Nerealizat

 

10

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea eficientizării modului de utilizare a spaţiilor şcolare prin reorganizarea destinaţiei lor acolo unde se impune acest lucru.

3

Îmbunătăţirea modului de utilizare a

Pe parcursul anului şcolar

Director

Administrator

 

Graficul folosirii sălilor de clasă, laboratoarelor şi cabinetelor

Autorizaţie de fucţionare

Autorizaţie PSI

Autorizaţie (CT)  ISCIR

Orarul şcolii

Chestionar pentru părinţi

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 20%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare depinde de existenţa diferenţei în ceea ce priveşte spaţiile şcolare din fiecare locaţie.

11

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea lucrărilor de amenajare şi întreţinere a spaţiilor administrative.

3

Îmbunătăţirea funcţionalităţii spaţiilor administrative

Pe parcursul anului şcolar

Director

Administrator

 

Graficul de folosire

Organigrama

Autoriyaţie sanitară de funcţionare

Aviz PSI

Normative privind protecţia, igiena şi securitatea muncii

·          Realizat în proporţie de 80%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare depinde de soluţiile de rezolvare găsite.

12

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea lucrărilor de amenajare şi întreţinere a spaţiilor auxiliare.

3

Îmbunătăţirea funcţionalităţii spaţiilor auxiliare

Pe parcursul anului şcolar

Director

Administrator

 

Autoriyaţie sanitară de funcţionare

Planul de şcolarizare

Aviz PSI

Normative privind protecţia, igiena şi securitatea muncii

Regulament CDI

·          Realizat în proporţie de 80%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare depinde de soluţiile de rezolvare găsite.

13

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea procesului de dotare cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare curriculare.

2. Asigurarea întreţinerii acestora.

3

Îmbunătăţirea dotării cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare curriculare

Pe parcursul anului şcolar

Director

Administrator

Cadre didactice

 

Plan de achiziţii

Statistici privind numărul mijloacelor de învăţământ şi a auxiliarelor curriculare

Normativele de dotare minimală

·          Nerealizat

Nu s-a îndeplinit descriptorul de acreditare şi evaluare periodică 4.1.2

14

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Creşterea numărului de utilizatori ai centrului de documentare şi informare din rândul elevilor şi cadrelor didactice comparativ cu anul trecut şcolar prin oraganizarea în cadrul centrului de activităţi curriculare şi extracurriculare.

2. Continuarea procesului de dezvoltare a fondului de carte, de material informatic şi audio-video.

3

Îmbunătăţirea fondului centrului de documentare şi informare

Pe parcursul anului şcolar

Director adjunct

Bibliotecar

Cadre didactice

 

Creşterea cu 5% a numărului de cititori şi de utilizatori CDI

 

Creşterea cu 10% a fondului de carte, de material informatic şi audio-video.

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 60%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare, pentru fiecare locaţie în parte, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului, deoarece există diferenţe în ceea ce priveşte spaţiile şcolare din fiecare locaţie.

15

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea procesului de dotare cu tehnologie informatică şi de comunicare.

2. Creşterea procentului de utilizare a TIC a personalului şcolii şi al elevilor comparativ cu anul şcolar trecut.

3

Îmbunătăţirea dotării cu tehnologie informatică şi de comunicare

Pe parcursul anului şcolar

Director

Administrator

 

Liste de achizişii cu echipament IT

Soft educaţional

Table magnetice

Flipchart

Liste de inventar

Contract de servivii internet

Comentarii:

·          Nerealizat

Nu s-au realizat toţi descriptorii de la standardele de acreditare şi evaluare periodică: 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6.

16

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

Continuarea adaptării materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare la nevoile educabililor.

3

Asigurarea accesibilităţii echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare

Pe parcursul anului şcolar

Cadrele didactice

Plan de achiziţii

Fişierul cititorilor la CDI

Fişe de activităţi CDI

Facturi fiscale pentru plata tonerelor şi cartuşelor

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 80%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare, pentru fiecare locaţie în parte, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului, deoarece există diferenţe în ceea ce priveşte spaţiile şcolare din fiecare locaţie.

17

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea reducerii erorilor de completare a documentelor şcolare comparativ cu anul şcolar trecut.

3

Îmbunătăţirea calităţii utilizării documentelor şcolare

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Director adjunct

Cadre didactice

Documente şcolare

Pkanul de şcolarizare Normativele în vigoare

Legea educaţiei

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 40%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a reducerii erorilor de completare a documentelor şcolare comparativ cu anul şcolar trecut, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

18

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea dezvoltării politicilor de personal privind personalul didactic şi de conducere prin asigurarea unui management participativ la nivelul unităţii şcolare precum şi a transparenţei procedurilor de management al resurselor umane.

4

Îmbunătăţirea managementului personalului didactic şi de conducere

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Director adjunct

 

Revizuirea periodică a procedurilor managementului personalului didactic şi de conducere

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 80%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii managementului personalului didactic şi de conducere, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

19

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea dezvoltării politicilor de personal privind personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic.

 

4

Îmbunătăţirea managementului personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Director adjunct

 

Revizuirea periodică a procedurilor interne de management al resurselor umane

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 80%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii managementului personalului didactic auxiliar şi nedidactic, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

20

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea utilizării metodelor de marketing în promovarea, la nivelul comunităţii.

2. Implementarea proiectului „Fiecare copil în grădiniţă”, pentru copii care provin din grupuri vulnerabile, în colaborare cu Asociaţia OVIDIU ROM şi Primăria oraşului Întorsura Buzăului, în vederea reducerii ratei abandonului şcolar la structura Şcoala cu clasele I-IV Floroaia Mică.

3. Implementarea proiectului multilateral Comenius „Impactul legendelor în activitatea la clasă”, finanţat de ANPCDEFP Bucureşti, la Şcoala cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu Întorsura Buzăului, în vederea dezvoltării competenţelor de comunicare (citit, scris).

