วิทยาศาสตร์ ม.1

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์

  คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑

รหัสวิชา ว๒๑๑๐๑ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๑                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                           เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

**********************************************************************

ศึกษาวิเคราะห์ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช การสร้างอาหารของพืช พฤติกรรมและการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า เทคโนโลยีชีวภาพ การจำแนกสาร สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม สารแขวนลอย คอลลอยด์ สารละลายกรด-เบส การเตรียมสารละลาย การเปลี่ยนสถานะและการละลายของสาร

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ ในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ว ๑.. /, . /, . /, . /, . /, . /, . /, . /, . /, . /๑๐, . /๑๑,

. /๑๒, . /๑๓

ว ๓.. / , . /, . /, . /

ว ๓.. /, . /, . /

รวม ๒๐ ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา ว๒๑๑๐๒ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                             เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต 

********************************************************************

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย ปริมาณ สเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ ระยะทางการกระจัด อัตราเร็ว ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืนและการคายความร้อน สมดุลความร้อน ส่วนประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิของอากาศ ความชื้น ความกดอากาศ ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพยากรณ์อากาศ ธรรมชาติกับการกระทำของมนุษย์ รูโหว่โอโซน ฝนกรด

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคำนิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ว ๔.. /, . /

ว ๕.. /, . /, . /, . /

ว ๖.. /, . /, . /, . /, . /, . /, . /

ว ๘.. /, . /, . /, . /, . /, . /, . /, . /, . /

รวม ๒๒ ตัวชี้วัด