Prezentarea şcolii

Denumirea unităţii de învăţământ centru financiar:

Şcoala cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu Întorsura Buzălui
 
Structuri arondate:
Şcoala cu clasele I-VIII Gheorghe Zaharia Brădet
Grădiniţa Brădet
Şcoclasele I-IV Floroaia Mare
Grădiniţa Floroaia Mare 
Şcoala cu clasele I-IV Floroaia Mică 
Grădiniţa Floroaia Mică

Şcoala cu clasele I-IV Scrădoasa

 

Forme de învăţământ existente

Învăţământ preşcolar

Învăţământ primar tradiţional şi în alternativa Step by Step

Învăţământ gimnazial
 

INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI ÎN ANUL ŞCOLAR 2011 – 2012

 

Nivel de învăţământ

Felul claselor/grupelor

Număr de clase/grupe

Număr de elevi/copii/adulţi

Forma de învăţământ

Limba de predare

Preşcolar

Grupe

6

127

Zi

Limba română

Primar, din care

Cl. I

5

112

Zi

Limba română

Cl. a II-a

6

115

Zi

Limba română

Cl. a III-a

5

100

Zi

Limba română

Cl. a IV-a

6

106

Zi

Limba română

Cl. simultană

3

35

Zi

Limba română

 

Total

25

468

 

 

Secundar inferior/ Gimnaziu din care

Cl. a V-a

5

139

Zi

Limba română

Cl. a VI-a

6

130

Zi

Limba română

Cl. a VII-a

6

119

Zi

Limba română

Cl. a VIII-a

6

119

Zi

Limba română

Total

23

507

 

 

TOTAL

54

1102

 

 

 

Scurt istoric

 

Prima şcoală românească datând din anul 1820 a fost pentru prima dată oficial atestată într-un document al parohiei ortodoxe române din Întorsura Buzăului în anul 1854. Clădirea bisericii a a găzduit şcoala până în anul 1868 când a fost construită o clădire din lemn, cu două săli de clasă. Primii învăţători erau dascăli şi cantori. O nouă şcoală a fost construită în 1874 pentru 120 de elevi. În noua şcoală învăţătorul Gheorghe Zaharia a scris prima carte de citire pentru elevi. Publicarea cărţii a fost menţionată în Gazeta Transilvaniei şi Telegraful român în 1891. Prima clădire a şcolii, aşa cum este ea în prezent, a fost construită în 1929 iar realizarea ei este legată de Bâgiu Nicodim, primul cadru didactic  care a obţinut Gradul I. În anul 1933 clădirea şcolii a fost extinsă cu încă 10 săli de clasă. Începând cu anul 1968 şcoala funcţionează împreună cu Liceul de cultură generală, având un total de 1200 elevi. Apoi şcoala se desparte de liceu şi  devine Şcoala generală nr. 1, în anul 1979. Şcoala generală nr. 1 a fost extinsă cu încă 16 săli de clasă în anul 1998. Numele şcolii a fost schimbat în Şcoala cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu Întorsura Buzăului în 2003. Cea mai veche clădire a şcolii a fost consolidată şi reabilitată între anii 2007-2008. Şcoala are arondate alte patru structuri: Şcoala cu clasele I-VIII Gheorghe Zaharia Brădet, Şcoala cu clasele I-IV Floroaia Mare, Şcoala cu clasele I-IV Floroaia Mică şi Şcoala cu clasele I-IV Scrădoasa. În prezent structura Şcoala cu clasele I-VIII Gheorghe Zaharia Brădet se află în proces de reabilitare.

 

Specificul şcolii

 

Şcoala noastră oferă şanse egale la educaţie tuturor copiilor. Şcoala asigură un mediu educaţional prietenos şi flexibil, în care se folosesc diverse moduri de abordare a procesului de predare – învăţare astfel încât fiecare elev să se simtă apreciat. Elevii şcolii au obţinut o medie a promovabilităţii de 86% la testele naţionale şi la tezele cu subiect unic precum şi rezultate notabile la concursurile şi olimpiadelor şcolare. Baza materială a şcolii a fost semnificativ îmbunătăţită prin consolidarea şi reabilitarea clădirilor şi prin dotarea cu echipamente educaţionale şi IT a cabinetelor, laboratoarelor şi a celorlalte săli de clasă. Pentru a oferi o educaţie de calitate, şcoala desfăşoară activităţi de cooperare cu şcoli şi se implică în proiecte Europene sau comunitare – Proiect PHARE, Proiect de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară, 4 Proiecte Comenius, Proiect finanţat de Fundaţia SOROS România, Proiect finanţat de Asociaţia Ovidiu Rom. Ca urmare în anul 2009 şcoala noastră a obţinut Certificatului de Şcoală Europeană. Cadrele didactice participă continuu la procesul de perfecţionare profesională. În ultimii 3 ani, 15 cadre didactice au obţinut grade didactice, 10 cadre didactice au absolvit programul de studii Master şi 250 cadre didactice au participat la cursuri de perfecţionare şi formare continuă. Şcoala colaborează atât cu părinţii cât şi cu comunitatea locală într-o manieră care sprijină înţelegerea reciprocă în vederea dezvoltării elevilor. Managementul şcolar facilitează cooperarea şi lucrul în echipă şi susţine orice iniţiativă care îmbunătăţeşte activitatea şcolară şi extraşcolară.