1

Îmbunătăţirea promovării ofertei educaţionale

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Director adjunct

 

Oferta educaţională

Punct de informare

Site-ul şcolii

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 80%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii promovării ofertei educaţionale, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

21

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea parteneriatului cu Primăria oraşului Întorsura Buzăului în cadrul activităţilor în cadrul proiectului „Fiecare copil în grădiniţă”.

5

Îmbunătăţirea calităţii parteneriatelor cu reprezentanţii comunităţii

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Director adjunct

 

Rezultatele parteneriatului

Acord de parteneriat

 

 

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 80%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii parteneriatelor cu reprezentanţii comunităţii, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

22

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea proiectării c.d.ş. pornind de la nevoile elevilor.

2. Continuarea realizării proiectării curriculare luând în considerare achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor.

3. Continuarea realizării proiectării curriculare luând în considerare latura aplicativă, practică, a competenţelor dezvoltate.

4. Continuarea selectării manualelor şi a celorlalte auxiliare curriculare în funcţie de achiziţiile anterioare ale educabililor.

5. Continuarea proiectării curriculare în echipă, la nivelul ariei curriculare, a activităţilor de predare, învăţare şi evaluare ţinând cont de dezvoltarea laturii aplicative, practice, a competenţelor curriculare şi de nivelul educabililor, în vederea creşterii procentului de promovabilitate precum şi a performanţelor şcolare.

6. Îmbunătăţirea proiectării curriculum-ului va fi realizată prin cuprinderea următoarelor activităţi:

 

La nivelul primar la Limba română:

         1. Realizarea evaluării inţiale, obiective, conform unei fişe de evaluare realizată în echipă de către cadrele didactice.

         2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă prin exerciţii de pronunţie, exerciţii de alcătuire de propoziţii simple (oral şi scris), (oral şi scris)construire a unor texte scurte (oral şi scris), cu suport de imagine, exerciţii de reprezentare prin jocuri de rol a unor mesaje audiate, exerciţii de scriere corectă.

 

La nivelul primar la Matematică:

          1.Realizarea evaluării inţiale, obiective, conform unei fişe de evaluare, realizată în echipă de către cadrele didactice.

          2. Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi utilizare a conceptelor matematice prin exerciţii de citire, scriere, compunere şi descompunere a numerelor naturale, exerciţii de grupare, comparare şi scriere, exerciţii de adunare şi scădere cu suport material, exerciţii de rezolvare de probleme cu două sau mai mai multe operaţii, exerciţii cu numere date, exerciţii de rezolvare cu cele patru operaţii, exerciţii de compunere de probleme după simboluri şi expresii matematice ce presupun ordinea operaţiilor şi folosirea parantezelor.

 

La nivelul secundar la Limba română:

          1. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi scrisă, în situaţii date, prin exerciţii de lectură, de ascultare, de identificare a elementelor esenţiale ale dialogului, audiţii, vizionări care să-i motiveze pe elevi.

          2. Cultivarea abilităţilor de înţelegere a diferitelor mesaje, de diferenţiere între între informaţiile esenţiale şi cele de detaliere, pentru rezolvarea unor probleme concrete, din viaţa cotidiană prin metode interactive care să să transforme elevii în factori activi, prin încurajarea exprimării libere şi consolidarea stimei de sine.

          3. Formarea deprinderilor de utilizare a achiziţiilor anterioare pentru integrarea socială prin activităţi de confruntare a opiniilor şi de construire a mesajelor scrise sau orale, exerciţii de redactare a unor compuneri funcţionale, exerciţii de scriere lizibilă şi corectă, activităţi atractive, sub formă de joc, activităţi adaptate grupului de elevi în timpul cărora cadrul didactic va folosi încurajarea, aprobarea, lauda, recompensa, evidenţierea în faţa grupului.

           4. Dezvoltarea competenţelor de comunicare în scopul obţinerii succesului şcolar, profesional şi social în etapele următoare ale dezvoltării individuale prin activităţi de construire a unor mesaje nuanţate, în raport cu structura şi motivaţiile personale, activităţi de stimulare a interesului pentru lectură – lectură în faţa grupului, asigurarea accesului la surse alternative (publicaţii, internet), recompense în cărţi, de câte ori este posibil.

           5. Înţelegerea şi însuşirea abilităţilor de comunicare ca element de bază pentru continuarea procesului de învăţare în orice etapă a existenţei viitoare prin activităţi de sprijinire şi pregătire a elevilor pentru participarea la concursuri şi olimpiade şcolare, activităţi de formare a deprinderilor de lucru individual şi în echipă, exerciţii de argumentare a unor puncte de vedere, de sesizare a inventarului de probleme şi a poziţiei proprii.

 

La nivelul secundar la Matematică:

           1. Realizarea unei evaluări iniţiale în baza unei fişe de evaluare.

           2. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice Matematicii prin exerciţii de scriere, citire a numerelor naturale, exerciţii simple cu cele 5 operaţii, exerciţii de recunoaştere a figurilor şi corpurilor geometrice din mediul înconjurător, exerciţii simple de transformare între multiplii şi submultiplii principalelor unităţi de măsură, exerciţii de citire, scriere, comparare a numelelor întregi şi raţionale, exerciţii în care intervin calcule simple cu numere întregi raţiponale pozitive, exerciţii de forma x + a =b, x∙a=b, exerciţii de desenare a figurilor geometrice, exerciţii de reprezentare plană a unor corpuri geometrice cunoscute, exerciţii de măsurare a lungimilor, unghiurilor, exerciţii de estimare a perimetrelor figurilor şi de calcul a ariilor, exerciţii de citire, scriere a numerelor reale, exerciţii de calcul cu numere reale şi cu numere reale reprezentate prin litere, exerciţii de reprezentare în plan a figurilor şi corpurilor geometrice cu identificarea elementelor, exerciţii de calcul pentru perimetre arii şi volume pe corpurile studiate.

