home

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวทุนการศึกษา      
-มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาหลายทุนขอให้นักศึกษาที่สนใจอ่านเพิ่มเติมที่ 1 2
ข่าวทุนการศึกษาโตชิบา"นำสิ่งที่ดีสู่สังคม"เปิด"วิชาการให้" ทุนละ 10,000 บาท อ่านเพิ่มเติม  1  2

ข่าวสารศิษย์เก่า
-ข่าวการรับสมัครงานของหน่วยพิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ สำหรับสาขาเคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
-ทุนประจำปีการศึกษา 2554 : French Embassy 2011 Scholarship Program ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ภายในวันที่ 3 เม.ย. 2554 รายละเอียดเพิ่มเติม
-การสมัครเรียนต่อเป็นกรณีพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(บัณฑิตอาสาสมัคร) ม.ธรรมศาสตร์ อ่านต่อ รับใบสมัครที่นี้  
 
 
 
 

ประชาสัมพันธื


ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาฟิสิกส์
-รับน้องปลอดเหล้า ให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในสถานศึกษา อ่านเพิ่ม