การพัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน 
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2


              การดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2” จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชน ที่เป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องในการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐานของโรงเรียน โดยได้นำเสนอความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์เฉพาะ รูปแบบการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน วิธีดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน และเงื่อนไขความสำเร็จในการนำรูปแบบไปใช้ ทั้งนี้ รูปแบบการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน มีองค์ประกอบสำคัญที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน ได้แก่ 

1) หลักการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน 

2) กระบวนการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน 

3) ตัวชี้วัดห้องเรียนมาตรฐาน และ 

4) บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชน
   สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           ผู้วิจัยขอขอบพระคุณโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลในการศึกษาพหุกรณี รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบและพัฒนารูปแบบ และขอขอบพระคุณโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างในการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐานในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นแนวทางที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน อันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป

สุภชัย   จันปุ่ม  
ผู้วิจัย


        


 

                                                                               

                                                                                                                      

                                                                                 

Comments