ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักศึกษาและบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้มีกำหนดการจัด "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักศึกษาและบุคลากร" 
ในวันที่ 15 - 16 มกราคม 2562 
ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

posted Dec 19, 2018, 6:28 PM by Faculty of Science Sports and Health   [ updated Dec 19, 2018, 8:06 PM ]

ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4) คำสั่งแต่งตั้้งบุคลากรบริหารงาน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

posted Nov 29, 2018, 11:26 PM by Faculty of Science Sports and Health   [ updated Nov 29, 2018, 11:48 PM ]

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา   วิทยาเขตชุมพร  

ตารางสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

posted Oct 25, 2018, 12:43 AM by Faculty of Science Sports and Health   [ updated Oct 25, 2018, 12:45 AM ]

ตารางสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ชั้นปีที่ 1 - 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
โครงการนักวิทย์ฝึกคิดวิเคราะห์

posted Oct 25, 2018, 12:21 AM by Faculty of Science Sports and Health

    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพได้จัด "โครงการนักวิทย์ฝึกคิดวิเคราะห์" เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และฝึกแก้ปัญหาโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
                                                                                                                                                        รูปเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

posted Aug 9, 2018, 1:34 AM by Faculty of Science Sports and Health

1-10 of 11