            3. Dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare şi rezolvare de probleme prin exerciţii de recunoaştere a valorii de adevăr a unei afirmaţii, prin construirea unor exemple sau contraexemple, exerciţii de descoperire, recunoaştere şi completare a unor succesiuni de numere asociate după reguli date sau deduse prin observare şi comparare, exerciţii de construire a unor probleme pornind de la un model (grafic sau formulă), exerciţii de recunoaştere de figuri obţinute prin simetrie, translaţie sau rotaţie şi de identificare a proprietăţilor acestora, exerciţii de utilizare a proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice în probleme de demonstraţie şi de calcul, exerciţii de utilizare în situaţii practice a metodelor adecvate de calcul pentru lungimi, arii unghiuri şi volume, exerciţii de compuneri şi rezolvări de probleme, pornind de la un model dat, exerciţii de rezolvări de probleme prin diferite metode, argumentând avantajele şi dezavantajele utilizării fiecărei metode de rezolvare.

            4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea Matematicii în contexte variate prin exerciţii de exprimare a operaţiilor matematice a unor probleme practice, exerciţii de transpunere în limbaj matematic a unor fenomene sau relaţii din viaţa cotidiană, exerciţii de propunere a unor soluţii sau metode alternative de rezolvare a problemelor.

 

7. Îmbunătăţirea proiectării curriculum-ului va fi realizată şi prin continuarea activităţilor din cadrul proiectului „Orice om educat este un om câştigat”.

 

8. De asemenea realizarea unui învăţământ incluziv prin mixarea sistematică a colectivilor de elevi este o tradiţie în şcoala noastră, care a devenit o şcoală incluzivă, cu ocazia implementării Proiectului PHARE în 2005, cu titlul „Acces la educaţie a grupurilor dezavantajate”.

 

9. Îmbunătăţirea proiectării curriculum-ului va fi realizată şi prin introducerea activităţilor din cadrul proiectului multilateral Comenius „Fiecare copil în grădiniţă”, adresat copiilor din structura Floroaia Mică.

 

10. Îmbunătăţirea proiectării curriculum-ului va fi realizată şi prin introducerea activităţilor din cadrul proiectului multilateral Comenius „Impactul legendelor în activitatea la clasă”, finanţat de ANPCDEFP Bucureşti.

 

11. Participarea beneficiarilor la proiectarea activităţilor de predare, învăţare şi evaluare.

 

1

Îmbunătăţirea proiectării curriculum-ului

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Director adjunct

Cadre didactice

 

Oferta CDŞ

Procese verbale ale întâlnirilor cu părinţii

Documente curriculare aprobate de MECTS

Baza de date privind resursele materiale

Portofoliile cadrelor didactice

Orarul şcolii

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 70%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii proiectării curriculum-ului, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

23

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea asigurării echilibrului între activitatea şcolară a elevului şi alte tipuri de activităţi specifice vârstei.

2. Continuarea realizării unui învăţământ incluziv prin mixarea sistematică a colectivelor de elevi.

3. Continuarea definirii clare a drepturilor şi îndatoririlor cadrelor didactice şi ale elevilor în predare, respectiv în învăţare.

4. Continuarea utilizării de către cadrele didactice a achiziţiilor anterioare ale elevilor în activităţile curriculare şi extracurriculare.

5. Continuarea dezvoltării, prin metodologia specifică a capacităţii elevilor de a învăţa din experienţă şi din practică.

6. Continuarea creşterii gradului de folosire a materialelor şi mijloacelor de învăţămănt precum şi a auxiliarelor curriculare, comparativ cu anul trecut şcolar.

7. Continuarea aplicării unei metodologii centrate pe elev şi pe învăţarea în clasă.

8. Continuarea oferirii de sprijin individual de învăţare elevilor în timpul orelor de curs şi în timpul programelor de pregătire suplimentară.

9. Continuarea respectării prevederilor din curriculum-ul naţional privind minorităţile religioase.

 

10. Realizarea unui învăţământ incluziv prin mixarea sistematică a colectivilor de elevi este o tradiţie în şcoala noastră, care a devenit o şcoală incluzivă, cu ocazia implementării Proiectului PHARE în 2005, cu titlul „Acces la educaţie a grupurilor dezavantajate”.

 

11. Îmbunătăţirea realizării curriculum-ului va fi realizată şi prin introducerea activităţilor din cadrul proiectuluii „Fiecare copil în grădiniţă”, adresat copiilor din structura Floroaia Mică.

 

12. Îmbunătăţirea realizării curriculum-ului va fi realizată şi prin introducerea activităţilor din cadrul proiectului multilateral Comenius „Impactul legendelor în activitatea la clasă”, finanţat de ANPCDEFP Bucureşti.

1

Îmbunătăţirea realizării curriculum-ului

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Director adjunct

Cadre didactice

 

Fişe de observare

Portofolii

Procese verbale de la întâlnirile cu părinţii

Auxiliare curriculare, echipamente, etc.

Lista manualelor alternative

Intoducerea în curriculum a activităţilor din proiecte

 

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 70%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii realizării curriculum-ului, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

24

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Identificarea de către fiecare cadru didactic, în urma testului inţial, a punctelor tari şi slabe ale elevilor din fiecare clasă. Realizarea proiectării curriculare ţinând cont de aceste puncte tari şi slabe.

2. Continuarea activităţii privind evaluarea rezultatelor şcolare:

- folosirea stimulentelor pozitive (lauda, incurajarea);

- folosirea sistematică, în activităţile de învăţare, a autoevaluarii şi inter-evaluării elevilor;

- validitatea şi fidelitatea evaluării sumative;

- înregistrarea rezultatelor şcolare, inclusiv a evaluării pe parcurs şi comunicarea acestora acestora elevilor şi părinţilor;

- expunerea rezultatelor activităţii elevilor în clase şi în celelalte spaţii ale şcolii;

- măsurarea în procente a progresului privind continuarea studiilor absolvenţilor, comparativ cu anul şcolar precedent;

- măsurarea în procente a progresului privind rezultatele şcolare la tezele cu subiect unic comparativ cu cele la nivelul judeţului;

- măsurarea în procente a progresului privind rezultatele şcolare corespunzătoare tipului de unitate şcolară şi categoriei de risc, raportat la Sistemul Naţional de Indicatori privind Educaţia (SNIE);

- măsurarea în procente a satisfacţiei beneficiarilor privind activităţile de evaluare prin aplicarea de chestionare.