 

Activităţi specifice

Şcoala noastră desfăşoară activităţi specifice unei şcoli incluzive. Ea realizează o politică de desegregare prin mixarea elevilor şi prin oferirea de sprijin elevilor prin programe în colaborare cu Primăria oraşului Întorsura Buzăului. Şcoala promovează programe şi proiecte educaţionale europene în vederea îmbunătăţirii curriculum-ului şi a politicii manageriale. Centrarea activităţilor instructive pe învăţarea în clasă, aplicarea metodelor activ-participative şi a aplicaţiilor practice pentru a oferi permanent cât mai multor elevi şansa de a progresa constituie politica educaţională a şcolii noastre. Şcoala promovează cu succes noua alternativă educaţională Step by Step şi se implică constant în proiecte şi programe comunitare.

 

Şcoala cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu Întorsura Buzăului

 Activităţi ale elevilor din clasele I-IV în sălile de clasă din corpul şcolii reabilitat 
Activităţi în alternativa educaţională Step by Step
                Activitate în laboratorul de Biologie                         Acordarea primului ajutor de către „Sanitarii pricepuţi”

Activitate  în cadrul educaţiei ecologice în cabinetul              Karaoke în cadrul Proiectului de Granturi prentru

de Geografie                                                                               Dezvoltare Şcolară

Activitate în cabinetul de Istorie în cadrul Proiectului de                   Activitate în cabinetul de Matematică în cadrul Proiectului

Granturi prentru Dezvoltare Şcolară                                                  de Granturi prentru Dezvoltare Şcolară

Activitate în laboratorul de Chimie în cadrul Proiectului de                    Activitate în laboratorul SEI al şcolii

Granturi prentru Dezvoltare Şcolară

 

Activitate în cabinetul de Muzică în cadrul Proiectului de                      Activitate în sala de sport în cadrul

Granturi prentru Dezvoltare Şcolară                                                             Proiectului de Granturi prentru               

                                                                                                                    DezvoltareŞcolară                                                                 

Activitate cu ocazia zilei de 8 Martie în CDI               Activitate de consiliere şi orientare cu elevii claselor

                                                                                            a VIII-a în CDI

                       Imagine din laboratorul de logopedie                    Imagine din laboratorul de psihologie
 

Şcoala cu clasele I-VIII Gheorghe Zaharia Brădet

Grădiniţa Brădet

Organizarea de expoziţii în holul şcolii cu obiecte tradiţionale în holul şcolii

Activităţi în sălile de clasă reabilitate

Activităţi în sălile de clasă pentru preşcolari reabilitată

 
 
Şcoala cu clasele I-IV Floroaia Mare
Grădiniţa Floroara Mare

               Activitate cu elevii din învăţământul primar                             Activitate cu elevii preşcolari 

      Activitate de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României                  Activitate cu elevii din învăţământul primar
 
Şcoala cu clasele I-IV Floroaia Mică
Grădiniţa Floroaia Mică

Activităţi ale elevilor în urma dotării şcolii cu echipament IT în cadrul Proiectului PHARE „Acces la educaţie a grupurilor dezavantajate
Activităţi cu ocazia „Zilei Toleranţei”
 

 Activităţi cu elevii cu cerinţe educaţionale speciale în cadrul Proiectului PHARE „Acces la educaţe grupurilor dezavantajate”

 Activităţi în cadrul programului „A doua Şansă” din cadrul Proiectului PHARE „Acces la educaţie a grupurilor dezavantajate”

 

Şcoala cu clasele I-IV Scrădoasa

Activităţi cu elevii în clasa simultană

Activităţi cu elevii în clasa simultană