การต่อวงจรไฟฟ้าแบบ smiles??

วิทยาศาสตร์ ยิ้มได้ :))  กับ  ไฟฟ้าเบื้องต้น เพื่อนๆทราบมั้ยค่ะว่า พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนผ่านตัวนำไฟฟ้า โดยอิเล็กตรอนเคลื่อนจากขั้วที่จ่ายอิเล็คตรอนได้ดีไปสูขั้วที่รับอิเล็ค ตรอนได้ดี(ขั้วลบไปหาขั้วบวก)แต่ไฟฟ้าเป็นกระแสสมมุติเคลื่อนสวนทางกับอิ เล็คตรอนจากขั้วบวกไปขั้วลบ


ไฟฟ้ามี 2 ชนิด ได้แก่

 1.  ไฟฟ้าสถิต  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิตจะสร้างประจุอันทรงพลังขึ้นในวัตถุ

      
            2.  ไฟฟ้ากระแส
                              2.1 ไฟฟ้ากระแสตรง  
เป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลทิศทางเดียว  โดยปกติแล้วกระแสไฟฟ้าจะไหลจากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้า  สูงกว่าไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า  แต่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้ามกับกระแสไฟฟ้า                         2.2 ไฟฟ้ากระแสสลับ
   
เป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลกลับไปกลับมา  เกิดจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าสลับ  เมื่อเขียนกราฟของกระแสไฟฟ้ากับเวลาจะได้รูปคลื่นของกระแสไฟฟ้า  โดยทั่วไปค่ากระแสสลับและแรงเคลื่อนไฟฟ้าสลับเป็นค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง


หน่วยและสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า

                โวลต์  ( v )  หมายถึง  แรงเคลื่อนหรือแรงดันไฟฟ้า  ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในบ้านเราจะเขียนว่า  220  v  แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศบางอย่างต่างประเทศบางอย่างอาจเป็น  110  v  ก่อนนำมาใช้ในบ้านเราต้องผ่านหม้อแปลงไฟเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าเสียก่อน

                     แอมแปร์  ( A )  หมายถึง  ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลไปตามสายไฟในเวลา  1  วินาที

                     วัตต์  ( w )  หมายถึง  กำลังไฟฟ้าซึ่งกาได้จาก

                     กำลังไฟฟ้า  ( w )  =  แรงดันไฟฟ้า  ( v )      กระแสไฟฟ้า  ( A )

 

วงจรไฟฟ้า

ก) วงจรปิด    ข)วงจรเปิด

การต่อวงจรไฟฟ้า  แบบอนุกรม

                                           แบบขนาน

 แล้วทราบมั้ยค่ะว่าในบ้านของเรา ต่อวงจรแบบไหน ? Comments