 

Îmbunătăţirea evaluării rezultatelor şcolare

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Director adjunct

Cadre didactice

 

Sistem de notere

Realizarea instrumentelor de evaluare şi a baremelor

Comunicarea periodică a rezultatelor şcolare

Înregistrarea lor în documentele şcolare

Panouri de afişaj cu produsele elevilor în clasă

 

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 70%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii evaluării rezultatelor şcolare, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

25

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea creşterea procentului de participare a elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi ai altor membrii ai comunităţii la activităţi extracurriculare:

            1. Formarea/dezvoltarea sentimentului de mândrie naţională şi de apartenenţă al elevilor şcolii la familia Europei – Ziua Naţională a României, Ziua Europei.

            2. Dezvoltarea abilităţilor de protejare a mediului – continuarea proiectului Eco-Şcoală.

            3. Dezvoltarea abilităţilor de socializare a elevilor care provin din grupuri vulnerabile/dezavantajate.

            4. Formarea abilitatilor antreprenoriale ale elevilor – continuarea  Programulului Junior Achievement Romania.

            5. Educarea spiritului civic al elevilor şi adulţilor –  continuarea programului « Pentru un comportament civilizat într-o şcoală civilizată », continuarea proiectului „Fii inteligent, nu fii violent! Spune NU violenţei!”

            6. Continuarea urmăririi realizării scopurilor şi obiectivelor stabilite în documentele programatice la nivel naţional, judeţean şi local, de către fiecare activitate extracurriculară.

2

Îmbunătăţirea evaluării rezultatelor la activităţilor extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare)

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Director adjunct

Cadre didactice

 

Dosarul comisiei educative

Rapoarte de activitate

Popularizarea activităţilor prin punct de informare, site-ul şcolii

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 70%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii evaluării rezultatelor la activităţilor extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare), care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

26

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea participării cadrelor didactice la activitatea de cercetare prin realizarea de lucrări ştiinţifice de grad didactic I şi mentorat.

2. Continuarea aplicării în activitatea didactică la clasă a rezultatelor din lucrările ştiinţifice de grad didactic I.

4

Îmbunătăţirea activităţii ştiinţifice

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Director adjunct

Cadre didactice

 

Creşterea numerică şi procentuală a participării cadrelor didactice la activităţile de cercetare ştiinţifică

Folosirea strategiilor didactice şi a rezultatelor activităţii  de cercetare ştiinţifică

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 80%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii activităţii ştiinţifice, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

27

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea creşterii procentului de participare la activităţile metodice cu lecţii demonstrative, referate, prezentări, comparativ cu anul şcolar trecut.

2. Continuarea aplicării în activitatea didactică la clasă a rezultatelor activităţilor metodice.

4

Îmbunătăţirea activităţii metodice a cadrelor didactice

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Director adjunct

Cadre didactice

 

Creşterea numerică şi procentuală a participării cadrelor didactice la activităţile metodice desfăşurate la nivel teritorial

Folosirea strategiilor didactice şi a rezultatelor activităţii metodice

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 80%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii activităţii metodice a cadrelor didactice, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

28

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Asigurarea transparenţei proiectării bugetare.

Implicarea partenerilor comunitari şi a beneficiarilor (reprezentanţii Primăriei, părinţii elevilor) în proiectarea bugetară.

6

Îmbunătăţirea modului de constituire a bugetului

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Contabil

Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli

Sursă de finanţare extrabugetară

Listă de achiziţii

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 50%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii modului de constituire a bugetului, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

29

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

Asigurarea transparenţei execuţiei bugetare şi publicarea rapoartelor financiare.

Continuarea realizarea execuţiei bugetare fără neconformităţi.

6

Îmbunătăţirea execuţiei bugetare

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Contabil

Raportul de audit

Bilanţ trimestrial

Proceduri

Fişa postului contabil

Decizie cu numirea persoanei care realizează CFP

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 40%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii execuţiei bugetare, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

30

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea eficientizării procedurilor proprii de autoevaluare.

2. Continuarea implicării membrilor comunităţii în procedurile de autoevaluare.

3. Continuarea iniţiării de către conducerea şcolii a activităţilor şi procedurilor de asigurare şi de îmbunătăţire a calităţii pe baza rezultatelor autoevaluarii şi evaluărilor externe.

4. Continuarea optimizării procedurilor de evaluare sistematică a satisfacţiei educabililor, părinţilor şi altor membrii semnificativi ai comunităţii în privinţa activităţilor esenţiale şi a domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege.

5. Realizarea procedurilor de analiză a culturii organizaţionale.

6

Îmbunătăţirea aplicării procedurilor de autoevaluare instituţională

Pe parcursul anului şcolar

Director,

CEAC

Existenţa propriilor proceduri

Viziunea şi misiunea şcolii

PDI

Plan managerial/ implementare Plan de îmbunătăţire

 

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 70%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii aplicării procedurilor de autoevaluare instituţională, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

31

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea revizuirii activităţilor şi procedurilor privind îmbunătăţirea calităţii.

2. Continuarea revizuirii procedurilor scrise pentru procesele fundamentale de la nivelul unităţii şcolare.

3. Continuarea revizuirii procedurilor de comunicare internă, decizie şi raportare.

4. Continuarea revizuirii procedurilor de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore în funcţionarea unităţii şcolare.

5. Continuarea revizuirii procedurilor de control al documentelor şi al înregistrărilor.

6. Continuarea asigurării că procedurilor  privind procesele fundamentale de la nivelul unităţii şcolare sunt cunoscute, prin aplicarea de chestionare.

7. Continuarea procesului de monitorizare a aplicării procedurilor interne de asigurare a calităţii şi optimizarea acestora.

6

Îmbunătăţirea aplicării procedurilor interne de asigurare a calităţii

Pe parcursul anului şcolar

Director,

CEAC

Existenţa procedurilor Plan de implementare

Plan de îmbunătăţire

Procese verbale ale şedinţelor cu părinţii

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 70%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii aplicării procedurilor interne de asigurare a calităţii, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

32

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea utilizării feedback-ului primit de la beneficiari pentru optimizarea strategiilor şi planurilor privind dezvoltarea profesională.

2. Continuarea monitorizării aplicării în activitatea didactică a rezultatelor participării la programele de formare continuă şi de dezvoltare profesională şi a rezultatelor activităţii metodice şi ştiinţifice.

3. Continuarea fundamentării strategiei de dezvoltare a personalului pe rezultatele observării şi monitorizării activităţii curente, utilizând metode şi instrumente cunoscute de către cei implicaţi.

4

Îmbunătăţirea dezvoltării profesionale a personalului

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Cadru didactic responsabil cu formarea

Existenţa procedurilor

Fişe de evaluare

Chestionar pentru beneficiarii relevanţi

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 60%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii dezvoltării profesionale a personalului, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

33

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea participării sistematice a structurilor reprezentative ale beneficiarilor în revizuirea ofertei educaţionale şi a documentelor programatice.

2. Optimizarea ofertei educaţionale utilizând „benchmarking-ului”.

3. Continuarea măsurării în procente a nivelului de satisfacţie a beneficiarilor ofertei educaţionale.

4. Continuarea promovării sistematice (prin afişare, menţionare în documentele şcolare şi în cadrul activităţilor de predare, învăţare, evaluare şi extracurriculare) a valorilor cheie ale organizaţiei şcolare.

6

Îmbunătăţirea periodică a ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Director adjunct

Cadre didactice

Procese verbale a CA şi CP privind CDŞ şi PDI

Procese verbale

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 60%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii revizuirii periodice a ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

34

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea eficientizării procedurilor de evaluare a rezultatelor învăţării.

2. Continuarea eficientizării procedurilor de evaluare a rezultatelor învăţării pentru grupurile de elevi vulnerabile/în situaţie de risc (elevi proveniţi din grupuri dezavantajate socio-economic, elevi cu c.e.s., elevi cu părinţii plecaţi în străinătate la muncă).

3. Planificarea, realizarea şi îmbunătăţirea modalităţilor şi procedurilor de evaluare a rezultatelor învăţării cu participarea beneficiarilor.

1

Îmbunătăţirea aplicării procedurilor de optimizare a evaluării învăţării

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Director adjunct

Cadre didactice

Existenţa procedurilor

Comisie internă de evaluare continuă a copiilor cu c.e.s.

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 60%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii aplicării procedurilor de optimizare a evaluării învăţării, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

35

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea optimizării procedurilor de evaluare a activităţii corpului profesoral pe baza analizei feedback-ului obţinuţ de la beneficiari.

2. Eficientizarea indicatorilor de evaluare a corpului profesoral care se referă la progresul elevilor.

4

Îmbunătăţirea evaluării calităţii activităţii corpului profesoral

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Director adjunct

Cadre didactice

Realizarea raportului individual de evaluare

Realizarea evaluării colegiale în cadrul catedrei sau comisiei

Realizarea evaluării externe

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 60%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii evaluării calităţii activităţii corpului profesoral, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

36

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea îmbunătăţirii accesului la resursele educaţionale.

 

3

Îmbunătăţirea accesului la resursele educaţionale

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Director adjunct

Cadre didactice

Orare de folosire

Cabinete, laboratoare, etc.

Existenţa fişelor activităţilor desfăşurate la CDI

Programe de pregătire suplimentară pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi a celor cu risc educaţional.

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 80%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii accesului la resursele educaţionale, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

37

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

1. Continuarea colectării şi analizării informaţiilor referitoare la nivelul de îndeplinire a indicatorilor naţionali privind educaţia (SNIE) şi a celor cuprinşi în standardele naţionale.

2. Continuarea actualizării periodice a bazei de date privind standardele de acreditare şi evaluare periodică şi standadele de referinţă.

3. Continuarea cuprinderii în baza de date privind informaţiilor necesare îmbunătăţirii calităţii educaţiei.

 

Îmbunătăţirea constituirii bazei de date a unităţii de învăţământ

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Director adjunct

Secretar

Ajutor programator

Existenţa bazei de date a unităţii de învăţământ

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 60%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii funcţionării bazei de date, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

38

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

Continuarea activităţii de îmbunătăţire a activităţii de relaţii publice.

Continuarea transparenţei informaţiilor de interes public pentru persoanele interesate.

Continuarea utilizării sistematice a feedback-ului obţinut de la beneficiari pentru optimizarea ofertei educaţionale.

Măsurarea în procente a satisfacţiei beneficiarilor privind oferta educaţională a şcolii, comparativ cu anul trecut şcolar, prin aplicarea de chestionare.

6

Îmbunătăţirea accesului la oferta educaţională a şcolii

Pe parcursul anului şcolar

Director,

Director adjunct

Secretar

Ajutor programator

Oferta educaţională

Punct de informare

Site-ul şcolii

 

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 80%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii funcţionării structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

39

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

Continuarea punerii în aplicare, de către conducerea unităţii şcolare, a măsurilor de îmbunătăţire a calităţii.

 

Îmbunătăţirea funcţionării structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

Permanent

Director,

CEAC

Decizii

Dovezile din dosarul comisiei

Comentarii:

·          Realizat în proporţie de 60%

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii funcţionării structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.

 

 

 

 

RAEI – Partea a IV-a.

 

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR.

 

 

 

Nr. crt

Activităţi

Tipul  de activitate[2]

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

1

Crearea de instrumente de măsurare clară a indicatorilor de realizare.

6

Îmbunătăţirea fişelor de evaluare internă.

Imbunătăţirea documentelor proiective.

Pe parcursul anului şcolar

Coordonator CEAC

Existenţa fişelor şi a documentelor proiective.

2

Eficientizarea comunicării instituţionale interne

Elaborarea unui plan de comunicare instituţională.

 

6

Îmbunătăţirea comunicării instituţionale interne

Pe parcursul anului şcolar

Director

Director adjunct

Chestionare beneficiari

3

Eficientizarea activităţii de decizie şi delegare de sarcini la nivelul unităţii de învăţământ

Delegarea de sarcini la nivelul unităţii de învăţământ.

 

6

Implicarea unui număr mai mare de cadre didactice în activitatea şcolii.

Pe parcursul anului şcolar

Director

Director adjunct

Decizii

4

Extinderea procesului de dezbatere a deciziilor în cadrul şedinţelor prin participarea mai activă a cadrelor didactice.

6

Creşterea dinamicii procesului de dezbatere a deciziilor

Pe parcursul anului scolar

 

Director

Director adjunct

Procese verbale CA şi CP.

5

Elaborarea unui plan funcţional de reducere a abandonului şcolar şi a absenteismului.

6

Reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului

 

Octombrie 2011

Director

Director adjunct

Reducerea cu 10% a numărului de absenţe faţă de anul precedent şcolar.

Reducerea cu 1% a ratei abandonului şcolar faţă de anul precedent.

6

Întocmirea unor fişe comune pe nivel de clasă pentru urmărirea progresului/ regresului elevilor

Întocmirea unor fişe de evaluare sumativă standard pe nivel de clasă

1

Îmbunătăţirea unor instrumente obiective pentru evaluarea elevilor.

Noiembrie 2011

Responsabilul comisiei metodice

Existenţa fişelor comune pe nivel de clasă şi a fişelor de evaluare sumativă standard pe nivel de clasă.

7

Planificarea si proiectarea didactica

Realizarea de interasistente

Reprogramarea continuturilor care n-au fost intelese Utilizarea metodelor activ-participative

Utilizarea eficienta a rezultatelor evaluarilor formative

1

Îmbunătăţirea proiectării şi realizării curriculum-ului la nivelul preşcolar

Pe parcursul anului şcolar

Responsabilul comisiei metodice

Documente proiective

Fisele de observare Planificarea si proiectarea didactica

8

Amenajarea spaţiilor de învăţare.

3

Îmbunătăţirea spaţiilor de învăţare.

Octombrie 2011

Director

Cadre didactice

Existenta spatiilor de joc si de învăţare.

9

Conceperea unor modele de instrumente de evaluare valabile pentru intreg ciclul primar:

- scari de clasificare

- liste de verificare

- chestionare

- instrumente de reflectie asupra invatarii

- fisa de observatii asupra colaborarii

1

Utilizarea unor instrumente care sa asigure formarea si dezvoltarea deprinderilor de autoevaluare la elevi.

Pe parcursul anului şcolar

Responsabil comisie metodica

Existenta instrumentelor de evaluare

Fise de evaluare a deprinderilor de autoevaluare la elevi

10

Planificarea si realizarea programelor de educatie remediala in colaborare cu profesorul psiholog si cu profesorul logoped.

1

Organizarea de programe de educatie remediala pentru Limba romana si Matematica.

Pe parcursul anului şcolar

Cadrele didactice

Cresterea cu 10% a randamentului elevilor

11

Realizarea de activitati commune parinti-elevi

Aplicarea unor chestionare pentru a masura gradul de implicare al parintilor in educatia copiilor.

1

Organizarea de intalniri periodice ale parintilor pentru a-i stimula sa se implice mai mult in viata şcolară a copiilor.

Pe parcursul anului şcolar

Cadrele didactice

Interpretarea chestionarelor

12

Perfectionarea si personalizare instrumentelor de evaluare

Elaborarea in comun a unor teste de evaluare in cadrul catedrei

Dezvoltarea vocabularuliui prin activizarea tutror elevilor

Evaluarea ritmica a caietelor elevilor

Reorganizarea unor documente de proiectare si asigurare a consecventei in aplicarea acestora

Completarera portofoliului profesorului

Intocmirea unui graphic de pregatire suplimentara Monitorizarea evaluarilor externe pe ultimii 4 ani

Completarea portofoliului comisiei metodice Repartizarea atributiilor

-semnarea proceselor verbale

1

Îmbunătăţirea proiectării şi realizării curriculum-ului la Limba şi literatura română, la nivelul gimnazial.

Pe parcursul anului şcolar

Responsabil comisie metodica

Crearea unor oportunitai pentru elevii cu aptitudini diferite pentru a ajunge la nivele corespunza-toare de performanta Imbunatatirea calitătii actului didactic Instrumente de evaluare imbunatatite

13

Implementarea unui program informatizat de evidenta a titlurilor din biblioteca

3

Înregistrarea în format electronic a titlurilor de carte din CDI

Pe parcursul anului şcolar

Bibliotecar

Inregistrarea electronică a titlurilor

14

Enunţarea obiectivelor la începutul orei

Specificarea obiectivelor în proiectarea lecţiilor şi enunţarea lor la începutul orei

Realizarea unei colaborării la nivelul catedrei

Realizarea de interasitenţe între membrii catedrei pentru un schimb real de experienţă

Realizarea unei ponderi echilibrate între formarea de competenţe de exprimare orală şi scrisă

Folosirea atât a itemilor pentru dezvoltarea de competenţe orale, cât şi a celor scrise în activităţile la clasă

1

Îmbunătăţirea proiectării şi realizării curriculum-ului la Limba engleză, la nivelul gimnazial.

Pe parcursul anului şcolar

Responsabil catedră

Existenţa obiectivelor în documentele proiective

Realizarea de interasistenţe în cadrul catedrei. Realizarea de interasistenţe în cadrul catedrei,

Existenţa fişelor de observare a lecţiilor.

Existenţa itemilor în documentele proiective

Existenţa probelor orale şi scrise care să ateste însuşirea competenţelor

15

Imbunatirea activitatii cadrelor didactice la nivel proiectiv

Realizarea planificarilor la nivelul catedrei, conform metodologiei in vigoare

Evitarea folosirii excessive a traducerii in limba romana Folosirea activitatilor de comunicare la clasa

Stimularea autonomiei si creativitatii elevilor

Folosirea metodelor interactive in activitatile la clasa

Stimularea comunicarii in limba franceza

Realizarea unei ore pe luna la fiecare clasa, dedicate comunicarii

1

Îmbunătăţirea proiectării şi realizării curriculum-ului la Limba franceză, la nivelul gimnazial.

Pe parcursul anului şcolar

Responsabil catedră

Existenta documentelor proiective Imbunatatirea comunicarii in cadrul orelor de limba franceza Cresterea cu 10% a randamentu-lui elevilor

Imbunatatirea comunicarii in cadrul orelor de limba franceza Interasistente

16

Intocmirea proiectelor unitatilor de invatare si utilizarea lor ca instrumente reale de lucru de catre fiecare cadru didactic in parte

Intalnirea in cadrul catedrei si intocmirea unitatilor de invatare precum si discutarea acestora

Dosar pentru fiecare clasa care sa contina documente referitoare la clasa pe 4 ani

- Discutii la nivelul catedrei

- Completarea dosarelor periodic cu documentele necesare (catalogul clasei, teste initiale, summative, subiecte teste, etc.)

Creşterea interesului pentru studiu a unora dintre elevi

Mai multe activitati practice in cadrul orelor de matematica.

Inlocuirea activitatilor frontale cu cele individuale si in grup.

Utilizarea metodelor moderne in activitatea de predare-invatare.

Utilizarea in cadrul orelor a softurilor de matematica existente pe internet.

Monitorizarea si premierea (materiala) a elevilor cu performante bune

Realizarea unei tabel centralizator cuprinzand partciparea elevilor la olimpiade si concursuri scolare, precum si a rezultatelor obtinute cu nominalizarea elevilor premianti si a profesorilor pregatitori

Recapitularea materiei din anii anteriori

Evaluarile vor cuprinde si itemi din material anterioara

Punerea accentului pe acumularea cunostintelor de durata la elevi

Aplicarea unor teste de evaluare initiala, curenta si sumativa a claselor din acelasi an de studiu si elaborarea planului de masuri la catedra

Îmbunătăţirea portofoliilor personale

Intalnirea in cadrul catedrei si stabilirea unei logici de ordonare a documentelor din portofolii (dupa lista primită de la ISJ Covasna)

1

Îmbunătăţirea proiectării şi realizării curriculum-ului la Matematică, la nivelul gimnazial.

Pe parcursul anului şcolar

Toţi membrii catedrei

Portofolii realizate conform listei de ordonare, acestea putand constitui reale instrumente de lucru si reflectand activitatea depusa de fiecare cadru didactic

Cadrele didactice vor intocmi proiectele unitatilor de invatare si vor desfasura activitatile conform planificarilor

Note mai bune la disciplina Matematica.

Portofoliile elevilor vor contine pe langa testele initiale, summative si referate, proiecte, sistematizari ale notiunilor teoretice, fise cu activitati practice.

17

Implicarea scolii in procurarea unor calculatoare, imprimante, perdele de camuflaj, videoproiectoare, softuri educationale, internet pentru toate cabinetele de matematica

3

Dotarea scolii cu materiale si auxiliare didactice moderne pentru Matematică

Pe parcursul anului şcolar

Director

Existenţa materialor si auxiliarelor didactice moderne pentru Matematică

18

Stabilirea listei  documentelor pentru cele trei tipuri de portofolii (comisie, profesor, elev)

Completarea portofoliilor

Eliminarea caracterului formal al proiectarii unitatilor de invatare

Realizarea documentelor proiective tinand cont de particularitatile de varsta si de nevoile elevilor

Utilizarea echipamentelor IT precum si a celorlalte echipamente educationale in activitatea la clasa

Cresterea gradului de utilizare al echipamentelor in timpul predarii si utilizarea filemlor didactice in cadrul cursurilor.

Evaluarea referatelor si proiectelor conform metodologiei

Cresterea dificultatii testelor si proiectelor effectuate la clasa si flolsirea standardelor de evaluare

Intensificarea pregatirii elevilor pentru participarea la olimpiade si concursuri

Stabilirea la inceputul anului scolar a programului de pregatire

Stabilirea la inceputul anului scolar elevilor care vor participa la olimpiade si concursuri

1

Îmbunătăţirea proiectării şi realizării curriculum-ului la Fizică, Chimie, Biologie, la nivelul gimnazial.

Pe parcursul anului şcolar

Responsabil comisie metodică

Existenta portofoliilor organizate conform celor 3 tipuri de liste Cresterea cu 10% a randamentu-lui elevilor

Cresterea cu 10% a randamentului elevilor

Realizarea evaluarii conform metodologiei Obtinerea de premii si mentiuni la olimpiade si concursuri

19

Efectuarea mai multor lectii cu ajutorul calculatorului Desfasurarea unor lectii in AeL.

Utilizarea mai frecventa a mijloacelor audio-vizuale Realizarea de corelatii intra, inter, trans si cross disciplinare Realizarea de catre elevi a unor proiecte cu tematica intra, inter, trans si cross disciplinara

Participarea mai accentuata a elevilor la olimpiadele scolare

Realizarea unor pregatiri suplimentare cu elevii care vor participa la olimpiada

Desfasurarea unor activitati didactice activ-participative

Desfasurarea unor activitati didactice in care sa fie folosite metode active de predare-invatare

 

 

1

Îmbunătăţirea proiectării şi realizării curriculum-ului la Istorie, Ştiinţe Socio-umaniste, Religie, la nivelul gimnazial.

Pe parcursul anului şcolar

Responsabil comisie metodică

Inregistrarile lectiilor in AeL.

Fise de observare.

Planificarile pe unitati de invatare.

Proiecte cu tematica intra, inter, trans, si cross disciplinara Rezultatele obtinute la olimpiadele scolare

Fise de observare

Planificarile pe unitati

Proiecte didactice

20

Respectarea planificarilor calendaristice, recuperarea ramanerilor in urma la clasele a V-a si a VIII-a

Efectuarea mai multor ore in laborator

Programarea  unor ore in AeL

Pregatirea elevilor pentru sustinerea tezei semestriale la clasa VIII-a

Realizarea unui program săptămânal de pregătire suplimentară

1

Îmbunătăţirea proiectării şi realizării curriculum-ului la Istorie, Ştiinţe Socio-umaniste, Religie, la nivelul gimnazial.

Pe parcursul anului şcolar

Responsabil comisie metodică

Inregistrarea efectuarii acestor ore in sistem AEL

 

21

Imbunatatirea disciplinei specifice orelor de educatie fizica

Planificarea si realizarea unor activitati de management al clasei

Imbunatatirea modalitatii de formare a grupelor de lucru

Planificarea si realizarea pasilor de realizare a grupelor de lucru

1

Îmbunătăţirea proiectării şi realizării curriculum-ului la Educaţie fizică, la nivelul gimnazial.

Pe parcursul anului şcolar

Responsabil catedră

Realizarea de interasistente in cadrul catedrei de Educatie fizica, existenta fiselor de observare a orelor

Realizarea de interasistente in cadrul catedrei de Educatie fizica, existenta fiselor de observare a orelor

22

Utilizarea metodelor interactive, a dezbaterilor in cadrul activitatilor educative la claseele VII, VIII, si I-IV Cunoasterea metodelor interactive Atragerea elevilor in activitate

Atragerea elevilor la scoala

Continuarea asigurarii serviciilor educationale elevilor cu CES in urma evaluarii elevilor

Evaluarea initiala a elevilor din clasa I si a V-a si dupa caz a celor care solicita aceasta evaluare

Asistenta psiho-pedagogica Evaluarea elevilor cu CES

Intocmirea fisei psiho-pedagogice

Consilierea elevului

Consilierea familiei

Realizarea PIP-urilor

Intocmirea PIP-urilor pentru fiecare elev cu CES

Intocmirea PIP-ului este realizata de catre diriginte cu ajutorul celorlalti membri ai echipei (completarea lui efectiva)

1

Îmbunătăţirea educaţiei

grupurilor dezavantajate.

 

Pe parcursul anului şcolar

Director

Profesor psiholog

Profesor logoped

Implicarea elevilor in activitati Integrarea elevilor cu CES in invatamantul de masa

Integrarea elevilor cu CES in invatamantul de masa

23

Realizarea unui studiu privind numarul elevilor cu dislexie – disgrafie din scoala

Evaluarea limbajului elevilor de clasa I, anual

1

Îmbunătăţirea activităţii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică

Octombrie 2011

Director adjunct

Profesor psiholog

Profesor logoped

Numarul exact al elevilor ce prezinta astfel de tulburari

24

Continuarea asistentelor la orele de dirigentie

Intocmirea unui graphic de asistente semestrial

Realizarea unor activitati de consiliere de grup eficiente Implicarea parintilor in activitatile extracurriculare

Sedinte cu parintii

Activitati comune elevi-parinti- cadre didactice

Implicarea comunitatii in problemele scolare

Organizarea unor activitati extracurriculare pentru elevii cu perinti plecati in strainatate

Intalniri periodice cu acesti elevi pe grupe de varsta

Insusirea de catre acesti elevi a unor masuri eficiente de petrtecere a timpului liber

Reducerea abandonului scolar

Colaborarea cu familia

Intocmirea PIP-ului

Sprijinirea elevilor cu CES

Atragerea elevilor la scoala

Integrarea elevilor in clasa

Implicarea elevilor in activitati

Adaptarea documentelor de planificare la necesitatile si particularitatile fiecarei clase

Intocmirea planificarii orelor de Consiliere si orientare

Stabilirea activitatilor de consiliere in conformitate cu specificul necesitatilor clasei

1, 2

Îmbunătăţirea activităţii educative

Pe parcursul anului şcolar

Director adjunct

Pregatirea diriginti-lor pentru sustinerea si realizarea unui plan de lectie bine structurat Colaborarea familie-scoala

Implicrea elevilor in activitatile scolii

Reducerea abandonului

Cresterea cu 10% a ratei frecventei scolare

Realizarea tuturor orelor de Consiliere si orientare in conformitate cu planificarea propusa

25

Achiziţionarea de echipamente educaţionale.

Refacearea unei porţiuni a gardului şcolii la locaţia 1.

3

Îmbunătăţirea bazei şi a dotării

Pe parcursul anului şcolar

Director

Existenţa echipamentelor educaţionale.

Existenţa gardului refăcut locaţia 1.

26

Participarea cadrelor didactice la programe de formare profesională.

4

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

Pe parcursul anului şcolar

Responsabil cu formarea şi perfecţionarea

Certificate, adeverinţe de participare

 

               Membrii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii:

 

-          Bularca Cristina – cadru didactic, Şcoala cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu Întorsura Buzăului;

-          Preda Anca – cadru didactic, Şcoala cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu Întorsura Buzăului;

-          Datcu Anca – cadru didactic, Şcoala cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu Întorsura Buzăului;

-          Stroie Liliana – reprezentant al sindicatului, Şcoala cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu Întorsura Buzăului;

-          Morar Elena – cadru didactic, reprezentant al structurii Şcoala cu clasele I-VIII Gheorghe Zaharia Brădet;

-          Niţu Daniela – cadru didactic, reprezentant al structurii Şcoala cu clasele I-IV Floroaia Mare;

-          Milu Ionela – cadru didactic, reprezentant al structurii Şcoala cu clasele I-IV Floroaia Mare;

-          Boian Nicolae – reprezentant al Consiliului Local al oraşului Întorsura Buzăului;

-          Chirilaş Adriana – reprezentant al părinţilor.

 

                           Coordonator CEAC

                           Director,

                           Bumbac Silvia

 

 [1] Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI

[2] Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI